358

ZÁKON

zo 4. júla 2003

o obchodných reťazcoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a) spôsob posudzovania a zamedzenia zneužívania ekonomickej sily obchodnými reťazcami v záväzkových vzťahoch s ich dodávateľmi,

b) označovanie tovaru označením predávajúceho,

c) dozor nad dodržiavaním zákona.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) obchodnou prevádzkarňou priestor, v ktorom podnikateľ predáva tovar s úhradou v hotovosti, ak je táto prevádzkareň verejne prístupná,

b) obchodným reťazcom obchodná prevádzkareň alebo zoskupenia obchodných prevádzkarní, ktoré používajú rovnaké alebo vzájomne zameniteľné označenie obchodným názvom alebo ktoré sú prevádzkované tým istým podnikateľom alebo vzájomne majetkovo alebo personálne prepojenými podnikateľmi, alebo obchodná aliancia, ak tento podnikateľ alebo skupina podnikateľov majú ekonomickú silu,

c) majetkovo prepojenými podnikateľmi

1. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má priamo alebo nepriamo podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach inej právnickej osoby, umožňujúci vykonávať rozhodujúci vplyv na jej činnosť, alebo

2. právnické osoby, v ktorých má priamo alebo nepriamo tá istá fyzická osoba podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, umožňujúci vykonávať rozhodujúci vplyv na ich činnosť, alebo

3. fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré priamo alebo nepriamo majú podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach tej istej právnickej osoby, umožňujúci im vykonávať rozhodujúci vplyv na jej činnosť,

d) personálne prepojenými podnikateľmi

1. blízke osoby,1)

2. fyzické osoby a právnické osoby, ak sa fyzická osoba alebo jej blízka osoba priamo alebo nepriamo zúčastňuje na riadení alebo na kontrole právnickej osoby,

3. právnické osoby, ak sa na riadení alebo kontrole právnickej osoby priamo alebo nepriamo zúčastňuje tá istá fyzická osoba alebo jej blízke osoby,

e) obchodnou alianciou zoskupenie obchodných prevádzkarní prevádzkovaných viacerými fyzickými osobami alebo právnickými osobami so samostatnou právnou subjektivitou, ktoré nie sú majetkovo alebo personálne prepojenými podnikateľmi, združených na účel spoločného nákupu tovarov, alebo iným spôsobom využívajúce výhody zosúladeného postupu vo vzťahu k dodávateľovi tovarov,

f) prevádzkovateľom obchodnej prevádzkarne alebo obchodného reťazca fyzická osoba alebo právnická osoba; ak v obchodnom reťazci predávajú tovar viaceré fyzické osoby alebo právnické osoby, považuje sa za prevádzkovateľa obchodného reťazca každá z týchto osôb,

g) cenou pri nákupe a predaji tovaru cena podľa osobitného predpisu,5)

h) ekonomickou silou taká pozícia prevádzkovateľa obchodného reťazca vo vzťahu k jeho dodávateľovi, na základe ktorej je dodávateľ na prevádzkovateľovi obchodného reťazca závislý, lebo nemá na relevantnom trhu možnosť ponúknuť tovar inému podnikateľovi, a preto je prevádzkovateľovi obchodného reťazca nútený poskytnúť výhodnejšie zmluvné podmienky, než aké by poskytol inému podnikateľovi.

§ 3

Zneužívanie ekonomickej sily

(1) Zneužívanie ekonomickej sily je konanie prevádzkovateľa obchodného reťazca vo vzťahu k jeho dodávateľovi, ktorým zneužíva svoju vyjednávaciu výhodu vyplývajúcu z jeho ekonomickej sily pri uzatváraní zmluvy s dodávateľom a vynucuje si výhodnejšie podmienky, než aké by inak mohol dosiahnuť bez takejto vyjednávacej výhody.

