Vyhláška č. 182/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla

Čiastka 78/2001
Platnosť od 26.05.2001 do30.04.2005
Účinnosť od 01.06.2001 do30.04.2005
Zrušený 12/2005 Z. z.

182

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 3. mája 2001,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 7 a § 31 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti

a) určených členov posádky plavidla,

b) vodcu malého plavidla.

§ 2

Štátna skúška

(1) Kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť sa overujú štátnou skúškou (ďalej len „skúška“).

(2) Skúšku môže vykonať uchádzač, ktorý

a) má predpísaný vek,

b) je zdravotne spôsobilý,

c) má predpísané vzdelanie,

d) má požadovanú plavebnú prax na príslušnej vodnej ceste,

e) je bezúhonný.

(3) Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje potvrdením o komplexnej lekárskej prehliadke nie starším ako tri mesiace.

(4) Dosiahnuté vzdelanie sa preukazuje fotokópiou vysvedčenia, diplomu alebo výučného listu z príslušnej školy.

(5) Plavebná prax sa preukazuje písomným potvrdením zamestnávateľa, u ktorého plavebnú prax získal, alebo záznamami zo služobnej lodníckej knižky.

(6) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

§ 3

Posudzovanie a započítavanie plavebnej praxe

Plavebná prax sa posudzuje takto:

a) ak ide o uchádzača, ktorý vykonal plavebnú prax v trvaní požadovanom na získanie príslušnej odbornej spôsobilosti alebo v trvaní dlhšom na inej vodnej ceste, než pre ktorú chce získať odbornú spôsobilosť, požiadavka na plavebnú prax, ktorú musí vykonať na požadovanej vodnej ceste, sa zvyšuje o

1. 12 mesiacov na funkciu lodný kapitán I. triedy a funkciu kormidelník I. triedy,

2. 9 mesiacov na funkciu lodný kapitán II. triedy a funkciu kormidelník nákladného člna I. triedy,

3. 6 mesiacov na funkciu kormidelník II. triedy,

4. 2 mesiace na funkciu kapitán III. triedy;

ak uchádzač už získal odbornú spôsobilosť na vodnej ceste a chce získať odbornú spôsobilosť toho istého druhu na inej vodnej ceste, po vykonaní plavebnej praxe musí vykonať rozdielovú skúšku zo znalostí miestnych plavebných predpisov, zo znalostí plavebnej náuky a zo znalostí plavebného zemepisu na požadovanej vodnej ceste,

b) ak ide o uchádzača, ktorý má plavebnú prax na námorných lodiach a uchádza sa o získanie odbornej spôsobilosti na palubnú funkciu vo vnútrozemskej plavbe, plavebná prax na námorných lodiach sa započítava najviac jednou tretinou dĺžky celkovej požadovanej plavebnej praxe,

c) do plavebnej praxe požadovanej pre strojové funkcie sa započítava celá plavebná prax nadobudnutá na plavidlách vnútrozemskej plavby v inej plavebnej oblasti na strojovom zariadení vyššej alebo rovnakej kategórie; plavebná prax na strojovom zariadení nižšej kategórie sa započítava do požadovanej plavebnej praxe jednou polovicou; plavebná prax na námorných lodiach sa do požadovanej plavebnej praxe započítava v plnej výške; ak by však svojou dĺžkou nahradzovala celú požadovanú plavebnú prax, požaduje sa plavebná prax na plavidlách vnútrozemskej plavby v rozsahu najmenej dvoch mesiacov,

d) ak ide o uchádzača, ktorý má vysokoškolské vzdelanie technického smeru, požiadavka na plavebnú prax sa znižuje pri strojových funkciách o jednu polovicu.

§ 4

Lodný kapitán I. triedy

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán I. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na celom splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách v Slovenskej republike, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 23 rokov,

b) úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie,

c) najmenej 36 mesiacov praxe.

(2) Uchádzačovi možno uznať aj nižší stupeň vzdelania, v takom prípade sa požadovaná prax zvyšuje o 18 mesiacov.

