274

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 27. októbra l999

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/l993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/l996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom a Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. g) zákona]

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú povinní vykonať osobitné ponukové konanie, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk, okrem prípadov, keď tieto veci budú slúžiť

a) na účely poskytovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb neziskovou organizáciou1) alebo inou právnickou osobu, ktorá nie je podnikateľom,2) ak preukázateľne najmenej počas jedného roka poskytujú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb,

b) na výkon činnosti zameranej na predchádzanie vzniku vážnych, ťažko liečiteľných chorôb a na súvisiacu osvetovú činnosť.

(2) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia môžu realizovať prevod ostatných hnuteľných vecí štátu mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení vzájomne prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľnú vec štátu, ktorej obstarávacia cena je vyššia ako 50 000 Sk, do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení vzájomne vymieňať hnuteľné veci štátu vo svojej správe bez obmedzenia.

(2) Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu vymieňajú hnuteľnú vec štátu uvedenú v § 2 ods. 1 tohto opatrenia s inými správcami, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení vzájomne prenechávať do nájmu hnuteľné veci štátu vo svojej správe bez obmedzenia.

(2) Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľnú vec štátu, ktorej obstarávacia cena je vyššia ako 50 000 Sk, iným nájomcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, na neurčitý čas alebo na dlhší čas ako dva roky.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení vzájomne prenechávať do výpožičky majetok štátu vo svojej správe bez obmedzenia.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypožičiavateľmi sú iní správcovia, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(3) Súhlas ministerstva sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným vypožičiavateľom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.


§ 9

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 1999.


Peter Magvaši v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

2) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.