Oznámenie č. 641/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení

Čiastka 261/2007
Platnosť od 28.12.2007
Účinnosť od 01.12.2014

641

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


opatrenie z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. 26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Čl. I

§ 1

Základné ustanovenie

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a podrobnosti o postupoch účtovania pre obchodníkov sa cennými papiermi,1) ktorí nie sú účtovnou jednotkou podľa § 17a ods. 1 alebo 2 zákona a ani sa nerozhodli postupovať podľa § 17a ods. 3 zákona.

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) peňažnými prostriedkami peňažné prostriedky v hotovosti a peňažné prostriedky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“) splatné na požiadanie,

b) ekvivalentom peňažných prostriedkov taký finančný majetok, ktorý obchodník s cennými papiermi používa na riadenie peňažného toku a ktorý je v priebehu jedného pracovného dňa, so zanedbateľnými transakčnými nákladmi, ľahko zameniteľný za dopredu známe množstvo peňažných prostriedkov a nesie len nevýznamné riziko zmeny svojej hodnoty, a to najmä práva spojené s vkladom v bankách so splatnosťou do 24 hodín, štátne pokladničné poukážky a pokladničné poukážky Národnej banky Slovenska s dohodnutou dobou splatnosti do troch mesiacov,

c) finančným nástrojom právny vzťah, na základe ktorého vzniká finančný majetok jednej zmluvnej strane a finančný záväzok alebo kapitálový nástroj druhej zmluvnej strane,

d) finančným majetkom

1. peňažné prostriedky,

2. ekvivalent peňažných prostriedkov,

3. právo na získanie peňažných prostriedkov, ekvivalentu peňažných prostriedkov alebo iného finančného majetku od iného subjektu,

4. právo na zámenu finančného majetku,

5. kapitálový nástroj,

e) finančným záväzkom

1. záväzok previesť peňažné prostriedky na iný subjekt,

2. záväzok zameniť finančné nástroje vzniknuté na základe zmluvy za podmienok podľa tejto zmluvy,

f) kapitálovým nástrojom zostatkový podiel na majetku účtovnej jednotky po odpočítaní všetkých jej záväzkov,

g) zaisťovacím nástrojom finančný nástroj, ktorým sa zaisťuje majetok alebo záväzok obchodníka s cennými papiermi proti nepriaznivej zmene reálnej hodnoty zaisťovaného majetku alebo záväzku alebo proti nepriaznivej zmene peňažného toku zo zaisťovaného majetku alebo záväzku spôsobenej realizáciou určeného druhu rizika alebo určených druhov rizík tým spôsobom, že zmena reálnej hodnoty zaisťovacieho nástroja alebo zmena peňažného toku z neho bude vyrovnávať zmenu reálnej hodnoty zaisťovaného nástroja alebo zmenu peňažného toku z neho,

h) derivátom finančný nástroj,

1. ktorého účelom je získať v deň jeho vyrovnania z rozdielu medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a reálnou hodnotou podkladového nástroja,

2. ktorý nevyžaduje žiadnu počiatočnú investíciu alebo vyžaduje počiatočnú investíciu podstatne nižšiu ako pri iných druhoch finančných nástrojov, u ktorých sa očakáva podobná reakcia na zmenu trhových činiteľov,

3. ktorého vyrovnanie je dohodnuté k budúcemu dátumu, pričom doba od dohodnutia obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia ako pri spotovej operácii,

i) podkladovým nástrojom derivátu to, čo sa má alebo môže derivátom obstarať alebo dodať alebo niečo iné, od čoho sa odvodzuje hodnota derivátu,

j) hrubým spôsobom vykázania zhodnotenia majetku vykázanie výnosu z príslušného majetku aj nákladu vynaloženého na výnos z príslušného majetku v osobitných riadkoch výkazu ziskov a strát,

k) čistým spôsobom vykázania zhodnotenia majetku vykázanie rozdielu medzi výnosom z príslušného majetku a nákladom vynaloženým na vykázaný výnos príslušného majetku vo výkaze ziskov a strát; tento rozdiel sa označuje ako zisk alebo strata,

l) podmieneným majetkom a podmieneným záväzkom majetok alebo záväzok, ktorého vznik je viazaný na odkladaciu podmienku, alebo ktorého znovunadobudnutie je viazané na rozväzovaciu podmienku,

m) transakčnými nákladmi výdavky, ktoré sú priamo spojené s obstaraním alebo s predajom finančného nástroja oceňovaného reálnou hodnotou,

n) osobou spriaznenou s obchodníkom s cennými papiermi právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá

1. priamo alebo nepriamo kontroluje obchodníka s cennými papiermi, je kontrolovaná obchodníkom s cennými papiermi alebo je kontrolovaná rovnakou materskou účtovnou jednotkou ako obchodník s cennými papiermi,

2. má v obchodníkovi s cennými papiermi významný vplyv,

3. je spoločne kontrolovanou účtovnou jednotkou obchodníka s cennými papiermi,

4. je spoločne kontrolovanou účtovnou jednotkou materskej účtovnej jednotky obchodníka s cennými papiermi,

5. je pridruženou účtovnou jednotkou k obchodníkovi s cennými papiermi,

6. je kĺúčovou riadiacou osobou obchodníka s cennými papiermi alebo v jeho materskej účtovnej jednotke,