§ 5

Lodný kapitán II. triedy

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán II. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na vodných cestách v Slovenskej republike a na Dunaji v úseku riečnych kilometrov 1880,20 – 1708,20, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 22 rokov,

b) úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie,

c) najmenej 24 mesiacov praxe.

(2) Uchádzačovi možno uznať aj nižší stupeň vzdelania, v takom prípade sa požadovaná prax zvyšuje o 12 mesiacov.

§ 6

Lodný kapitán III. triedy

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán III. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na vodných plochách v Slovenskej republike, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 21 rokov,

b) stredné odborné vzdelanie v odbore lodnej dopravy,

c) najmenej 6 mesiacov praxe.

(2) Uchádzačovi možno uznať aj vyučenie v inom odbore, v takom prípade sa požadovaná prax zvyšuje o 6 mesiacov.

§ 7

Vodca prievoznej lode s vlastným strojovým pohonom

Ustanovenia týkajúce sa plavebnej praxe uvedené v § 4 až 6 sa vzťahujú aj na samostatné vedenie prievoznej lode s vlastným strojovým pohonom.

§ 8

Vodca prievoznej lode bez vlastného pohonu

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca prievoznej lode bez vlastného pohonu, ktorý samostatne vedie prievoznú loď bez vlastného strojového pohonu na vodných cestách v Slovenskej republike okrem Dunaja, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 19 rokov,

b) základné vzdelanie,

c) najmenej 6-mesačnú prax.

§ 9

Vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A, ktorý samostatne vedie plávajúci stroj s vlastným strojovým pohonom na celom splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách v Slovenskej republike, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 22 rokov,

b) úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie,

c) najmenej 24 mesiacov praxe, z toho minimálne 12 mesiacov na plávajúcom stroji.

(2) Uchádzačovi možno uznať aj nižší stupeň vzdelania, v takom prípade sa požadovaná prax zvyšuje o 12 mesiacov.

§ 10

Vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie A

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie A, ktorý samostatne vedie plávajúci stroj s vlastným strojovým pohonom na vodných cestách v Slovenskej republike okrem Dunaja, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 21 rokov,

b) stredné odborné vzdelanie,

c) najmenej 18 mesiacov praxe, z toho minimálne 9 mesiacov na plávajúcom stroji.

(2) Uchádzačovi možno uznať aj nižší stupeň vzdelania, v takom prípade sa požadovaná prax zvyšuje o 6 mesiacov.

§ 11

Vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie B

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie B, ktorý samostatne vedie plávajúci stroj bez vlastného strojového pohonu na celom splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách v Slovenskej republike, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 22 rokov,

b) úplné stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie,

c) najmenej 24 mesiacov praxe, z toho minimálne 12 mesiacov na plávajúcom stroji.

(2) Uchádzačovi možno uznať aj nižší stupeň vzdelania, v takom prípade sa požadovaná prax zvyšuje o 6 mesiacov.

§ 12

Vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie B

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie B, ktorý samostatne obsluhuje plávajúci stroj bez vlastného strojového pohonu na vodných cestách v Slovenskej republike okrem Dunaja, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 20 rokov,

b) stredné odborné vzdelanie,

c) najmenej 12 mesiacov praxe, z toho minimálne 6 mesiacov na plávajúcom stroji.

(2) Uchádzačovi možno uznať aj nižší stupeň vzdelania, v takom prípade sa požadovaná prax zvyšuje o 6 mesiacov.

§ 13

Kormidelník I. triedy

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník I. triedy, ktorý samostatne obsluhuje kormidelné zariadenie na plavidle s vlastným strojovým pohonom na celom splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách v Slovenskej republike, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 22 rokov,

b) úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie,

c) najmenej 36 mesiacov praxe.

(2) Uchádzačovi možno uznať aj nižší stupeň vzdelania, v takom prípade sa požadovaná prax zvyšuje o 12 mesiacov.

§ 14

Kormidelník II. triedy

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník II. triedy, ktorý samostatne obsluhuje kormidelné zariadenie na plavidle s vlastným strojovým pohonom na vodných cestách v Slovenskej republike a na Dunaji v úseku riečnych kilometrov 1880,20 až 1708,20, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 20 rokov,

b) stredné odborné vzdelanie,

c) najmenej 24 mesiacov praxe.

