Vyhláška č. 276/1990 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách v znení vyhlášky č. 170/1990 Zb.

Čiastka 44/1990
Platnosť od 09.07.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 09.07.1990 do31.12.1990
Zrušený 526/1990 Zb.

OBSAH

276

VYHLÁŠKA

Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky

z 26. júna 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách v znení vyhlášky č. 170/1990 Zb.

Federálny cenový úrad podľa § 104 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy, Ministerstvo financií, cien a miezd Českej republiky podľa § 6 zákona Českej národnej rady č. 134/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien, úplné znenie č. 23/1989 Zb. a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien, úplné znenie č. 27/1989 Zb. ustanovujú:


Čl. 1

Zoznam výrobkov a výkonov, pri ktorých sa uplatňujú zmluvné ceny a zmluvné prirážky a zrážky (ďalej len „zoznam“), ktorý tvorí prílohu vyhlášky Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách v znení vyhlášky č. 170/1990 Zb., sa v II. časti dopĺňa a mení takto:

1. Za položku č. 89 sa dopĺňa položka č. 89a, ktorá znie:

„89a.

583

Prírodný kameň a štrkopiesky – len veľkoobchodné ceny, okrem veľkoobchodných cien dodávok tých organizácií, ktoré v skutočnosti v roku 1989 dosiahli v tomto odbore vyššiu rentabilitu než 20 % zo spracovacích nákladov – do zmluvných cien možno kalkulovať sadzbu zisku maximálne do výšky 20 % zo spracovacích nákladov“.

2. Za položku č. 145 sa dopĺňa položka č. 145a, ktorá znie:

„145a.

764 151

Baranie mäso (i kozie) v jatočnej úprave

764 166

Konské a žriebäcie mäso

764 167

Mäso z jahniat z intenzívneho a polointenzívneho výkrmu

764 175

Surový baraní loj

764 176

Surové konské sadlo

764 241-3

Čerstvé, mrazené a balíčkované baranie (i kozie) výsekové mäso

764 3

Výsekové mäsá z iných zvierat

764 841

Baranie (i kozie) droby

764 861

Konské droby“.

3. Položka č. 146 znie:

„146.

765 4

Zverina drobná upravená

765 5

Zverina delená, porciovaná a inak upravená

765 6

Zabité drobné hospodárske zvieratá (okrem hydiny) a výrobky z nich“.

4. Za položku č. 146 so dopĺňa položka č. 146a, ktorá znie:

„146a.

766

Vajcia a vaječné výrobky“.

5. Za položku č. 147 so dopĺňa položka č. 147a, ktorá znie:

„147a.

773 4

Pekárenské výrobky extrudované – okrem skupiny 773 410 – extrudované výrobky z obilnín“.

6. Položka č. 151 znie:

„151.

791

Priemyselné krmivá – len maloobchodné ceny; toto obmedzenie sa nevzťahuje na kŕmne pasty a tekuté krmivá z odpadových surovín“.

7. Za položku č. 280 sa dopĺňa položka č. 280a, ktorá znie:

„280a.

1. Objekty a prevádzkové súbory stavieb s rozpočtovou dokumentáciou spracovanou podľa vyhlášky č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb – ceny možno dojednávať pri dodržaní podmienky neprekročenia celkových rozpočtových nákladov hl. II až VIII súhrnného rozpočtu v schválenom úvodnom projekte

a) v rámci maximálnych cien, ktorými sú veľkoobchodné ceny stavebných a montážnych prác53) platné v čase dojednania zmluvnej ceny s dohodnutou odchylkou, alebo

b) podľa § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže byť maximálne 12 % zo spracovacích nákladov, alebo

c) do výšky schválených rozpočtových nákladov pri rešpektovaní cien materiálov, výrobkov a služieb platných v čase dojednania zmluvnej ceny.

Súčasťou podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok ceny je aj termín dokončenia objektu alebo prevádzkového súboru rešpektujúci termín dokončenia celej stavby.