7. je blízkym príbuzným fyzickej osoby podľa prvého bodu alebo šiesteho bodu,

8. je účtovnou jednotkou, ktorá je kontrolovaná, spoločne kontrolovaná, alebo v ktorej majú významný vplyv alebo významné hlasovacie práva fyzické osoby podľa šiesteho bodu alebo siedmeho bodu,

o) blízkym príbuzným rodič, starý rodič, dieťa, vnuk, súrodenec, manžel a jeho dieťa a jeho vnuk a ich manželia, alebo iná osoba a jej dieťa a jeho manžel, ktorá zdieľa s osobou podľa písmena n) prvého bodu alebo šiesteho bodu v spoločnú domácnosť,

p) kontrolou právomoc určovať spôsoby a postupy finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti obchodníka s cennými papiermi, tak aby kontrolujúca osoba získala úžitok z činnosti obchodníka s cennými papiermi,

q) spoločnou kontrolou zmluvne dohodnutý podiel na kontrole účtovnej jednotky, pri ktorom strategické rozhodnutia a rozhodnutia týkajúce sa finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky môžu byť prijaté len s jednomyseľným súhlasom fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sa podieľajú na spoločnej kontrole,

r) kľúčovou riadiacou osobou fyzická osoba, ktorá má priamu alebo nepriamu právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolovanie činností účtovnej jednotky,

s) významným vplyvom podieľanie sa na určovaní spôsobov a postupov finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti obchodníka s cennými papiermi; významný vplyv môže vyplývať napríklad z podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi, z jeho stanov alebo z dohody,

t) centrálnou protistranou organizátor verejného trhu s cennými papiermi, ktorý je zaviazaný vyrovnať dohodnutý obchod medzi obchodníkmi s cennými papiermi alebo inými účastníkmi verejného trhu aj vtedy, ak niektorý z obchodných partnerov nesplní svoj záväzok riadne a včas.

Účtovná závierka

§ 3

Účtovná závierka obchodníka s cennými papiermi sa zostavuje z hľadiska potrieb klientov a obchodných partnerov obchodníka s cennými papiermi. Jej cieľom je poskytnúť im informácie užitočné pre ich rozhodovanie o tom, či sa stať klientom alebo obchodným partnerom obchodníka s cennými papiermi alebo či prípadne tieto vzťahy ukončiť. Hlavným kritériom pre toto rozhodovanie je posúdenie toho, či je obchodník s cennými papiermi solventný a likvidný a odhad jeho budúcich peňažných tokov.

§ 4

(1) Údaje z riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

(2) Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky je uvedené v prílohe č. 1.

(3) Účtovná závierka sa predkladá podľa osobitných predpisov2).

Súvaha

§ 5

(1) Súvaha je priamym nástrojom zobrazenia finančnej pozície obchodníka s cennými papiermi.

(2) Položky majetku sú v súvahe zoskupené podľa ich druhov a podľa toho, aký je ich účel z hľadiska výkonu činnosti obchodníka s cennými papiermi a zostupne podľa relatívnej likvidnosti tohto majetku. V pasívach sa uvádzajú najprv záväzky usporiadané zostupne podľa ich relatívnej likvidnosti a potom sa uvádzajú položky vlastného imania.

(3) Zaistená položka súvahy sa vykáže v hodnote upravenej o hodnotu zaistenia a v poznámkach k príslušnej položke súvahy sa táto položka rozpíše na zabezpečovanú položku a zabezpečovací derivát. Poznámka má podobu tabuľky, ktorá sa zostavuje spôsobom podľa § 9 ods. 2 a 3.

§ 6

(1) Súvaha sa člení na časť označenú „Aktíva“ a na časť označenú „Pasíva“.

(2) V tabuľke súvahy v časti Aktíva stĺpci 1 sa vykazuje majetok za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazuje majetok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) V tabuľke súvahy v časti Pasíva stĺpci 1 sa vykazujú pasíva za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú pasíva za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Výkaz ziskov a strát

§ 7

(1) Výkaz ziskov a strát je štruktúrovaným rozpisom účtu ziskov a strát.

(2) V prvej časti výkazu ziskov a strát sa vykážu výsledky poskytovania investičných služieb a vedľajších služieb a výkonu investičných činností3), s výnimkou obchodovania na vlastný účet, ktorého výsledky sa vykážu v druhej časti. Výsledky obchodovania sa vykazujú čistým spôsobom. Vo výkaze ziskov a strát sa najskôr uvádzajú zisky a potom straty.

(3) Zmeny ocenenia zaisťovacích derivátov sa v miere, v akej je zaistenie efektívne, vykážu ako podpoložky výnosov alebo nákladov, ktoré zaisťujú priamo vo výkaze ziskov a strát, ak je zaisťovaný výnos alebo náklad významný a aj zisk alebo strata zo zaisťovacieho derivátu je vo vzťahu k zaisťovanej položke výnosov alebo nákladov významná. V ostatných prípadoch sa zmeny ocenenia zaisťovacích derivátov vykážu v poznámkach k príslušnej položke výkazu ziskov a strát. Neefektívna časť zaistenia sa vykáže v položke Zisk/strata z derivátov.

§ 8

(1) Vo výkaze ziskov a strát sa v stĺpci 1 vykazujú náklady a výnosy za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú náklady a výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(2) V záhlaví výkazu ziskov a strát sa uvádzajú údaje, za obdobie koľkých mesiacov účtovného obdobia, počínajúc vždy prvým dňom účtovného obdobia, sa výkaz ziskov a strát zostavuje.

(3) Položky výnosov, položky nákladov a rozdielové riadky alebo súčtové riadky sa označujú radmi odlišných druhov znakov.

§ 9

Poznámky

(1) Poznámky k účtovnej závierke obchodníka s cennými papiermi sa členia na tieto časti:

a) A. Všeobecné informácie o obchodníkovi s cennými papiermi,

b) B. Použité účtovné zásady a metódy,

c) C. Prehľad o peňažných tokoch,

d) D. Prehľad zmien vo vlastnom imaní,

e) E. Prehľad o majetku klientov,

f) F. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát,

g) G. Ostatné poznámky,

h) H. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha).

(2) Poznámky vždy, ak je to možné, majú tabuľkovú formu. Tabuľka má na kraji vľavo stĺpec označenia riadku, nasleduje stĺpec popisujúci položku riadku, potom stĺpec s údajmi bežného účtovného obdobia, prípadne obdobia, za ktoré sa daná účtovná závierka zostavuje, a ak existuje údaj na porovnanie, aj stĺpec obsahujúci údaje o daných položkách za obdobie, s ktorým sa údaj z predchádzajúceho stĺpca a v danej účtovnej závierke porovnáva. K poznámke v tabuľkovej forme môžu byť pripojené textové poznámky.