(2) Uchádzačovi možno uznať aj nižší stupeň vzdelania, v takom prípade sa požadovaná prax zvyšuje o 6 mesiacov.

§ 15

Kormidelník nákladného člna I. triedy

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník nákladného člna I. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo bez vlastného strojového pohonu na celom splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách v Slovenskej republike, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 22 rokov,

b) úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie,

c) najmenej 36 mesiacov praxe.

(2) Uchádzačovi možno uznať aj nižší stupeň vzdelania, v takom prípade sa požadovaná prax zvyšuje o 12 mesiacov.

§ 16

Kormidelník nákladného člna II. triedy

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník nákladného člna II. triedy, ktorý samostatne obsluhuje plavidlo bez vlastného strojového pohonu na vodných cestách v Slovenskej republike okrem Dunaja, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 21 rokov,

b) stredné odborné vzdelanie

c) najmenej 18 mesiacov praxe.

(2) Uchádzačovi možno uznať aj nižší stupeň vzdelania, v takom prípade sa požadovaná prax zvyšuje o 6 mesiacov.

§ 17

Lodný strojník I. triedy

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník I. triedy, ktorý samostatne obsluhuje lodné stroje bez obmedzenia výkonu na plavidle vnútrozemskej plavby, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 23 rokov,

b) úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru,

c) najmenej 36 mesiacov praxe na strojovom zariadení o výkone nad 900 kW nadobudnutej na plavidle s vlastným strojovým pohonom.

(2) Uchádzačovi možno uznať aj nižší stupeň vzdelania, v takom prípade sa požadovaná prax zvyšuje o 18 mesiacov.

§ 18

Lodný strojník II. triedy

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník II. triedy, ktorý samostatne obsluhuje lodné stroje o výkone do 900 kW na plavidle vnútrozemskej plavby, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 20 rokov,

b) úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie,

c) najmenej 24 mesiacov praxe na strojovom zariadení o výkone do 900 kW nadobudnutej na plavidle s vlastným strojovým pohonom.

(2) Uchádzačovi možno uznať aj nižší stupeň vzdelania, v takom prípade sa požadovaná prax zvyšuje o 12 mesiacov.

§ 19

Vedúci plavby na plavebných komorách

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vedúci plavby na plavebných komorách, ktorý samostatne riadi plavbu cez plavebné komory na slovenskom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách v Slovenskej republike, môže vykonať uchádzač, ak má

a) preukaz odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán I. triedy alebo II. triedy a má najmenej jednomesačnú prax na konkrétnej plavebnej komore, alebo

b) vek najmenej 25 rokov, v odôvodnených prípadoch najmenej 23 rokov, vysokoškolské vzdelanie technického smeru alebo úplné stredné odborné vzdelanie a prax na plavebnej komore najmenej 6 mesiacov.

§ 20

Vodca malého plavidla

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca malého plavidla, ktorý samostatne vedie malé plavidlo, môže vykonať uchádzač, ak má

a) vek najmenej 18 rokov; ak ide o športovú činnosť (napr. vodný motorizmus), najmenej 15 rokov,

b) aspoň základné vzdelanie.

§ 21

Radarová navigácia

(1) Odbornú spôsobilosť z radarovej navigácie získavajú uchádzači súčasne s odbornou spôsobilosťou

a) lodný kapitán I. triedy alebo II. triedy,

b) kormidelník I. triedy alebo II. triedy,

c) vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A alebo II. triedy kategórie A,

d) vedúci plavby na plavebných komorách v Slovenskej republike.

(2) Ostatní uchádzači získajú odbornú spôsobilosť z radarovej navigácie po vykonaní skúšky z radarovej navigácie.

§ 22

Overovanie odbornej spôsobilosti

(1) Žiadosť o vykonanie skúšky podáva uchádzač písomne Štátnej plavebnej správe (ďalej len „plavebná správa“) na predpísanom tlačive najneskôr štyri týždne pred termínom skúšky určeným plavebnou správou.