(2) Zneužívaním ekonomickej sily je najmä

a) vynucovanie neprimerane výhodných obchodných podmienok alebo uplatňovanie diskriminačných obchodných podmienok voči jednotlivým dodávateľom pri zhodnom alebo obdobnom plnení,

b) vynucovanie takých záväzkov v zmluve s dodávateľom, ktoré nesúvisia s predmetom zmluvy,

c) nútenie dodávateľa na predaj tovaru za cenu nižšiu, ako je výrobná cena alebo nákupná cena,

d) prenesenie sankcií uložených prevádzkovateľovi obchodného reťazca na dodávateľa, ak neboli uložené orgánmi dozoru v súvislosti so zodpovednosťou dodávateľa.

(3) Zneužitie ekonomickej sily je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku5a) a zakazuje sa.

§ 4

Označovanie tovaru označením obchodného reťazca

(1) Označovanie tovaru označením obchodného reťazca je označovanie obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným charakteristickým znakom

a) obchodného reťazca, s ním majetkovo prepojenými podnikateľmi alebo personálne prepojenými podnikateľmi, ktorí tovar ponúkajú na predaj,

b) obchodnej prevádzkarne, v ktorej sa tovar ponúka na predaj.

(2) Ak je tovar označený len označením obchodného reťazca, považuje sa tento za výrobcu.

(3) Týmto nie je dotknuté označovanie tovarov podľa osobitných predpisov.5b)

§ 5

Dozor nad dodržiavaním zákona

(1) Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva ministerstvo.

(2) Ministerstvo začne konanie podľa tohto zákona z vlastného podnetu, na základe podnetu dodávateľa prevádzkovateľa obchodného reťazca alebo na návrh inej právnickej osoby.

(3) Účastníkom konania podľa odseku 2 sú prevádzkovateľ obchodného reťazca a právnická osoba, ktorá podnet podala.

(4) Ministerstvo vykonáva dozor nad dodržiavaním tohto zákona prostredníctvom ním poverených zamestnancov.

(5) Poverení zamestnanci ministerstva podľa odseku 4 sú pri výkone dozoru oprávnení v nevyhnutnom rozsahu

a) vstupovať do objektov, zariadení a prevádzkarní, na pozemky a do iných priestorov podnikateľov, ak bezprostredne súvisia s predmetom dozoru; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť dotknutá výkonom tohto oprávnenia,

b) vyžadovať od podnikateľa a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytovali doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie vrátane dodávateľských zmlúv potrebné na výkon dozoru; pri dokladoch a informáciách, ktorých predmetom je obchodné tajomstvo a utajované skutočnosti, je potrebné dodržať postup ustanovený osobitnými predpismi,6)

c) vyžadovať od podnikateľa, jeho zamestnancov, ako aj ďalších štátnych orgánov súčinnosť potrebnú na výkon dozoru.

§ 6

Pokuty

(1) Ministerstvo uloží prevádzkovateľovi obchodného reťazca za porušenie povinnosti podľa § 3 a 4 pokutu od 1 000 000 Sk do 10 000 000 Sk.

(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné dôsledky porušenia povinnosti.

(3) Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti v priebehu dvanástich mesiacov uloží ministerstvo pokutu zvýšenú na dvojnásobok sumy uvedenej v odseku 1.

(4) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(5) Príjmy z pokút uložených podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu; ich správu vykonáva ministerstvo.

§ 6a

Spoločné ustanovenie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,8) ak tento zákon neustanovuje inak.


§ 7

Prechodné ustanovenie

Prevádzkovatelia obchodných reťazcov, ktorí prevádzkujú obchodné prevádzkarne zriadené pred účinnosťou tohto zákona, sú najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona povinní zosúladiť zmluvy uzatvorené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a splniť podmienky a povinnosti ustanovené týmto zákonom okrem povinnosti podľa § 4, ktoré sú povinní splniť do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 7a

Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2004

Zmluvy uzatvorené pred 1. novembrom 2004 sú prevádzkovatelia obchodných reťazcov povinní zosúladiť s týmto zákonom do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 8

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.


Rudolf Schuster v. r.

v z. Viliam Veteška v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.

2) § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách.

3) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z.

4) Číselné znaky 3401, 3402, 3404 až 3406 prílohy č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

5) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

5a) § 264 a 265 Obchodného zákonníka.

5b) Napríklad § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, § 25 a 29 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z. z.

6) Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

8) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.