(3) Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát sa označujú číslom riadku a názvom riadku výkazu, ktorý popisujú. Ak majú poznámky tabuľkovú formu a ak je tabuliek popisujúcich riadok výkazu viac, k označeniu tabuliek je pripojené označenie tabuľky členom nepretržitého vzostupného radu rímskych číslic a k názvu riadku je pripojený prívlastok určujúci, z akého hľadiska sa riadok rozpisuje. K tomuto označeniu sa pripojí označenie meny, ak ide o rozpis tabuliek podľa meny.

(4) K tabuľkám popisujúcim obsah riadku súvahy alebo obsah riadku výkazu ziskov a strát ako sú ustanovené v prílohe, sa môžu pridať aj tabuľky popisujúce daný riadok aj z iných hľadísk, ak je to podľa úvahy účtovnej jednotky pre získanie pravdivého a verného zobrazenia finančnej pozície a výkonnosti tejto účtovnej jednotky a pre ich analýzu potrebné. Rovnako sa môže postupovať, ak k riadku súvahy alebo výkazu ziskov a strát nie sú poznámky v prílohe ustanovené.

(5) Ak položka súvahy alebo výkazu ziskov a strát má hodnotu nula, tabuľka poznámok popisujúca túto hodnotu sa nepredkladá.

§ 10

Prehľad o peňažných tokoch

(1) Prehľad o peňažných tokoch porovnáva peňažné toky medzi dvomi účtovnými závierkami.

(2) Prehľad o peňažných tokoch v rámci riadnej účtovnej závierky porovnáva peňažné toky dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných období.

(3) Prehľad o peňažných tokoch v rámci mimoriadnej účtovnej závierky a priebežnej účtovnej závierky porovnáva peňažné toky s porovnateľným obdobím bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(4) Na účely prehľadu o peňažných tokoch sa rozumie

a) prevádzkovou činnosťou obchodníka s cennými papiermi činnosť, ktorá bežne tvorí hlavnú časť výnosov obchodníka s cennými papiermi,

b) investičnou činnosťou nadobúdanie a predaj vkladov do základného imania obchodných spoločností, dlhodobých dlhových finančných nástrojov a výnosy z nich, nehnuteľností a zariadení a výnosov z ich finančného prenájmu a výnosy z predaja alebo likvidácie týchto položiek,

c) činnosťou financovania obchodníka s cennými papiermi získavanie dlhodobých zdrojov na financovanie činností obchodníka s cennými papiermi, vrátane finančného prenájmu, a nákladov na tieto zdroje.

d) investičnou činnosťou nadobúdanie a predaj vkladov do základného imania obchodných spoločností, dlhodobých dlhových finančných nástrojov, nehnuteľností,

e) činnosťou financovania obchodníka s cennými papiermi získavanie dlhodobých zdrojov na financovanie činností obchodníka s cennými papiermi, vrátane finančného prenájmu.

§ 11

Prehľad zmien vo vlastnom imaní

(1) Prehľad zmien vo vlastnom imaní zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní obchodníka s cennými papiermi medzi dvomi účtovnými závierkami a čím bola spôsobená.

(2) Prehľad zmien vo vlastnom imaní v rámci riadnej účtovnej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi účtovnými závierkami. Skladá sa z dvoch prehľadov. Jeden prehľad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za bežné účtovné obdobie a druhý prehľad za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) Prehľad zmien vo vlastnom imaní v rámci mimoriadnej účtovnej závierky a priebežnej účtovnej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi dňom, ku ktorému je zostavená mimoriadna účtovná závierka alebo priebežná účtovná závierka a dňom, ku ktorému bola zostavená posledná riadna účtovná závierka.

§ 12

Poznámky k položkám súvahy, k položkám výkazu ziskov a strát a k položkám prehľadov

(1) Poznámky analyzujú jednotlivé položky súvahy, výkazu ziskov a strát a prípadne prehľadov a bližšie ich vysvetľujú. Obsahujú informácie potrebné na to, aby si používateľ účtovnej závierky mohol utvoriť úplný obraz o jednotlivej položke vo vzťahu k finančnej pozícii a zisku alebo strate obchodníka s cennými papiermi. Poznámky sa vypracovávajú k tým položkám finančných výkazov, ktoré nie sú v porovnaní s ostatnými položkami nevýznamné.

(2) Umorovaná hodnota pohľadávky alebo záväzku je súčasná hodnota budúcich peňažných tokov z nich v čase ich vzniku, znížená o splátky istiny, zvýšená o hodnotu prirasteného úroku a znížená o hodnotu zaplateného úroku a o zníženie jej hodnoty. Do peňažných tokov sa zahŕňajú akéhokoľvek peňažné príjmy, ktoré dlžník veriteľovi zaplatil a zaplatí v súvislosti s touto pohľadávkou. Sú to napríklad provízie a poplatky. Na výpočet súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov a na výpočet prirasteného úroku sa použije efektívna úroková miera. Efektívna úroková miera je úroková miera, ktorou sa diskontuje budúcich peňažný tak, aby sa rovnal hodnote peňažných prostriedkov, ktoré boli vydané alebo prijaté ako ich protihodnota.

§ 13

Prehľad o majetku klientov

(1) V prehľade o majetku klientov sa uvádza majetok klientov, ktorý klienti zverili obchodníkovi s cennými papiermi v rámci poskytovania investičných služieb, alebo ktorý obchodník s cennými papiermi získal v rámci poskytnutia investičnej služby pre klientov a záväzky na vrátenie tohto majetku, členené podľa jednotlivých druhov investičných služieb. Prehľad má bilančnú formu, ostatné aktíva sa rovnajú ostatným pasívam.

(2) V prehľade o peňažných o majetku klientov sa v stĺpci 1 vykazujú údaje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a v stĺpci 2 údaje ku dňu, ku ktorému je zostavená účtovná závierka za porovnateľné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

§ 14

Priebežná účtovná závierka

(1) Údaje z priebežnej účtovnej závierky sa zverejňujú takto:

a) súvaha a výkaz ziskov a strát a časť C., D., E. a F. poznámok najmenej v rozsahu ustanovenom týmto opatrením,

b) časti A., B. a G. poznámok najmenej v rozsahu, ktorý popisuje zmeny v porovnaní so stavom v poslednej riadnej účtovnej závierke alebo mimoriadnej účtovnej závierke.

