Oznámenie č. 199/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o hospodárskej spolupráci

Čiastka 62/2011
Platnosť od 30.06.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 30. júna 2011 v súlade s článkom VII ods. 2.

199

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 2009 bola v Buenos Aires podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o hospodárskej spolupráci.

Dohoda nadobudne platnosť 30. júna 2011 v súlade s článkom VII ods. 2.

K oznámeniu č. 199/2011 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o hospodárskej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Argentínskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

inšpirované tradičnými priateľskými väzbami a srdečnými vzťahmi, ktoré existujú medzi Slovenskou republikou a Argentínskou republikou,

želajúc si rozvíjať a intenzifikovať vzájomnú hospodársku spoluprácu na základe reciprocity a vzájomnej výhodnosti,

vedomé si potreby existencie primeraného právneho rámca pre slovensko-argentínske vzťahy v súlade so zákonmi a predpismi v týchto krajinách,

dohodli sa takto:

Článok I

Ciele

Zmluvné strany sa dohodli, že cieľmi dohody v súlade so zákonmi a predpismi platnými v príslušnej krajine sú:

1. podpora aktivít zameraných na rozvoj bilaterálnej hospodárskej spolupráce,

2. podpora a rozvíjanie obchodných kontaktov,

3. umožnenie rozšírenia vzájomných investícií a identifikácie hospodárskych a investičných príležitostí vo svojich krajinách,

4. posilňovanie spolupráce zameranej na prehĺbenie hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami.

Článok II

Hospodárska spolupráca

Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať a uľahčovať širšiu spoluprácu medzi fyzickými osobami a právnickými osobami oboch krajín vrátane obchodných združení, inštitúcií a organizácií v súlade so zákonmi a predpismi platnými v každej krajine. S týmto cieľom sa dohodli:

1. vymieňať si informácie o hospodárskom rozvoji a vzájomnom obchode, o hospodárskych zámeroch, prognózach a stratégiách,

2. vzájomne sa informovať o existujúcich možnostiach týkajúcich sa veľtrhov, výstav, podnikateľských misií a iných propagačných aktivít,

3. umožňovať výmenu odborníkov, technikov, investorov a obchodných zástupcov štátneho a súkromného sektora,

4. preskúmavať a podporovať spoločné podnikateľské možnosti v tretích krajinách vyplývajúce z partnerstva medzi slovenskými a argentínskymi firmami.

Článok III

Kompetentné orgány

Zmluvné strany určili na výkon tejto dohody Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodného obchodu Argentínskej republiky.

Článok IV

Zmiešaná komisia

1. Na plnenie cieľov tejto dohody zmluvné strany zriaďujú Zmiešanú hospodársku komisiu (ďalej len „komisia“) zloženú zo zástupcov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodného obchodu Argentínskej republiky.

2. Rokovania komisie sa uskutočňujú raz ročne, striedavo na Slovensku a v Argentíne; ich termín a miesto dohodnú zástupcovia zmluvných strán.

3. Povinnosti komisie sú predovšetkým tieto:

a) rokovať o rozvoji vzájomných hospodárskych vzťahov,

b) identifikovať nové možnosti ďalšieho rozvoja obchodnej a hospodárskej spolupráce,

c) vypracovať návrhy na zlepšenie podmienok hospodárskej spolupráce medzi podnikmi oboch krajín,

d) formulovať odporúčania na implementáciu tejto dohody.

4. Komisia bude zložená z odborníkov oboch zmluvných strán a zo zástupcov relevantných organizácií a inštitúcií.

5. Na záver zasadnutia zmluvné strany odsúhlasia zápis pripravený hostiteľskou delegáciou, ktorý podpíšu vedúci oboch delegácií.

Článok V

Návrh na zmenu

Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať kedykoľvek po písomnej dohode zmluvných strán. Zmeny a doplnky nadobudnú platnosť dňom určeným zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť dohody.

Článok VI

Riešenie sporov

Akékoľvek spory alebo rozpory vzniknuté z interpretácie alebo implementácie tejto dohody budú zmluvné strany riešiť priateľskou cestou prostredníctvom rokovaní a konzultácií.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia tejto dohody sa interpretujú a aplikujú tak, aby neovplyvnili záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z jej členstva v Európskej únii a Argentínskej republiky z jej členstva v Mercosur.

2. Táto dohoda nadobudne platnosť 30. (tridsiatym) dňom od prijatia neskoršieho písomného oznámenia, ktorým sa zmluvné strany diplomatickou cestou vzájomne informujú o tom, že boli splnené požiadavky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie jej platnosti.

3. Táto dohoda sa uzaviera na dobu 5 (piatich) rokov a po uplynutí tejto doby môže byť platnosť predĺžená o ďalších 5 (päť) rokov, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán nepožiada o ukončenie jej platnosti alebo obnovenie na kratšie obdobie; v takom prípade sa skutočnosť písomne notifikuje so 6-mesačným (šesť) predstihom.

4. Ukončenie platnosti tejto dohody neovplyvní platnosť a trvanie akýchkoľvek dohovorov, programov a aktivít alebo projektov, ktoré by sa nachádzali v štádiu realizácie na základe tejto dohody do doby ich ukončenia, pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak.

Dané v Buenos Aires 23. novembra 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom, španielskom a anglickom. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Ľubomír Jahnátek v. r.

Za vládu Argentínskej republiky:

Jorge Enrique Taina v. r.