Vyhláška č. 94/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel

(v znení č. 107/1979 Zb., 20/1982 Zb.)

Čiastka 28/1972
Platnosť od 14.12.1972 do28.02.1991
Účinnosť od 01.03.1982 do28.02.1991
Zrušený 55/1991 Zb.

94

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

zo 6. decembra 1972

o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel

Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra, Ministerstvom vnútra ČSR a Ministerstvom vnútra SSR a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 16 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.:


PRVÁ ČASŤ

Základný výcvik vodičov

§ 1

Oprávnenie na vykonávanie výcviku vodičov

(1) Výcvik vodičov cestných motorových vozidiel (ďalej len „motorové vozidlá“) môžu vykonávať v rozsahu a za podmienok ustanovených touto vyhláškou:

a) autoškoly Ústredného výboru Zväzu pre spoluprácu s armádou Českej socialistickej republiky a autoškoly Ústredného výboru Zväzu pre spoluprácu s armádou Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „autoškoly Zväzarmu“),

b) školy poskytujúce stredné vzdelanie (včítane odborných učilíšť) a vysoké školy (ďalej len „školy“),

c) štátne a družstevné socialistické organizácie.

(2) Výcvik vodičov vykonávajú organizácie oprávnené podľa odseku 1 (ďalej len „oprávnené organizácie“) vo svojich výcvikových zariadeniach formou kurzov. Autoškoly Zväzarmu môžu uskutočňovať výučbu teórie aj formou diaľkového štúdia.

(3) Poľnohospodárske a lesnícke školy všetkých stupňov a poľnohospodárske a lesnícke odborné učilištia môžu vykonávať výcvik vodičov pre svojich žiakov (učňov), pokiaľ je táto činnosť obsiahnutá v ich učebnom pláne ako povinný alebo nepovinný predmet, alebo v rámci záujmovej činnosti; ostatné školy uvedené v odseku 1 písm. b) môžu vykonávať výcvik vodičov pre svojich žiakov (učňov), pokiaľ je táto činnosť obsiahnutá v ich učebnom pláne ako povinný alebo nepovinný predmet. Pokiaľ škola nemôže vykonať výcvik vodičov komplexne, zabezpečí praktický výcvik v údržbe a vedení motorových vozidiel v autoškole Zväzarmu.

(4) Organizácie uvedené v odseku 1 písm. c) môžu vykonávať výcvik vodičov pre svojich pracovníkov na získanie vodičského oprávnenia skupiny A, B, C, M a T,*) len ak to treba na zabezpečenie ich úloh alebo pre potrebu Ľudových milícií, civilnej obrany alebo požiarnej ochrany. Poľnohospodárske štátne organizácie môžu vykonávať výcvik aj pre družstevné poľnohospodárske organizácie; pre jednotlivo hospodáriacich roľníkov zabezpečujú výcvik na získanie vodičského oprávnenia skupiny T. Organizácie, v ktorých zriaďovať kurz by nebolo účelné a hospodárne, sa združujú na vykonávanie výcviku v kurzoch s inými štátnymi alebo družstevnými organizáciami.

(5) Výcvik vodičov možno v naliehavých prípadoch vykonávať aj formou individuálneho výcviku.**)

§ 2

Registrácia oprávnenej organizácie

(1) Oprávnené organizácie musia byť registrované. Registrácia sa vykoná, len ak sa splnia podmienky ustanovené touto vyhláškou a príslušnými učebnými osnovami výcviku vodičov cestných motorových vozidiel (ďalej len „učebné osnovy") vydanými Federálnym ministerstvom dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi.

(2) Registráciu vykonáva a vydáva o nej doklad okresný dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti. Okresný dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti zruší registráciu, prípadne zmení jej rozsah, ak odpadnú alebo sa zmenia podmienky, za ktorých sa registrácia vykonala. Okresný dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti si pred vykonaním registrácie, jej zmeny alebo pred jej zrušením vyžiada záväzné stanovisko príslušného národného výboru.