(2) Poznámky podľa odseku 1 písm. b) na zverejnenie v rámci priebežnej účtovnej závierky sa vyberajú na základe týchto zásad:

a) žiadna z poznámok z poslednej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky sa nemá opakovať v poznámkach k priebežnej účtovnej závierke, ak to nespôsobí neprehľadnosť alebo nezrozumiteľnosť týchto poznámok ako celku, pretože sa predpokladá, že každý používateľ priebežnej účtovnej závierky má tiež prístup k poslednej riadnej účtovnej závierke alebo mimoriadnej účtovnej závierke príslušného obchodníka s cennými papiermi,

b) poznámky k priebežnej účtovnej závierke majú obsahovať najmä vysvetlenie udalostí, ktoré sú významné pre pochopenie zmien vo finančnej pozícii a vo výkonnosti obchodníka s cennými papiermi, ktoré nastali od poslednej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky.

(3) V súvahe priebežnej účtovnej závierky v druhom stĺpci sa vykazujú údaje poslednej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky.

(4) V priebežnej účtovnej závierke sa účtovné knihy neuzatvárajú. Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa v poslednom riadku pasív súvahy za slová „Zisk alebo strata“ doplnia slová „bežného účtovného obdobia“. Hodnota zisku alebo straty je rozdiel súčtu zostatkov všetkých účtov výnosov a súčtu zostatkov všetkých účtov nákladov.

§ 15

(1) Hodnoty položiek účtovnej závierky sa uvádzajú v eurách.

(2) Záporné hodnoty v súvahe, výkaze ziskov a strát a v poznámkach a hodnoty nákladov alebo strát vo výkaze ziskov a strát sa označujú tak, že príslušná hodnota sa uvedie v okrúhlych zátvorkách.

(3) Majetok sa vykazuje v čistej účtovnej hodnote. Na účely tohto opatrenia sa rozumie čistou účtovnou hodnotou hodnota majetku podľa § 25 ods. 1 zákona znížená o zníženie jeho hodnoty podľa § 26 ods. 3 zákona alebo hodnota majetku podľa § 27 zákona.

(4) Majetok a záväzky sa v súvahe vykazujú podľa zostatkovej doby ich splatnosti.

(5) V záhlaví stĺpcov súvahy, výkazu ziskov a strát a v záhlaví stĺpcov prehľadov v poznámkach, sa uvádza v stĺpci 1 deň, ku ktorému je účtovná závierka zostavená a v stĺpci 2 deň, ku ktorému je zostavená účtovná závierka za porovnateľné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

§ 16

Rámcová účtová osnova

(1) Záznamy o účtovných prípadoch sa zoskupujú podľa druhu a účtuje sa o nich v účtovných knihách na základe rámcovej účtovej osnovy, ktorá je prílohou č. 4. Rámcová účtová osnova sa člení na triedy, triedy sa členia na skupiny syntetických účtov a skupiny syntetických účtov sa členia na syntetické účty.

(2) V rámcovej účtovej osnove sú v nasledujúcom poradí usporiadané: súvahové účty, účty nákladov a účty výnosov a účty podsúvahovej evidencie.

(3) Na účely sústavného zhromažďovania údajov o účtovných prípadoch a ich členenia do tried podľa potrieb zostavenia účtovnej závierky, sa na základe rámcovej účtovej osnovy zostaví účtový rozvrh obchodníka s cennými papiermi. V účtovom rozvrhu k účtom podľa rámcovej účtovej osnovy možno podľa potrieb zostavenia účtovnej závierky obchodníka s cennými papiermi pridávať do účtovných skupín syntetické účty, ktoré majú podobnú povahu ako syntetické účty zoskupené v príslušnej účtovej skupine rámcovej účtovej osnovy a označia sa názvom, ktorý vystihuje obsah účtovných prípadov, o ktorých sa má na tomto účte účtovať.

§ 17

Zásady pre vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom

Analytické účty sa vytvárajú najmä pre potreby zostavenia účtovnej závierky, najmä poznámok k účtovnej závierke, zostavenia výkazov podľa osobitných predpisov2) a pre potreby riadenia obchodníka s cennými papiermi.

§ 18

Zásady pre členenie účtov finančného majetku a finančných záväzkov

(1) Z časového hľadiska sa účty finančného majetku a finančných záväzkov členia na

a) krátkodobé, ak ich dohodnutá doba splatnosti je do jedného roka vrátane,

b) dlhodobé, ak ich dohodnutá doba splatnosti je viac ako jeden rok.

(2) Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok alebo záväzkov je doba dohodnutá v zmluve, ktorá uplynie odo dňa vzniku pohľadávky alebo záväzku do dňa ich splatnosti.

(3) Zostatková doba splatnosti je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dobou, ktorá uplynula odo dňa vzniku pohľadávky alebo záväzku do dňa, ku ktorému sa zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo záväzku zisťuje.

(4) Vklady, úvery a cenné papiere sa členia na účely poznámok k účtovnej závierke podľa ich dohodnutej a zostatkovej doby splatnosti spravidla takto:

a) do jedného mesiaca vrátane,

b) viac ako jeden mesiac, ale nie viac ako tri mesiace,

c) viac ako tri mesiace, ale nie viac ako šesť mesiacov,

d) viac ako šesť mesiacov, ale nie viac ako jeden rok,

e) viac ako jeden rok, ale nie viac ako dva roky,

f) viac ako dva roky, ale nie viac ako päť rokov,

g) viac ako päť rokov.

§ 19

Zásady pre členenie derivátov na účely vykazovania a účtovania

(1) Deriváty sa členia podľa účelu ich použitia, podľa druhu derivátu, podľa druhu podkladového nástroja a prípadne podľa ďalších hľadísk určených obchodníkom s cennými papiermi.

(2) Podľa účelu použitia sa deriváty členia na

a) deriváty na špekulovanie,

b) zaisťovacie deriváty.

(3) Podľa druhu derivátu sa deriváty členia na

a) pevné termínové operácie, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

b) opcie.

