Oznámenie č. 279/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu civilného letectva

Čiastka 44/1990
Platnosť od 09.07.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 10. júlom 1990. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 352/1992 Zb. a nadobudli účinnosť 1. júla 1992.

279

Federálne ministerstvo dopravy

vydalo po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi (orgánmi) podľa § 67 ods. 1 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov výnos z 28. júna 1990 č. 18 000/90-0220, ktorým sa vydáva Predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu civilného letectva.

Výnosom sa zrušuje Predpis L 1 o spôsobilosti leteckého personálu civilného letectva č. 21 765/76-20 zo 14. 10. 1976 reg. v čiastke 14/1977 Zb. v znení úprav č. 6 635/80-20 zo 14. 3. 1980 reg. v čiastke 19/1980 Zb., č. 13 099/83-20 zo 14. 7. 1983 reg. v čiastke 4/1984, č. 18140/84-020 z 12. 9. 1984 reg. v čiastke 22/1984 Zb., č. 21685/85-020 z 19. 3. 1986 reg. v čiastke 18/1986 Zb., výnosov č. 15.807/87-20 z 28. 10. 1987 reg. v čiastke 24/1987 Zb. a č. 13.089/88-220 z 19. 9. 1988 reg. v čiastke 35/1988 Zb. Výnos nadobúda účinnosť 10. júlom 1990.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy a na Štátnej leteckej inšpekcii.

Distribúciou výnosu je poverené Riadenie letovej prevádzky ČSFR, Letecká informačná služba - letisko Praha Ruzyně, PSČ 160 08.