Oznámenie č. 351/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o hospodárskej a technickej spolupráci

Čiastka 139/1998
Platnosť od 19.11.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 9. septembra 1998 na základe článku 6 ods. 1.

351

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. októbra 1997 bola v Aténach podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o hospodárskej a technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 9. septembra 1998 na základe článku 6 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Helénskej republiky o rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce podpísaná 22. októbra 1980 v Aténach.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky
o hospodárskej a technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Helénskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si zabezpečiť a naďalej posilňovať priateľské vzťahy medzi národmi oboch krajín na základe vzájomného uznania zvrchovanosti, nezávislosti, územnej celistvosti a nezasahovania do vnútorných záležitostí,

želajúc si podporiť rozvoj hospodárskej a technickej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu na základe rovnosti, vzájomného prospechu a reciprocity,

uznávajúc dôležitosť dlhodobých opatrení pre úspešný rozvoj spolupráce a posilňovanie vzájomných zväzkov na rôznych úrovniach, najmä v oblasti podnikania,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, berúc do úvahy ich medzinárodné záväzky, ako aj dohody uzavreté medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou, rozvíjať a posilňovať hospodársku a technickú spoluprácu na čo najširšom základe vo všetkých oblastiach spoločného záujmu a prospechu.

Pri vykonávaní tejto dohody bude Helénska republika rešpektovať záväzky vyplývajúce z jej členstva v Európskej únii.

2. Spolupráca v rozsahu tejto dohody bude obsahovať

a) posilňovanie a rozširovanie ekonomických vzťahov medzi zmluvnými stranami,

b) otváranie nových trhov,

c) podporovanie spolupráce medzi podnikateľmi, najmä malých a stredných podnikov, s cieľom podporiť investovanie, zakladanie spoločných podnikov, uzatváranie licenčných dohôd a iné formy spolupráce.

3. Zmluvné strany budú podporovať účasť inštitúcií a podnikov svojho štátu pri plnení a vykonávaní rozvojových plánov, programov a projektov druhej zmluvnej strany.

Článok 2

1. Spolupráca uvedená v článku 1 bude prebiehať najmä v týchto oblastiach:

a) priemysel,

b) energetika,

c) stavba a oprava lodí,

d) pôdohospodárstvo zahŕňajúce spracovateľský priemysel,

e) stavebníctvo a výstavba bytov,

f) doprava zahŕňajúca námornú dopravu,

g) bankovníctvo, poisťovníctvo a ostatné finančné služby,

h) cestovný ruch,

i) odborné a manažérske kurzy,

j) iné formy spolupráce v oblastiach spoločného záujmu.

2. Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi podporovať spoluprácu a uzatváranie dohôd medzi inštitúciami, ktoré sú zodpovedné za uvedené oblasti.

Článok 3

1. Hospodárska spolupráca vyplývajúca z tejto dohody sa bude vykonávať najmä na základe dohôd a zmlúv uzatváraných medzi slovenskými a gréckymi podnikmi, organizáciami a firmami v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán.

2. Zmluvné strany sa budú snažiť uľahčovať túto činnosť vytváraním priaznivých podmienok na hospodársku spoluprácu, a to najmä

a) rozvíjať priaznivé investičné prostredie,

b) uľahčovať výmenu obchodných a ekonomických informácií,

c) uľahčovať výmenu delegácií a kontaktov medzi podnikateľmi,

d) podporovať organizácie veľtrhov, výstav, sympózií atď.,

e) podporovať obchodné aktivity vrátane aktivít s tretími krajinami.

Článok 4

1. Zmluvné strany vytvoria priaznivé podmienky na rozvoj vzájomnej technickej spolupráce medzi príslušnými inštitúciami, organizáciami alebo podnikmi v súlade s národnými záujmami a svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2. Táto spolupráca sa môže vykonávať okrem iných aj týmito formami:

a) vypracovávanie a uskutočňovanie spoločných výskumných programov,

b) organizovanie návštev a študijných pobytov pre odborné delegácie,

c) organizovanie školiacich programov v oblastiach spoločného záujmu,

d) poskytovanie technických a vedeckých expertíz,

e) organizovanie odborných stretnutí a seminárov,

f) výmena know-how a licencií.

3. Zmluvné strany môžu na základe vzájomnej dohody určiť ďalšie oblasti technickej spolupráce, v ktorých rozšírenie tejto spolupráce uznajú za užitočné, najmä s prihliadnutím na ich potrebu pracovných síl, surovín, zariadení a technológií.

Článok 5

1. Zmluvné strany týmto ustanovujú zmiešanú komisiu s cieľom zabezpečiť plnenie tejto dohody.

2. Zmiešaná komisia bude zložená zo zástupcov zmluvných strán a bude sa stretávať na žiadosť niektorej zo zmluvných strán na mieste a v čase navzájom dohodnutých diplomatickou cestou.

3. Zmiešaná komisia bude hodnotiť dosiahnutý pokrok pri realizácii tejto dohody a v prípade potreby bude formulovať odporúčania na jej vykonávanie.

Článok 6

1. Táto dohoda nadobudne platnosť tridsať (30) dní po vzájomnej výmene písomných nót medzi zmluvnými stranami o skončení schvaľovacieho procesu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán. Dohoda sa uzatvára na obdobie piatich (5) rokov.

2. Ak jedna zo zmluvných strán nedoručí druhej zmluvnej strane oznámenie, že vypovedá túto dohodu, najmenej šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti, dohoda sa bude automaticky predlžovať o jeden rok pri ponechaní práva zmluvných strán vypovedať ju do šiestich mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.

3. Pre dohody a kontrakty uzavreté medzi podnikateľmi štátov zmluvných strán na základe tejto dohody budú predchádzajúce články platiť počas ďalších piatich (5) rokov od dátumu ich podpisu.

4. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Helénskej republiky o rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce podpísaná 22. októbra 1980 v Aténach.

Dané v Aténach 16. októbra 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, gréckom a anglickom jazyku, pričom všetky vyhotovenia sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Foltín v. r.

Za vládu

Helénskej republiky:

Alexandros Baltas v. r.