(4) Podľa druhu podkladového nástroja sa deriváty členia na

a) úrokové deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je úrokový nástroj,

b) menové deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je menový nástroj,

c) akciové deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je akciový nástroj,

d) komoditné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je komoditný nástroj,

e) úverové deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je úverový nástroj.

(5) Úrokové deriváty sú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky. Za úrokové deriváty sa považujú i forwardové termínové vklady.

(6) Menové deriváty sú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových menových nástrojov, ktoré sú aspoň v dvoch menách, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(7) Akciové deriváty sú finančné nástroje, ktoré sa skladajú aspoň z jedného podkladového akciového nástroja, prípadne z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, nie však z podkladového komoditného nástroja, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(8) Komoditné deriváty sú finančné nástroje, ktoré sa skladajú aspoň z jedného podkladového komoditného nástroja, prípadne z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov alebo podkladových akciových nástrojov, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(9) Úverové deriváty sú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, prípadne tiež z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov alebo podkladových komoditných nástrojov, a ktorých reálna hodnota je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

§ 20

Účtovné zásady a účtovné metódy úpravy ocenenia majetku o predpokladané zníženie jeho hodnoty

(1) Ocenenie majetku, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou a cenných papierov držaných na predaj, sa v účtovnej závierke upravuje o predpokladané zníženie jeho hodnoty.

(2) Pri inventarizácii sa v rámci zisťovania skutočného stavu majetku zisťuje, či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku a ak je predpoklad zníženia hodnoty majetku odôvodnený, odhaduje sa hodnota tohto zníženia. O odhadnutú hodnotu zníženia hodnoty majetku sa upraví jeho ocenenie.

(3) Predpoklad zníženia hodnoty finančného majetku je odôvodnený, ak po obstaraní tohto majetku obchodníkom s cennými papiermi nastala skutočnosť alebo viac skutočností, alebo sa udiala udalosť alebo viac udalostí, ktoré zapríčiňujú zníženie odhadu diskontovaných budúcich peňažných tokov z tohto majetku v porovnaní s diskontovanými dohodnutými budúcimi peňažnými tokmi z tohto majetku.

(4) Pri odhade zníženia hodnoty finančného majetku sa postupuje tak, že sa porovná dohodnutá hodnota a splatnosť peňažného toku z finančného majetku s pravdepodobným peňažným tokom z neho. Ak je hodnota pravdepodobného peňažného toku nižšia ako dohodnutá hodnota peňažného toku, alebo ak je z časti alebo úplne splácanie peňažného toku pravdepodobné neskôr ako bolo dohodnuté, hodnota finančného majetku sa znížila. Zníženie hodnoty finančného majetku sa rovná rozdielu medzi súčasnou hodnotou dohodnutého peňažného toku z finančného majetku a pravdepodobnou súčasnou hodnotou peňažného toku z finančného majetku.

(5) Pri odhadovaní zníženia hodnoty finančného majetku sa berie do úvahy aj odhadovaný peňažný tok zo zabezpečenia znížený o náklady na obstaranie tohto zabezpečenia a na jeho uplatnenie.

(6) Predpoklad zníženia hodnoty majetku iného ako finančného je odôvodnený, ak jeho reálna hodnota je nižšia ako jeho účtovná hodnota. Ak je možné odhadnúť reálnu hodnotu majetku viacerými spôsobmi, použije sa ten, ktorý je najpravdepodobnejší. Ak je možné odhadnúť reálnu hodnotu majetku viacerými spôsobmi, ktoré sú rovnako pravdepodobné, použije sa ten, ktorý poskytuje najvyššiu reálnu hodnotu.

(7) Pri odhadovaní zníženia hodnoty obstarania nehnuteľnosti sa porovnáva jej obstarávacia cena s reálnou hodnotou obstarávanej nehnuteľnosti. Jedným zo spôsobov určenia reálnej hodnoty obstarania nehnuteľnosti je porovnanie percent, na ktoré bola dosiaľ nehnuteľnosť obstaraná s rovnakým percentuálnym podielom z reálnej hodnoty obdobnej nehnuteľnosti.

(8) Stav finančného majetku podľa odseku 2 sa zisťuje spravidla jednotlivo pri každej jednotlivej položke. Stav skupiny pohľadávok alebo dlhových cenných papierov, ktorá je rovnorodá z hľadiska rizika, ktoré poukazuje na dlžníkovu schopnosť splatiť všetky dlhy tak, ako je dohodnuté, sa môže zisťovať a hodnotiť ako celok, ak jednotlivé pohľadávky a dlhové cenné papiere nie sú významné.

(9) Finančný majetok podľa odseku 2, ktorého stav sa zisťuje jednotlivo a pri ktorom sa zníženie hodnoty nezistilo, sa ak je to možné, zoskupí do skupiny, ktorá je z hľadiska rizika rovnorodá a zisťuje sa, či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty skupiny majetku ako celku a odhaduje sa hodnota tohto zníženia.

(10) Pri odhadovaní zníženia hodnoty skupiny majetku, sa toto zníženie odhaduje vynásobením všetkých možných stavov zníženia hodnoty skupiny majetku pravdepodobnosťami týchto stavov a sčítaním týchto hodnôt.

(11) Ak nemožno spoľahlivo určiť pravdepodobný peňažný tok z majetku, použije sa bodovací systém na približné určenie zníženia hodnoty majetku. Bodovací systém obsahuje rad ukazovateľov, ktoré sú vzájomne prakticky nezávislé a ktoré majú aspoň nepriamy vzťah k predpokladanému peňažnému toku z príslušnej položky majetku. Váhy ukazovateľov sú určené podľa ich relatívneho očakávaného vplyvu na peňažný tok z príslušnej položky majetku. Množina možných výsledkov hodnotenia týmto bodovacím systémom sa rozdelí do tried zoradených podľa nepretržite rastúcich alebo klesajúcich hodnôt výsledkov a týmto triedam sa priradí hodnota zníženia hodnoty majetku.

