Opatrenie č. 609/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 265/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 234/2002
Platnosť od 25.10.2002 do14.09.2003
Účinnosť od 01.11.2002 do14.09.2003
Zrušený 381/2003 Z. z.

OBSAH

609

OPATRENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 24. septembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 265/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 265/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písmená a) a b) znejú:

a) rozpočtové organizácie zriadené ministerstvom,

b) príspevkové organizácie zriadené ministerstvom.".

2. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno s).

Doterajšie písmeno t) sa označuje ako písmeno s).


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2002.


Vladimír Palko v. r.