Oznámenie č. 419/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení Zoznamu zmluvných strán Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine

Čiastka 154/2008
Platnosť od 31.10.2008
Redakčná poznámka

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Albánskou republikou nadobudne dohovor platnosť 1. novembra 2008. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Čiernohorskou republikou dohovor nadobudol platnosť 1. marca 2007.

419

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. 10. 1980 (oznámenie č. 182/2003 Z. z.) sa 1. januára 2008 stala Albánska republika a 3. júna 2006 Čiernohorská republika.

Albánska republika označila ústredný orgán podľa článkov 3, 4 a 16 a urobila vyhlásenia a uplatnila výhrady k dohovoru.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Albánskou republikou nadobudne dohovor platnosť 1. novembra 2008.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Čiernohorskou republikou dohovor nadobudol platnosť 1. marca 2007.

Doplnenie Zoznamu zmluvných strán dohovoru k 1. júnu 2003 a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 182/2003 Z. z. v znení oznámení č. 347/2003 Z. z., č. 80/2004 Z. z., č. 375/2004 Z. z., č. 454/2006 Z. z. a č. 246/2007 Z. z. je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.

K oznámeniu č. 419/2008 Z. z.

DOPLNENIE

Zoznamu zmluvných strán dohovoru k 1. júnu 2003 a prehľad ich výhrad a vyhlásení v znení neskorších zmien a doplnkov

Zoznam zmluvných strán dohovoru k 1. júnu 2003 a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený v prílohe k oznámeniu č. 182/2003 Z. z. v znení oznámení č. 347/2003 Z. z., č. 80/2004 Z. z., č. 375/2004 Z. z., č. 454/2006 Z. z. a č. 246/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

„Albánska republika

a) Dohovor pre Albánsku republiku nadobudol platnosť 1. januára 2008.

b) Albánska republika urobila nasledujúce vyhlásenia a uplatnila tieto výhrady:

1. Podľa článku 28 ods. 1 dohovoru, ak nie je zaručená vzájomnosť so štátom, ktorého občanom je žiadateľ o právnu pomoc, Albánska republika si vyhradzuje právo neuplatniť článok 1 dohovoru na osoby, ktoré majú alebo mali obvyklý pobyt v zmluvnom štáte, ale nie sú štátnymi občanmi žiadneho zmluvného štátu.

2. Podľa článku 7 a článku 28 ods. 2 písm. a) dohovoru Albánsko vyhlasuje, že zohľadní len žiadosti vyhotovené v albánčine alebo ku ktorým sa pripojil preklad do albánčiny.

3. Článok 13 ods. 2 sa neuplatní na občanov štátov, ktoré uplatnili výhradu podľa článku 28 ods. 2 písm. b), a na osoby s obvyklým pobytom v týchto zmluvných štátoch.

4. Kapitola II sa neuplatní na občanov zmluvných štátov, ktoré uplatnili výhradu podľa článku 28 ods. 2 písm. c), a osoby s obvyklým pobytom v týchto zmluvných štátoch.

Čiernohorská republika

a) Dohovor pre Čiernohorskú republiku nadobudol platnosť 3. júna 2006 sukcesiou.“.