(3) V žiadosti o registráciu treba uviesť:

a) názov a sídlo organizácie, jej nadriadený orgán a ústredný orgán, do pôsobnosti ktorého organizácia patrí,

b) sídlo výcvikového zariadenia, meno, priezvisko a bydlisko zodpovedného vedúceho výcvikového zariadenia,

c) účel, na ktorý sa výcvik usporadúva,

d) skupinu vodičského oprávnenia, na získanie ktorej sa má výcvik vykonávať,

e) rozsah, v ktorom sa má výcvik vykonávať,

f) či ide o jednorazový kurz alebo o trvalý výcvik,

g) učebný plán,

h) menný zoznam učiteľov s uvedením predmetov, ktoré sú oprávnení vyučovať,

ch) adresu učebne, kde bude výučba teórie a praktický výcvik v údržbe motorových vozidiel, zoznam učebných pomôcok podľa učebnej osnovy a zoznam cvičných motorových vozidiel.

(4) Škola predloží k žiadosti o registráciu doklad o tom, že výcvik vodičov je obsiahnutý v jej učebnom pláne ako povinný alebo nepovinný predmet alebo že sa bude vykonávať v rámci záujmovej činnosti (§ 1 ods. 3).

(5) Oprávnená organizácia je povinná neodkladne oznámiť okresnému dopravnému inšpektorátu Verejnej bezpečnosti každú zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v odseku 3.

§ 3

Rozsah a spôsob výcviku vodičov

(1) Výcvik vodičov sa skladá

a) z výučby teórie,

b) z praktického výcviku vo vedení motorových vozidiel, ktorý sa vykonáva na trenažéri, autocvičišti a v cestnej premávke,

c) z praktického výcviku v údržbe motorových vozidiel,

d) z teoretického a praktického výcviku v ovládaní základov poskytovania prvej pomoci.

(2) Výcvik vodičov sa vykonáva v rozsahu a spôsobom určeným príslušnou učebnou osnovou; to platí aj pre individuálny výcvik. Pri výcviku vodičov na školách sa upustí od výučby teórie v rozsahu, v ktorom sa príslušná látka vyučuje v odbornom predmete. Žiadatelia o vodičské oprávnenie (ďalej len „žiadatelia“), ktorí majú ukončené vzdelanie strojného alebo dopravného smeru alebo smeru poľnohospodárskej mechanizácie na odborných školách, stredných odborných školách alebo vysokých školách, sa nemusia zúčastniť na výučbe teórie konštrukcie a údržby motorových vozidiel.

(3) Výcvik vodičov sa vykonáva obvykle hromadne v kurzoch; v jednom kurze smie byť najviac 35 žiadateľov.

(4) Za podmienok a v rozsahu určenom učebnými osnovami môžu žiadatelia v autoškolách Zväzarmu študovať teóriu diaľkove.

(5) Pred začatím kurzu je oprávnená organizácia povinná predložiť okresnému dopravnému inšpektorátu Verejnej bezpečnosti zoznam žiadateľov. Okresný dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti kontroluje, či žiadatelia spĺňajú podmienky ustanovené touto vyhláškou. To platí aj pre výučbu uskutočňovanú formou diaľkového štúdia.

(6) S praktickým výcvikom vo vedení motorových vozidiel na trenažéri a na autocvičišti sa nesmie začať prv, kým sa žiadatelia neoboznámia s teóriou jazdy. S praktickým výcvikom vo vedení motorových vozidiel v cestnej premávke sa nesmie začať prv, kým si žiadatelia neosvoja základné vedomosti o pravidlách cestnej premávky. Pri praktickom výcviku vo vedení motorových vozidiel musí byť žiadateľ pripútaný bezpečnostným pásom, ak je ním vozidlo povinne vybavené, aj na autocvičišti a pri jazde v obciach.1)

(7) Výučba teórie v kurzoch a praktický výcvik v údržbe a vo vedení motorových vozidiel sa vykonávajú vo vyučovacích hodinách po 45 minútach. Denne smie žiadateľ absolvovať najviac jednu vyučovaciu hodinu praktického výcviku vo vedení motorového vozidla, a ak je rozsah tohto výcviku väčší ako 12 vyučovacích hodín, najviac dve vyučovacie hodiny s prestávkou, ktorej dĺžku určia učebné osnovy. Dĺžka jazdy v jednej vyučovacej hodine musí byť v priemere celého výcviku najmenej 20 km, pri traktoroch najmenej 10 km. Pri výcviku vo vedení na automobilovom cvičišti (autodrome) učiteľ nemusí byť prítomný v cvičnom vozidle, ale môže riadiť výcvik z určeného stanovišťa.

