Oznámenie č. 549/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení vyhlásenia Slovenskej republiky k Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti

Čiastka 211/2006
Platnosť od 07.10.2006

549

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. mája 2001 bolo u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu uložené vyhlásenie Slovenskej republiky k Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (oznámenie č. 109/2002 Z. z.), ktoré nadobudlo platnosť 1. septembra 2001.

21. októbra 2003 bola u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu uložená zmena uvedeného vyhlásenia Slovenskej republiky týkajúca sa bodu 1 písm. a) a b), ktorá nadobudla platnosť 21. októbra 2003.

28. júla 2006 bola u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu uložená zmena uvedeného vyhlásenia Slovenskej republiky týkajúca sa bodu 1 písm. d), ktorá nadobudla platnosť 28. júla 2006.

Vyhlásenie Slovenskej republiky v znení uvedených zmien s platnosťou od 28. júla 2006 znie:

VYHLÁSENIE

Slovenskej republiky podľa článku 23 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti

1. Žiadosti podľa kapitoly III sa v Slovenskej republike zasielajú týmto orgánom:

a) Žiadosti podľa oddielu 2

Prezídium Policajného zboru

Správa kriminálnej a finančnej polície

Úrad finančnej Polície

Vajnorská 25

812 72 Bratislava

b) Žiadosti podľa oddielu 3

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Župné námestie 13

812 85 Bratislava

c) Žiadosti podľa oddielu 4

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

d) Iné žiadosti o právnu pomoc sa zasielajú Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky.

2. Každý orgán uvedený v bode 1 je ústredným orgánom pre zasielanie žiadostí slovenských orgánov o právnu pomoc do zahraničia podľa kapitoly III.