§ 21

Účtovné zásady a účtovné metódy oceňovania majetku oceňovaného reálnou hodnotou

(1) Ocenenie majetku oceňovaného reálnou hodnotou sa neupravuje o zníženie jeho hodnoty s výnimkou cenných papierov držaných na predaj, pretože ocenenie reálnou hodnotou v sebe zahŕňa spolu s inými činiteľmi aj činiteľ zníženia hodnoty.

(2) Ak pre príslušný majetok neexistuje aktívny trh, reálna hodnota tohto majetku sa určí kvalifikovaným odhadom, ako rozdiel súčasnej hodnoty odhadovaných budúcich peňažných príjmov a súčasnej hodnoty odhadovaných budúcich peňažných výdavkov z majetku (ďalej len „súčasná hodnota čistých peňažných príjmov“), s výnimkou peňažných tokov z likvidácie majetku. Pri odhade budúcich peňažných prímov a peňažných výdavkov z majetku sa vychádza z jeho bežného použitia za bežných podmienok a okolností v danom čase a na danom mieste za predpokladu bežnej vnútornej miery návratnosti kapitálu bežného kupujúceho; pri nehnuteľnostiach sa odhadujú budúce peňažné príjmy a peňažné výdavky z použitia nehnuteľnosti kupujúcim, ktoré sú pre danú nehnuteľnosť v danom čase, na danom mieste a za daných okolností najpravdepodobnejšie. Pri diskontovaní peňažných tokov sa použije vhodná úroková miera v závislosti od druhu majetku, účelu jeho použitia, neistoty odhadovaných peňažných tokov o ich hodnote alebo čase, splatnosti peňažných tokov a meny, v ktorej sú peňažné toky ocenené.

(3) Pri výpočte súčasnej hodnoty čistých peňažných príjmov sa čisté peňažné príjmy diskontujú úrokovou mierou, ktorá vyjadruje bežné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňažných prostriedkov a rizík vlastných určitému druhu majetku. Táto úroková miera nezohľadňuje riziká, o ktoré bola upravená hodnota odhadovaných budúcich čistých peňažných príjmov. Úroková miera, ktorá vyjadruje bežné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí a rizík vlastných určitému druhu majetku, je miera návratnosti investície, ktorú by investor požadoval, ak by jeho investícia vytvárala peňažný tok s hodnotou, splatnosťami a rizikami obdobnými tomu, o ktorom obchodník s cennými papiermi očakáva, že ho získa z určitého majetku. Táto úroková miera sa odhaduje z miery obsiahnutej v bežných trhových obchodoch s podobnými druhmi majetku alebo skupinami majetku podobného zloženia. Ak túto úrokovú mieru trh netvorí, použije sa jej vhodná náhrada, ktorej účelom je odhadnúť trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí pre obdobia do skončenia životnosti určitého majetku a rizík, že budúci čistý peňažný tok sa bude odlišovať v hodnotách a splatnostiach od odhadovaného peňažného toku. Na tento účel sa môže vziať do úvahy napríklad vážená priemerná cena kapitálu účtovnej jednotky určená napríklad pomocou modelu „capital asset pricing“.

§ 22

Účtovné metódy oceňovania cenných papierov a zásady ich použitia

(1) Ak v deň ocenenia nie je pre daný dlhový cenný papier podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona trhová cena, použije sa kvalifikovaný odhad, v ktorom sa použije vnútorná miera návratnosti odvodená z výnosovej krivky daného dňa.

(2) O cennom papieri sa prvotne účtuje v ocenení jeho reálnou hodnotou. Ak je rozdiel medzi cenou, za ktorú sa obstaral a jeho reálnou hodnotou, rozdiel je výnos alebo náklad, ktorý sa účtuje na účte Zisky/straty z operácií s cennými papiermi.

(3) Odo dňa obstarania prirastá k účtu dlhového cenného papiera úrok v prospech úrokových výnosov úrokovou mierou, ktorou by bol budúci peňažný tok z cenného papiera pri jeho obstaraní diskontovaný na súčasnú hodnotu rovnú cene, za ktorú bol obstaraný. Pirastanie úroku sa môže účtovať lineárnym spôsobom úrokovou mierou podľa emisných podmienok príslušného dlhového cenného papiera, ak rozdiel medzi úrokmi prirastenými podľa prvej vety a úrokmi prirastenými lineárnym spôsobom nie je väčší ako 2 % ročne z väčšieho úroku vyjadreného v absolútnej hodnote.

(4) V deň precenenia sa cenný papier precení na ťarchu alebo v prospech analytického účtu oceňovací rozdiel k účtu cenného papiera súvzťažne v prospech alebo na ťarchu účtu Zisky/straty z operácií s cennými papiermi v prípade cenných papierov na obchodovanie a v prospech alebo na ťarchu účtu Fond z ocenenia v prípade cenných papierov na predaj.

(5) Ak v deň ocenenia nie je pre danú akciu trhová cena, použije sa kvalifikovaný odhad, založený na dividendovom modeli oceňovania akcií. Model oceňovania akcie zvolený pri jej obstaraní sa môže zmeniť na iný, ak hodnoty akcie vypočítané podľa neho najmenej za obdobie bezprostredne predchádzajúcich 365 kalendárnych dní sú menej odlišné od trhových cien akcie ako ceny vypočítané podľa používaného modelu.

(6) Ak nie je možné vykonať ani kvalifikovaný odhad reálnej hodnoty akcie, ocení sa cenou obstarania, ktorá sa upraví o predpokladané zníženie jeho hodnoty podľa § 20. Cena obstarania akcie je cena, za ktorú sa obstarala.

(7) Zmena ocenenia cenných papierov na predaj sa súvzťažne účtuje na účet/účty Fond/fondy z ocenenia s výnimkou, ak sú cenné papiere zaistené. V takom prípade sa zmena ich ocenenia účtuje súvzťažne na účet Zisky/straty z operácií s cennými papiermi.