(8) Praktický výcvik v údržbe motorových vozidiel sa vykonáva v skupinách najviac po siedmich žiadateľoch.

§ 4

Učitelia výcviku vodičov

(1) Vyučovať teóriu a vykonávať praktický výcvik v údržbe a vedení motorových vozidiel môžu iba osoby (ďalej len „učitelia“), ktoré

a) majú najmenej stredné odborné alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie,

b) spĺňajú podmienky ustanovené v odsekoch 3 až 6,

c) úspešne zložia skúšku pred komisiou; spôsob zloženia komisie a rozsah skúšky určuje skúšobný poriadok pre skúšky učiteľov, vydaný Federálnym ministerstvom vnútra.

(2) Osobám, ktoré vyhovejú podmienkam ustanoveným v odseku 1, vydá krajský dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti osvedčenie pre učiteľov.

(3) Skúšobný poriadok ustanovuje, v ktorých prípadoch je podmienkou vydania osvedčenia pre učiteľov praktického výcviku vo vedení motorových vozidiel psychologické preskúšanie.

(4) Osvedčenie na výučbu predpisov o cestnej premávke sa môže udeliť iba osobám, ktoré sú staršie ako 21 rokov a majú vodičské oprávnenie tej skupiny, na získanie ktorej budú výučbu uskutočňovať; osvedčenie na výučbu predpisov o cestnej premávke na získanie vodičského oprávnenia skupiny A sa však môže udeliť aj osobám, ktoré majú vodičské oprávnenie skupiny B, C, D alebo T.

(5) Osvedčenie na vyučovanie náuky o motorových vozidlách a na vykonávanie praktického výcviku v údržbe sa môže udeliť iba osobám, ktoré sú staršie ako 21 rokov a ktoré preukážu odborné znalosti určené skúšobným poriadkom.

(6) Osvedčenie na vykonávanie praktického výcviku vo vedení motorových vozidiel sa môže udeliť vodičom, ktorí sú starší ako 21 rokov a nestratili v posledných troch rokoch spoľahlivosť vo vedení motorových vozidiel.2) Osvedčenie na vykonávanie praktického výcviku vo vedení motorových vozidiel sa môže udeliť pre skupiny

a) A a M vodičom, ktorí majú vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny A najmenej 2 roky,

b) B vodičom, ktorí majú vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B alebo vyššie najmenej 3 roky,

c) C vodičom, ktorí majú vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C alebo vyššie najmenej 3 roky a preukážu prax vodiča z povolania alebo vojenského vodiča nákladných motorových vozidiel v dĺžke najmenej jedného roka,

d) T vodičom, ktorí majú vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C alebo T najmenej 2 roky.

(7) V osvedčení pre učiteľov musia byť uvedené predmety, ktoré je učiteľ oprávnený vyučovať. Toto osvedčenie sa vydáva, prípadne predlžuje na obdobie piatich rokov. Ak učiteľ žiada o predĺženie osvedčenia, musí sa podrobiť preskúšaniu pred komisiou [odsek 1 písm. c)].

(8) Krajský dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti odníme osvedčenie pre učiteľov, ak zistí, že učiteľ stratil vodičské oprávnenie predpísané v odsekoch 4 a 6 alebo že nedáva záruku riadneho výcviku vodičov.

(9) Vodičom cvičiteľom individuálneho výcviku môže byť iba osoba staršia ako 25 rokov, spĺňajúca podmienky ustanovené v odseku 6 písm. a), prípadne b); jeho odbornú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel môže preskúšať okresný dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti.

§ 5

Podmienky pre prijatie na výcvik vodičov

(1) Do výcviku vodičov môže byť zaradený žiadateľ, ktorý

a) ku dňu ukončenia výcviku dosiahne vek predpísaný pre udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny,

b) je telesne a duševne schopný viesť motorové vozidlá,

c) je spoľahlivý na vedenie motorových vozidiel.**)

(2) Učni na odborných učilištiach a študujúci na školách uvedených v § 1 ods. 1 písm. b) sa môžu podrobiť výcviku a vodičskej skúške pred dosiahnutím predpísaného veku; vodičský preukaz sa im však vydá s obmedzením, ktoré určuje, že vodičské oprávnenie nadobúda platnosť po dosiahnutí predpísaného veku.

