Oznámenie č. 232/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 19. júla 2004 č. 1547/M-2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov Štátnej plavebnej správy

Čiastka 82/2009
Platnosť od 11.06.2009
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

232

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 9 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 25. mája 2009 č. 01158/2009/SCLVD/z.21279/M, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 19. júla 2004 č. 1547/M-2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov Štátnej plavebnej správy (oznámenie č. 444/2004 Z. z.).

Výnosom sa rozširuje zoznam prípustných súčastí služobnej rovnošaty o čiapku medzinárodnej organizácie Aquapol so šiltom a označenie zamestnancov vykonávajúcich štátny odborný dozor odznakom Štátnej plavebnej správy a preukazom, určuje sa spôsob nosenia odznaku na služobnej rovnošate, dopĺňajú sa obsahové náležitosti preukazu a upravuje sa hodnostné označenie zamestnancov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 5/2009.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.