Vyhláška č. 20/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky č. 107/1979 Zb.

Čiastka 3/1982
Platnosť od 26.02.1982 do28.02.1991
Účinnosť od 01.03.1982 do28.02.1991
Zrušený 55/1991 Zb.

20

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 12. februára 1982,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky č. 107/1979 Zb.

Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra, Ministerstvom vnútra Českej socialistickej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky č. 107/1979 Zb. sa mení takto:

§ 9 ods. 3 znie:

(3) Povinné poúčanie sa uskutočňuje v rozsahu najmenej 32 hodín ročne a je zakončené povinným preskúšaním z pravidiel cestnej premávky, ktoré zabezpečí organizácia. Čas povinného poúčania a preskúšania sa započítava do pracovného času vodiča a patrí zaň mzda podľa mzdových predpisov vydaných príslušnými ústrednými orgánmi. Neospravedlnená neúčasť vodiča na povinnom poúčaní alebo preskúšavaní sa posudzuje ako neospravedlnené zameškanie pracovného času.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1982.


Prvý námestník:

Ing. Lajčiak v. r.