§ 6

Povinnosti žiadateľov o vodičské oprávnenie a zodpovedných pracovníkov výcvikových zariadení

(1) Žiadateľ je povinný zúčastniť sa na výcviku vodičov v rozsahu určenom učebnými osnovami. Zameškané vyučovacie hodiny praktického výcviku v údržbe a vedení motorových vozidiel sa musia doplniť. Zameškané vyučovacie hodiny teórie sa musia doplniť, ak ich žiadateľ zamešká viac ako jednu štvrtinu.

(2) Pracovník zodpovedný za výcvik vodičov v oprávnenej organizácii zodpovedá za riadne, plánovité a plynulé vykonávanie výcviku vodičov v súlade s učebnými osnovami a za jeho odbornú úroveň a dbá, aby každý žiadateľ bol po úspešnom skončení výcviku neodkladne povolaný na vodičskú skúšku.

(3) Učitelia sú povinní dodržiavať určené učebné osnovy. Pred skončením výcviku vodičov sa presvedčia, či sú žiadatelia riadne pripravení na zloženie predpísanej vodičskej skúšky a či ovládajú praktické poskytovanie prvej pomoci v rozsahu zdravotníckej časti základnej normy znalostí.***) Ak zistia, že žiadateľ nie je dostatočne pripravený, určia mu dopĺňajúci výcvik. Ak žiadateľ nemá ani po dopĺňacom výcviku predpoklady pre získanie vodičského oprávnenia, vyzve ho pracovník zodpovedný za výcvik vodičov v oprávnenej organizácii, aby sa podrobil dopravnému psychologickému vyšetreniu;*) v ďalšom výcviku môže žiadateľ pokračovať, len ak dopravné psychologické vyšetrenie malo kladný výsledok.

§ 7

Cvičné motorové vozidlá

(1) Motorové vozidlo, na ktorom sa vykonáva praktický výcvik vo vedení, musí byť vybavené zariadením umožňujúcim pri výcviku bezpečnú jazdu (najmä dvoma zariadeniami na ovládanie spojky a prevádzkovej brzdy, ďalšími spätnými zrkadlami, na motocykli dvoma riadeniami, na cvičnom traktore sedadlom pre učiteľa umiestneným vedľa sedadla alebo za sedadlom žiadateľa). Motorové vozidlo, na ktorom sa vykonáva praktický výcvik vo vedení motorových vozidiel skupiny C, musí mať užitočnú hmotnosť najmenej 4,5 t. Motocykle s motorom s objemom valcov najviac 50 cm3 a skútre nemusia mať dve zariadenia na ovládanie spojky a prevádzkovej brzdy a dve riadenia. Pri praktickom výcviku vo vedení sa smú používať, s výnimkou odsekov 7 a 8, iba cvičné motorové vozidlá, ktoré sú v socialistickom vlastníctve. Spôsobilosť vozidla na výcvik musí schváliť okresný dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti.

(2) Cvičné vozidlo (okrem motocykla) musí mať na bokoch označenie „Autoškola“ s uvedením názvu a sídla oprávnenej organizácie vyhotovené vo farbe jasne odlišnej od farby karosérie motorového vozidla. Tabuľka v podobe obdĺžnika s výškou najmenej 20 cm a dĺžkou najmenej 90 % šírky strechy vozidla s označením „Autoškola“ čiernymi písmenami na žltom podklade sa umiestni tiež na streche vozidla kolmo na pozdĺžnu os súmernosti vozidla; autobusy a nákladné automobily musia mať označenie „Autoškola“ aj na zadku vozidla. Pri cvičnej jazde motocykla musí mať žiadateľ na prsiach a učiteľ na chrbte snímateľné označenie v podobe rovnostranného trojuholníka postaveného na základňu s dĺžkou strany 30 cm s červeným okrajom širokým 3 cm; vnútrajšok trojuholníka je biely s červeným nápisom „Cvičná jazda“.

(3) Praktický výcvik vo vedení nie je dovolené vykonávať na motorových vozidlách požiarnej ochrany, zdravotníckej a banskej záchrannej služby, ktoré majú právo prednostnej jazdy.**)

(4) Pri praktickom výcviku vo vedení nesmú byť vo vozidle osoby na výcviku nezúčastnené alebo nebezpečné náklady.