(2) Ak uchádzač splnil všetky predpísané predpoklady alebo ak sa kladne rozhodlo o prípustných výnimkách, plavebná správa oznámi uchádzačovi termín skúšky.

(3) Ak uchádzač nesplnil predpísané predpoklady, plavebná správa ho o tom písomne vyrozumie s odôvodnením.

§ 23

Skúšobná komisia

(1) Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva a odvoláva riaditeľ plavebnej správy. Skúšobná komisia je najmenej trojčlenná. Tvoria ju predseda skúšobnej komisie, tajomník skúšobnej komisie a ďalší členovia. Ak ide o overovanie odbornej spôsobilosti na funkciu vodca malého plavidla, skúšobná komisia môže byť dvojčlenná.

(2) Funkciu tajomníka skúšobnej komisie vykonáva určený zamestnanec plavebnej správy alebo poverený člen skúšobnej komisie.

(3) Predseda skúšobnej komisie

a) zodpovedá za správny postup skúšobnej komisie pri skúškach,

b) určuje člena skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti,

c) zvoláva skúšobnú komisiu na riešenie problémov a otázok, ktoré sa vyskytnú v priebehu skúšok, alebo na podnet člena skúšobnej komisie, alebo uchádzača,

d) rozhoduje o prerušení skúšky,

e) vyhlasuje konečné výsledky skúšok.

(4) Členovia skúšobnej komisie

a) zabezpečujú správny priebeh skúšok a v prípade zistených nedostatkov vykonajú príslušné opatrenia,

b) oznámia klasifikačné známky z jednotlivých predmetov alebo počet získaných bodov z testu, ktoré uvedú do zápisu o skúške a potvrdia svojím podpisom,

c) sporné a problematické odpovede predložia predsedovi skúšobnej komisie,

d) ak je uchádzač hodnotený známkou „neprospel“, oznámia mu nedostatky a chyby, ktorých sa dopustil.

(5) Tajomník skúšobnej komisie

a) zodpovedá za správnosť a presnosť administratívnych prác spojených so skúškami,

b) pred začatím skúšok

1. overí totožnosť prítomných žiadateľov podľa platných osobných dokladov,

2. informuje žiadateľov o forme a priebehu skúšok.

§ 24

Obsah skúšky

(1) Obsahom skúšky na získanie odbornej spôsobilosti určených členov plavidla a vodcu malého plavidla je

a) plavebný zemepis,

b) plavebná náuka,

c) plavebné právo,

d) stavba lodí,

e) strojové zariadenia lodí,

f) lodná elektrotechnika,

g) radarová navigácia.

(2) Rozsah jednotlivých častí skúšky je uvedený v prílohe.

§ 25

Priebeh skúšky

(1) Skúška má písomnú časť a ústnu časť.

(2) Uchádzač na získanie odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykoná písomnú časť skúšky, ktorá predchádza ústnej časti skúšky, je samostatne klasifikovaná a môže sa vykonať aj formou testu.

(3) Uchádzač na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu vodca malého plavidla vykonáva len písomnú časť skúšky formou testu.

(4) Písomnú časť skúšky vyhodnotí do začatia ústnej skúšky príslušný člen skúšobnej komisie.

(5) Ústnu časť skúšky vykonajú všetci uchádzači okrem tých, ktorí v písomnej časti skúšky neprospeli z viac ako dvoch predmetov.

(6) Každý člen skúšobnej komisie hodnotí uchádzača zo svojho skúšobného predmetu [§ 23 ods. 5 písm. b)]. Skúšobná komisia hodnotí uchádzača známkou „prospel“ alebo „neprospel“.

§ 26

Opravná skúška

(1) Uchádzač, ktorý neprospel, môže písomne požiadať plavebnú správu o povolenie vykonať opravnú skúšku.

(2) Opravnú skúšku možno povoliť, ak uchádzač neprospel najviac z dvoch predmetov v písomnej časti skúšky alebo ústnej časti skúšky.