§ 23

Účtovné metódy oceňovania derivátov a zásady ich použitia

(1) Reálna hodnota derivátu obchodovaného na verejnom trhu sa určí ako trhová cena derivátu vyhlásená v deň ocenenia. Reálna hodnota derivátu neobchodovaného na verejnom trhu alebo, ak trh v deň ocenenia cenu nevytvoril, ak ide o call opciu je rozdiel medzi reálnou hodnotou podkladového nástroja vynásobenou pravdepodobnosťou, že v deň expirácie alebo možnej realizácie bude mať podkladový nástroj reálnu hodnotou väčšiu ako dohodnutá cena a medzi súčasnou hodnotou dohodnutej ceny podkladového nástroja vynásobenou pravdepodobnosťou, že jeho reálna cena v deň expirácie alebo možnej realizácie bude nižšia ako cena dohodnutá. Ak ide o put opciu, jej reálnou hodnotou je rozdiel medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja vynásobenou pravdepodobnosťou, že jeho reálna hodnota v deň expirácie alebo možnej realizácie bude nižšia ako cena dohodnutá, a medzi jeho reálnou hodnotou v deň ocenenia vynásobenou pravdepodobnosťou, že v deň expirácie alebo možnej realizácie bude mať podkladový nástroj reálnu hodnotou väčšiu ako dohodnutá cena. Ak ide o pevnú termínovú operáciu, jej reálnou hodnotou je rozdiel medzi súčasnou dohodnutou forwardovou cenou podkladového nástroja a jeho súčasnou forwardovou cenou v deň ocenenia. Forwardová cena podkladového nástroja sa dohoduje ako reálna hodnota podkladového nástroja v deň uzavretia dohody, upravená o náklady na udržiavanie pozície a výnosy z udržiavania pozície. Nákladmi na udržiavanie pozície sú napríklad náklady na financovanie pozície a náklady na skladovanie podkladového nástroja, vrátane prirodzených úbytkov v prípade komodity. Výnosmi z udržiavania pozície sú napríklad výnosy z kupónov podkladových nástrojov, ak sú tieto kupóny splatné v dobe trvania pozície.

(2) Zmeny reálnych hodnôt derivátov sa súvzťažne účtujú na účet Zisky/straty zo zaisťovacích derivátov alebo na účet Zisky/straty z derivátov na špekulovanie.

§ 24

Účtovné metódy oceňovania nehnuteľností a zásady ich použitia

Ocenenie nehnuteľností sa zvýši o výdavky vynaložené na technické zhodnotenie4) .Tieto výdavky sa aktivujú na účte obstarania majetku a po dokončení technického zhodnotenia a jeho zaradenia do užívania sa o ne zvýši ocenenie nehnuteľnosti.

§ 25

Účtovné metódy oceňovania podielov v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách a zásady ich použitia

(1) Podiely v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách sa podľa zákona v účtovnej závierke ocenia obstarávacou cenou alebo metódou vlastného imania.

(2) Pri ocenení metódou vlastného imania sa podiely na základnom imaní pri obstaraní oceňujú obstarávacou cenou. Dobré meno (goodwill) zahrnuté v obstarávacej cene, ak podiel obchodníka s cennými papiermi na čistých aktívach dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky ocenených reálnou hodnotou je nižší ako obstarávacia cena podielu, sa prevedie na účet Dobré meno (goodwill) účtovej skupiny 47 alebo sa odpíše do nákladov. Ak podiel obchodníka s cennými papiermi na čistých aktívach ocenených reálnou hodnotou dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky je vyšší ako obstarávacia cena podielu, o rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom na čistých aktívach sa zvýši ocenenie podielu súvzťažne v prospech účtu Výnosy z akcií a podielov v ekvivalencii účtovej skupiny 76. Pre ocenenie metódou vlastného imania sa použijú údaje z účtovníctva dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, ktoré nie sú staršie ako 3 mesiace. Ocenenie podielu na základnom imaní sa

a) znižuje alebo zvyšuje o podiely na zmenách vo vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, ktoré neboli zahrnuté do výkazu ziskov a strát dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku zmien vzniknutých z kurzových rozdielov účtovaných v súvahe; rozdiely z takéhoto ocenenia podielov na základnom imaní sa účtujú v prospech alebo na ťarchu účtu Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania dcérskych účtovných jednotiek alebo pridružených účtovných jednotiek účtovej skupiny 56,

b) zvyšuje o podiel na zisku alebo znižuje o podiel na strate dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, najviac na hodnotu nula; účtuje sa so súvzťažným zápisom na účtoch Výnosy z akcií a podielov v ekvivalencii účtovej skupiny 76 alebo Náklady z akcií a podielov v ekvivalencii účtovej skupiny 66.

(3) Pri ocenení metódou vlastného imania sa nárok na dividendy v sume nezníženej o daň z príjmu, prípadne iné rozdelenie zisku účtuje na ťarchu účtu Rôzni dlžníci účtovej skupiny 34, súčasne sa zníži ocenenie podielov na základnom imaní podľa odseku 2 o hodnotu zodpovedajúcu nároku na dividendy, prípadne inému rozdeleniu zisku.

(4) Na ocenenie podielov na základnom imaní metódou vlastného imania ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky sa použijú údaje o vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky toho istého dňa ako je deň, ku ktorému sa podiely na základnom imaní oceňujú. Ak dcérska účtovná jednotka alebo pridružená účtovná jednotka nezostavuje účtovnú závierku k rovnakému dňu ako obchodník s cennými papiermi, môžu sa použiť údaje o vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky ku dňu, ktorý nepredchádza deň ocenenia viac ako tri mesiace.

§ 26

Účtovanie pri otvorení a uzavretí účtovných kníh

(1) Syntetické účty hlavnej knihy sa otvoria podvojnými účtovnými zápismi. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív vykázaných v účtovej skupine 58 na účte Konečný účet súvahový sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív v účtovej skupine 58 na účte Začiatočný účet súvahový.

(2) Účtovnými zápismi na ťarchu Začiatočného účtu súvahového a v prospech príslušných novootvorených účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných novootvorených účtov aktív sa účtujú ich začiatočné stavy.

(3) Pri uzavretí účtovných kníh sa zisťujú

a) obraty strán má dať a dal jednotlivých syntetických účtov,

b) konečné zostatky súvahových účtov aktív a pasív a konečné stavy účtov nákladov a výnosov.