(5) Cvičné motorové vozidlo musí byť vždy v riadnom technickom stave.

(6) Kto je v technickom preukaze cvičného motorového vozidla zapísaný ako jeho držiteľ, je povinný prísť s vozidlom raz za šesť mesiacov na technickú prehliadku.3)

(7) Individuálny výcvik vodičov motorových vozidiel sa môže vykonávať aj na motorových vozidlách, ktoré nespĺňajú podmienky odsekov 1, 2 a 6; spôsobilosť vozidla na výcvik musí schváliť okresný dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti. Vozidlo musí byť označené na karosérii kolmo na vozovku vpredu na ľavej strane a vzadu uprostred alebo na ľavej strane rovnostranným trojuholníkom so zaokrúhlenými vrcholmi postaveným na základni, s dĺžkou strany 25 cm, s červeným okrajom širokým 2 cm; vnútrajšok trojuholníka je biely s červeným nápisom „Cvičná jazda“.

(8) Praktický výcvik vo vedení motorových vozidiel pre telesne postihnuté osoby sa vykonáva na vozidlách prispôsobených telesným podmienkam žiadateľa. Vozidlo nemusí spĺňať podmienky odsekov 1, 2 a 6, spôsobilosť vozidla na výcvik však musí schváliť okresný dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti. Vozidlo musí byť označené spôsobom uvedeným v odseku 7 v druhej vete.

§ 8

Učebné pomôcky

(1) Na výcvik vodičov sa smú používať učebnice, príručky, obrazy, filmy, cvičné stoličky, trenažéry a skúšobné a vyučovacie stroje, len ak sú schválené republikovým ministerstvom vnútra; učebnice používané na výcvik vodičov v školách musia byť schválené aj ústredným orgánom štátnej správy vo veciach dopravy Českej socialistickej republiky alebo ústredným orgánom štátnej správy vo veciach dopravy Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ústredný orgán republiky"); učebnice používané pri výcviku brancov aj Federálnym ministerstvom národnej obrany.

(2) Oprávnené organizácie sú povinné dopĺňať učebné pomôcky tak, aby zodpovedali súčasnému technickému rozvoju a vozidlám novozavádzaným do cestnej premávky. Základné vybavenie výcvikového zariadenia učebnými pomôckami určujú učebné osnovy.

DRUHÁ ČASŤ

Zvyšovanie odbornej spôsobilosti vodičov

§ 9

Povinné poúčanie vodičov z povolania

(1) Pravidelné povinné poúčanie vodičov z povolania vykonáva organizácia, v ktorej je vodič v pracovnom pomere, prípadne družstevná organizácia, ktorej je členom, v závodných (družstevných) školách práce; organizácie sa môžu tiež združiť na spoločné povinné poúčanie, pokiaľ by usporadúvanie samostatného povinného poúčania nebolo pre ne hospodárne.

(2) Organizácie uvedené v odseku 1 sa môžu dohodnúť, ak to je účelné a hospodárne, o uskutočňovaní povinného poúčania s organizáciami oprávnenými na vykonávanie výcviku vodičov (§ 1 ods. 1) alebo s inými organizáciami uskutočňujúcimi povinné poúčanie vodičov z povolania ako hospodársku činnosť na základe zriaďovacej listiny, štatútu alebo stanov alebo iného organizačného opatrenia.*)

(3) Povinné poúčanie sa uskutočňuje v rozsahu najmenej 32 hodín ročne a je zakončené povinným preskúšaním z pravidiel cestnej premávky, ktoré zabezpečí organizácia. Čas povinného poúčania a preskúšania sa započítava do pracovného času vodiča a patrí zaň mzda podľa mzdových predpisov vydaných príslušnými ústrednými orgánmi. Neospravedlnená neúčasť vodiča na povinnom poúčaní alebo preskúšavaní sa posudzuje ako neospravedlnené zameškanie pracovného času.

(4) Na jednom behu povinného poúčania sa smie zúčastniť najviac 40 vodičov.

(5) O povinnom poúčaní a preskúšavaní je organizácia povinná viesť presnú evidenciu a oznámiť okresnému dopravnému inšpektorátu Verejnej bezpečnosti vodičov, ktorí neprospeli pri preskúšaní.**)

(6) Vodiči, ktorí zameškali viac ako 6 hodín povinného poúčania v priebehu roka, sú povinní zúčastniť sa na náhradnom poúčaní o zameškanej látke, a to prípadne aj v inej organizácii.

