Oznámenie č. 414/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o osobitných paušálnych náhradách cestovných výdavkov pre niektorých pracovníkov dopravy, u ktorých častá zmena miesta výkonu práce vyplýva z osobitnej povahy povolania

Čiastka 70/1990
Platnosť od 11.10.1990 do30.04.1992
Zrušený 119/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov a stratil účinnosť 30. apríla 1992.

414

Federálne ministerstvo dopravy

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, s Ústredím odborového združenia železničiarov a Odborovým zväzom pracovníkov vodnej dopravy výnos č. 19 438/1990-320 z 10. septembra 1990, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 6 006/1986-03 z 24. júna 1986 o osobitných paušálnych náhradách cestovných výdavkov pre niektorých pracovníkov dopravy, u ktorých častá zmena miesta výkonu práce vyplýva z osobitnej povahy povolania (reg. v čiastke 18/1986 Zb.).

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy a bude publikovaný vo Vestníku dopravy.