Oznámenie č. 255/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy

Čiastka 41/1990
Platnosť od 18.06.1990 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov. Predpis č. 143/1992 Zb. v § 27 ods. 1 bode 37 opätovne ruší výnos uverejnený pod č. 255/1990 Zb. s účinnosťou od 1. 5. 1992.

255

Federálne ministerstvo dopravy

vydalo po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Českej republiky, Ministerstvom zdavotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Odborovým združením železničiarov podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) výnos z 28. apríla 1990 č. 18 405/1990-320 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov.

Pre pracovníkov, na ktorých sa výnos vzťahuje, stráca platnosť úprava Federálneho minsiterstva dopravy z 29. augusta 1980 č. 20 468/1980 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Federálneho minsiterstva dopravy v znení úpravy Federálneho ministerstva dopravy z 29. decembra 1984 č. 23 335/1984-03.

Do výnosu možno nazrieť na odbore ekonomiky Federálneho ministerstva dopravy a bude uverejnený vo Vestníku dopravy.