Vyhláška č. 113/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vystrojení a označení zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a prevádzkovateľa dopravy na dráhe

Čiastka 53/1999
Platnosť od 28.05.1999 do31.12.2009
Účinnosť od 01.07.1999 do31.12.2009
Zrušený 513/2009 Z. z.

113

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

zo 17. mája 1999

o vystrojení a označení zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a prevádzkovateľa dopravy na dráhe

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 a § 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a zamestnancov prevádzkovateľa dopravy na dráhe (ďalej len „dopravca“), ktorí sú oprávnení v čase výkonu práce dávať cestujúcim, odosielateľom a príjemcom v obvode dráhy pokyny na zachovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy na dráhe (ďalej len „oprávnené osoby“). Vyhláška sa nevzťahuje na zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dopravcu, ktorí vykonávajú hromadnú prepravu osôb autobusmi.

§ 2

Na účely tejto vyhlášky

a) vystrojením sa rozumie vybavenie oprávnených osôb prevádzkovateľa dráhy alebo dopravcu rovnošatou,

b) rovnošata je určené jednotné vrchné ošatenie oprávnených osôb (letné, zimné) s označením, z ktorého musí byť zrejmé, že sú zamestnancami prevádzkovateľa dráhy alebo dopravcu,

c) oprávnenými osobami prevádzkovateľa dráhy a dopravcu sú zamestnanci, ktorí

1. riadia pohyb dráhového vozidla,

2. prichádzajú do styku s cestujúcou verejnosťou,

d) označením oprávnenej osoby sa rozumie znak prevádzkovateľa dráhy alebo dopravcu, jeho skratka alebo ich kombinácia.

§ 3

(1) Povinné súčasti rovnošaty sú sako, nohavice (sukňa), košeľa (blúzka), bundokošeľa, plášť, obuv, čapica, viazanka. Prípustné súčasti rovnošaty sú dámska šatka, šál, pulóver, vesta. Životnosť rovnošaty určuje prevádzkovateľ dráhy alebo dopravca.

(2) Súčasti rovnošaty pri výkone práce na lanových dráhach a špeciálnych dráhach podľa podmienok prostredia a vykonávanej činnosti určuje prevádzkovateľ dráhy alebo dopravca.

(3) Vzor rovnošaty určuje prevádzkovateľ dráhy alebo dopravca. Rovnošata je odlišná od rovnošaty príslušníkov ozbrojených síl, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

§ 4

Označenie je umiestnené na rovnošate alebo na pracovnom odeve na hornom okraji náprsného vrecka ľavého predného dielu saka, košele alebo bundokošele. Na plášti je znak pripevnený na ľavej hornej časti. Na čapici je umiestnený na prednej strane.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1999.


Gabriel Palacka v. r.