(3) Ak uchádzač neprospel ani pri prvej opravnej skúške, môže požiadať o vykonanie druhej opravnej skúšky, ktorej výsledok je konečný.

(4) Opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr dva mesiace po vykonaní skúšky, a ak ide o skúšku na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu vodca malého plavidla, najskôr 14 dní po vykonaní skúšky.

(5) Ak uchádzač odstúpil od skúšky zo závažných dôvodov, odstúpenie sa hodnotí, akoby uchádzač skúšku vôbec nevykonal. Predseda skúšobnej komisie určí uchádzačovi náhradný termín.

§ 27

Spoločné ustanovenia

(1) Uchádzač, ktorý je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti a žiada o získanie vyššieho stupňa v tejto odbornej spôsobilosti alebo žiada o získanie inej odbornej spôsobilosti, môže vykonať rozdielové skúšky. Uchádzačovi sa zohľadnia skúšky z tých predmetov, ktoré už absolvoval a ktoré sú pri požadovanej spôsobilosti rovnocenné.

(2) Na základe písomnej žiadosti sú od vykonania skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu vodca malého plavidla oslobodení držitelia preukazu odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky vnútrozemského plavidla.


§ 28

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2001.


Jozef Macejko v. r.


Príloha k vyhláške č. 182/2001 Z. z.

ROZSAH JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ SKÚŠKY

A. Plavebný zemepis

1. Všeobecná časť

a) Fyzikálny zemepis

b) Náuka o podnebí – klimatológia

c) Náuka o vodostave, hydrológia z hľadiska plavby a základné hydrologické pojmy

d) Úprava vodných tokov a výstavba vodných ciest

2. Plavebno-technický popis vodných ciest

a) Dunajská vodná cesta, nadväzujúce splavné toky a prieplavné spojenia juhovýchodnej Európy

b) Váh a vodné toky s výhľadovo sledovanou splavnosťou

B. Plavebná náuka

1. Všeobecná časť

a) História vnútrozemskej plavby

b) Vnútrozemské plavidlá, rozdelenie a charakteristika

c) Lodné zariadenia a ich použitie

d) Záchranné práce na plavidle

e) Zostavovanie lodných zostáv

f) Státie plavidiel

g) Lodný manéver

h) Odlišnosti pri plavbe a manévrovaní plavidiel vzhľadom na vodnú cestu

i) Plavba v oblasti prílivu a odlivu

j) Nakladanie a vykladanie plavidiel

k) Navigačné prístroje a pomôcky

l) Plavebné úseky vodnej cesty

2. Osobitná časť

a) Dunaj

b) Váh

c) Morava, Bodrog, Hornád a Hron

d) Uzavreté vodné plochy

C. Plavebné právo

1. Právo všeobecné

a) Subjekty práva

b) Právne úkony

c) Prevencia a zodpovednosť

2. Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe

a) Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) Vykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Právne predpisy týkajúce sa vodného hospodárstva

a) Používanie a znečisťovanie povrchových vôd

b) Sankcie

4. Medzinárodné právo

a) Medzinárodné dohovory

b) Dvojstranné dohody o vnútrozemskej plavbe

D. Stavba lodí

1. História plavby a stavby lodí

2. Základy teórie plavby

3. Lodné teleso

4. Lodné zariadenie

5. Lodná propulzia

6. Lodné sústavy

7. Technológia stavby lodí, skúška a opravy plavidiel

E. Strojové zariadenia lodí

1. Spaľovacie motory, turbíny na hlavný pohon, pomocné a palubné agregáty

2. Lodné a strojové mechanizmy a ich súčasti

3. Usporiadanie a ustavenie strojových zariadení, hriadeľové vedenie

4. Lodné propulzné a kormidelno-propulzné mechanizmy

5. Automatizácia strojového zariadenia plavidla

6. Zariadenia a potrubia lodných a strojových sústav

7. Hydraulické a pneumatické zariadenia plavidiel

F. Lodná elektrotechnika

1. Základy elektrotechniky

2. Lodné elektrické zariadenia

G. Radarová navigácia

1. Základy rádiového prenosu

2. Prijímače a vysielače

3. Riečne rádiolokátory