Oznámenie č. 328/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odbornej spôsobilosti a oprávnení na výkon funkcie členov lodných posádok česko-slovenských námorných lodí

Čiastka 52/1990
Platnosť od 15.08.1990 do31.12.2000
Zrušený 435/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.

328

Federálne ministerstvo dopravy

vydalo podľa § 26 ods. 2 písm. c) zákona č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe výnos z 18. júla 1990 č. 18.381/1990-040 o odbornej spôsobilosti a oprávnení na výkon funkcie členov lodných posádok česko-slovenských námorných lodí.

Zrušuje sa úprava Federálneho ministerstva dopravy z 20. mája 1975 č. 13.808/75-019 o odbornej spôsobilosti a oprávnení na výkon funkcie členov lodných posádok československých námorných lodí (reg. v čiastke 20/1975 Zb.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990. Bude uverejnený vo Vestníku dopravy. Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy.