Nájdených 125
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve 01.01.2003
540/2007 Z. z. Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu 01.01.2008
601/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty 01.01.2008
56/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy 01.01.2016
528/2009 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre zdravotné poisťovne 15.12.2009
595/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení
593/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení 01.01.2009
646/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy 01.01.2008
641/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení 01.01.2008
639/2007 Z. z. Oznámenie o individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠP, obce a VÚC 01.01.2008
419/2007 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC 01.01.2008
740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ 01.01.2003
291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici 01.07.2002
326/1948 Zb. Nariadenie ministra financií o výkone poukazovacieho práva a organizácii pokladničnej a účtovnej služby pre krajské a okresné národné výbory. 01.01.1949
273/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
272/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty 01.10.2018
55/2016 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC 01.01.2016
27/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva 01.01.2016
26/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO 01.01.2016
25/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky 01.01.2016