2. Stavby, objekty a prevádzkové súbory s dokumentáciou spracovanou podľa vyhlášky č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb – ceny možno dojednávať

a) ak je vypísaná súťaž tuzemskou organizáciou (odberateľom), na ktorej sa zúčastnia aspoň dvaja uchádzači o dodávku stavby, objektu alebo prevádzkového súboru, alebo

b) ponuka vyššieho dodávateľa technologickej časti stavby obsahuje technicky nové riešenie (najmä nové stroje a zariadenia) a investorom odsúhlasený prepočet rentability budúcej produkcie je priaznivejší než rentabilita porovnateľnej produkcie, alebo

c) ponuka vyššieho dodávateľa technologickej časti stavby je svojou cenou a lehotami výstavby porovnateľná s ponukou vyššieho dodávateľa akceptovanou v zahraničí alebo ponukou zahraničného dodávateľa prijatou v ČSFR, alebo

d) v rámci maximálnych cien, ktorými sú veľkoobchodné ceny stavebných a montážnych prác53) platné v čase dojednania zmluvnej ceny s povolenou odchýlkou do + 7 %, alebo

e) podľa § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže byť maximálne 12 % zo spracovacích nákladov

3. Stavby, objekty a prevádzkové súbory, pre ktoré investor zabezpečuje účasť zahraničného dodávateľa (poddodávateľa) a tuzemský dodávateľ sa zaviaže v rámci podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok zmluvnej ceny, že splní podmienky dodávky ako zahraničný dodávateľ – ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien, ktorými sú ceny vypočítané podľa osobitných rozhodnutí.53a)

Pri dojednaní cien podľa bodu 1 písm. a) a c), bodu 2 písm. d) možno uplatniť aj prirážku za skrátenie lehoty výstavby podľa položky č. 277.

Dodávateľ, ktorý dojedná zmluvnú cenu s odberateľom (stavebníkom), môže obdobne dojednávať zmluvnú cenu so svojím poddodávateľom.

Zmluvné ceny dojednané podľa bodu 1, bodu 2 písm. b) až e) a bodu 3 zasiela dodávateľ, podľa bodu 2 písm. a) odberateľ, na evidenciu53b) príslušnému ústrednému cenovému orgánu“.

8. Dopĺňa sa položka č. 285, ktorá znie:

„285.

Vývozné finálne dodávky pre hlavného dodávateľa, ktorý oceňuje dodávku vývozného investičného celku kúpnou cenou a dodávky v nadväzujúcich poddodávateľských vzťahoch“.


Čl. 2

Vyhláška nadobúda účinnosť 9. júlom 1990.


Minister poverený riadením Federálneho cenového úradu:

Ing. Dvořák v. r.

Minister financií, cien a miezd ČR:

Ing. Nikodým v. r.

Minister financií, cien a miezd SR:

Ing. Kováč CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

53) Výmer FCÚ č. 8241/331/88, ktorým sa ustanovujú Pravidlá pre určovanie cien stavebných prác (Cenový vestník čiastka 2-3/1989), v znení neskorších predpisov.Výmer FCÚ č. 5030/5.1/89, ktorým sa ustanovujú Pravidlá pre určovanie cien montážnych prác (Cenový vestník čiastka 9/1989), v znení neskorších predpisov.Výmer FCÚ č. 8170/331/88, ktorým sa určujú sadzby vedľajších rozpočtových nákladov stavieb (Cenový vestník čiastka 45/1988), v znení neskorších predpisov.

53a) Čl. 10 ods. 1 výmeru FCÚ č. 8241/331/88 v znení neskorších predpisov.Čl. 23 ods. 1 výmeru FCÚ č. 5030/5.1/89 v znení neskorších predpisov.

53b) Výmer FCÚ č. 5012/90 o podmienkach uplatnenia zmluvných cien stavebných a montážnych prác vykonávaných pri rekonštrukciách, modernizáciách, opravách a údržbe (Cenový vestník čiastka 21/1990) v znení výmeru FCÚ č. 5135/7.3/90 (Cenový vestník čiastka 30/1990).