§ 10

Tematický plán povinného poúčania

(1) Tematický plán povinného poúčania vydáva ústredný orgán republiky.

(2) Organizácie doplnia tematický plán povinného poúčania o problémy vlastnej prevádzky. Ak neuskutočňuje organizácia sama povinné poúčanie a preskúšavanie, odovzdá doplnený učebný plán organizácii, ktorá povinné poúčanie a preskúšavanie uskutočňuje.

§ 11

Učitelia povinného poúčania

Povinné poúčanie vodičov z povolania o predpisoch o cestnej premávke a o náuke o motorových vozidlách a ich údržbe vykonávajú učitelia v rozsahu svojho osvedčenia (§ 4). Odborné prednášky súvisiace tematicky môžu mať aj odborní externí pracovníci, ktorí nemajú osvedčenie pre učiteľov.

§ 12

Úhrada nákladov

Náklady na povinné poúčanie uskutočňované spoločne pre vodičov viacerých organizácií uhrádzajú tieto organizácie pomerne podľa počtu vodičov, ktorí sa na povinnom poúčaní zúčastnili.

§ 13

Zvyšovanie odbornej spôsobilosti ostatných vodičov

Autoškoly Zväzarmu, automotokluby Zväzarmu a ostatné organizácie, ktorých predmetom činnosti je poúčanie vodičov, môžu organizovať a uskutočňovať dobrovoľné poúčanie ostatných vodičov podľa tématického plánu, ktorý vydáva ústredný orgán republiky.


TRETIA ČASŤ

Záverečné a prechodné ustanovenia

§ 14

Dohľad

Ústredný orgán republiky spolu s národnými výbormi dohliadajú

a) na vybavenie výcvikových zariadení, úroveň a spôsob vykonávania výcviku vodičov,

b) na organizovanie a uskutočňovanie povinného poúčania a preskúšavania vodičov z povolania a dobrovoľného poúčania ostatných vodičov.4)

§ 15

Prechodné ustanovenia

(1) Súhlas na vykonávanie výcviku vodičov, udelený okresným dopravným inšpektorátom Verejnej bezpečnosti podľa doterajších predpisov, oprávňuje organizáciu na vykonávanie výcviku vodičov podľa tejto vyhlášky do šiestich mesiacov odo dňa jej účinnosti.

(2) Osvedčenia pre učiteľov vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia vydané podľa tejto vyhlášky.

§ 16

Výnimky

(1) Ústredný orgán republiky môže v jednotlivých odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z tejto vyhlášky.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na výcvik vodičov ozbrojených síl a ozbrojených zborov.

(3) Pre výcvik vodičov dopravných a vysokozdvižných vozíkov, električiek a trolejbusov platia osobitné predpisy.*)

§ 17

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška č. 53/1965 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel.

§ 18

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Minister:

Dr. Ing. Šutka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 2 vyhlášky č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch.

**) § 8 ods. 3 vyhlášky č. 87/1964 Zb.

1) § 5 ods. 2 vyhlášky č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky.

2) § 7 ods. 1 vyhlášky č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch.

3) § 83 vyhlášky č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách.

**) § 5 až 7 vyhlášky č. 87/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 3/1972 Zb.

***) „Zdravotnícka časť základnej normy a odborná norma znalostí a ich obsahové vymedzenie pre zdravotnícke jednotky ÚS CO obcí, zdravotnícke hliadky ČČK (SČK) v mestách a na závodoch a zdravotnícke hliadky objektových útvarov nižšieho a stredného typu" vydané Federálnym ministerstvom vnútra v r. 1971.

*) Dopravné psychologické vyšetrenie sa robí v psychologických laboratóriách uvedených v učebných osnovách.

**) § 27 vyhlášky č. 80/1966 Zb.

*) § 18a Hospodárskeho zákonníka.

**) § 13 vyhlášky č. 87/1964 Zb.

4) Ustanovením § 14 nie je dotknutá pôsobnosť dopravných č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.)

*) ČSN 26 8800.
Predpis Ministerstva dopravy o výcviku vodičov vozidiel mestských dráh a vydávaní preukazov pre týchto vodičov - Ok 10 č. 18 074/68-10.