(4) Syntetické účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi. Účtovné knihy sa uzavrú prevodom zostatkov súvahových účtov a zostatku účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 58 na účet Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58.

(5) Konečné stavy účtov nákladov sa preúčtujú na ťarchu Účtu ziskov a strát účtovej skupiny 58 a konečné stavy účtov výnosov sa preúčtujú v prospech Účtu ziskov a strát účtovej skupiny 58. Výsledný zostatok Účtu ziskov a strát účtovej skupiny 58 sa podľa svojej povahy preúčtuje v prospech, prípadne na ťarchu Konečného účtu súvahového účtovej skupiny 58.

(6) Konečné zostatky účtov aktív sa preúčtujú na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58 a konečné zostatky účtov pasív sa preúčtujú v prospech účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58. V prípade straty sa na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58 preúčtuje zostatok účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 58. V prípade zisku sa v prospech účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58 preúčtuje zostatok účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 58.

§ 27

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Deň uskutočnenia účtovného prípadu kúpy alebo predaja cenného papiera je deň dohodnutia kúpy, ak dohodnutá doba medzi uzavretím zmluvy a dohodnutým vyrovnaním obchodu nie je dlhšia ako obvyklá doba na vyrovnanie obchodov podľa bežných obchodných zvyklostí na príslušnom trhu. Ak je táto doba dlhšia, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je prvý deň lehoty, počas ktorej má byť obchod podľa dohody vyrovnaný.

(2) Na účely zjednodušenia účtovania o obchodovaní s cennými papiermi, ak vyrovnanie obchodu nie je dohodnuté v dobe dlhšej ako obvyklá doba na vyrovnanie obchodov podľa bežných obchodných zvyklostí na príslušnom trhu, môže sa použiť účtovníctvo obchodného dňa (trade date accounting) alebo účtovníctvo dňa vyrovnania ( settlement day accounting). V rámci účtovníctva obchodného dňa sa o pohľadávke alebo záväzku na dodanie cenného papiera ku dňu uzavretia dohody neúčtuje, účtuje sa o cennom papieri ako by bol prevedený. Toto účtovanie sa môže použiť, ak je kúpna cena cenného papiera dohodnutá ako reálna hodnota cenného papiera v deň uzavretia obchodu. V rámci účtovníctva dňa vyrovnania sa účtuje o prevode cenného papiera a úhrade kúpnej ceny ku dňu vyrovnania. O cennom papieri ocenenom reálnou hodnotou a dohodnutou cenou sa vedie evidencia v podsúvahe. V oboch prípadoch účtovníctva sa cenný papier do dňa vyrovnania preceňuje denne na reálnu hodnotu. V prípade účtovníctva dňa vyrovnania sa do dňa vyrovnania rozdiel medzi reálnou hodnotou cenného papiera a kúpnou cenou účtuje ako majetok alebo záväzok na účet Spotové operácie účtovnej skupiny 35 súvzťažne na účet Zisky/straty z operácií s cennými papiermi účtovnej skupiny 72. Reálna hodnota cenného papiera sa zaúčtuje súvzťažne s úbytkom peňažných prostriedkov a s úbytkom účtu Spotové operácie účtovej skupiny 35.

(3) Deň uskutočnenia účtovného prípadu prevodu cenného papiera je deň pripísania na účet alebo odpísania z účtu cenných papierov obchodníka s cennými papiermi vedenom u inej osoby5), ak sa nepostupuje podľa odseku 2.

(4) Deň uskutočnenia účtovného prípadu nadobudnutia derivátu je deň uzavretia zmluvy o ňom. Deň uskutočnenia účtovného prípadu zániku derivátu je deň jeho expirácie.

(5) Deň uskutočnenia účtovného prípadu poskytnutia úveru je deň, v ktorom boli pripísané peňažné prostriedky na účet dlžníka.

(6) Za deň uskutočnenia účtovného prípadu nadobudnutia hmotného majetku a nadobudnutia nehmotného majetku sa považuje deň jeho zaradenia do užívania. Majetok sa zaradí do užívania v deň, keď sa stane pripraveným na zamýšľané použitie. Za pripravený na zamýšľané po­užitie sa majetok považuje, ak sú zabezpečené všetky jeho technické funkcie potrebné na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov5a). Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby5b) alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku5c).

§ 28

Účtovanie nákladov a výnosov

(1) Náklady a výnosy sa účtujú spravidla prírastkovým spôsobom, na ťarchu účtu, ak ide o účet nákladov a v prospech účtu, ak ide o účet výnosov. Na opačnej strane účtu sa účtuje len oprava zápisu alebo jeho prevod na konečný účet súvahový. Pri účtovaní o operáciách s majetkom, prípadne so záväzkami, ktorými sú ocenenia, sa účtuje vyrovnávacím spôsobom, prírastok v prospech účtu a úbytok na ťarchu účtu. Zostatok príslušného účtu sa vykáže podľa zostatku ako zisk alebo ako strata.

(2) Náklady a výnosy sa účtujú vždy do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účet Nerozdelené zisky minulých rokov alebo Nerozdelené straty minulých rokov účtovnej skupiny 57. Opravy chýb minulých účtovných období sa môžu v príslušnom účtovnom období začať účtovať na analytických účtoch k účtom nákladov alebo výnosov bežného účtovného obdobia. Ak sa ich úhrn stane významný, preúčtujú sa zostatky týchto analytických účtov na účet Nerozdelené zisky minulých rokov alebo Nerozdelené straty minulých rokov účtovnej skupiny 57. Náhrady nákladov sa účtujú ako zníženie príslušného nákladu. Náhrady nákladov vynaložených v minulých účtovných obdobiach sa účtujú v prospech účtu Nerozdelené zisky minulých rokov alebo Nerozdelené straty minulých rokov účtovnej skupiny 57.

(3) Ak sa majetok, ktorý nebol nadobudnutý na účel jeho predaja, výnimočne predáva alebo ak predaj v ekonomickom zmysle je nevyhnutnou podmienkou na vznik iného druhu majetku, ktorý je účelom transakcie, ako je to pri finančnom prenájme, účtuje sa o tejto skutočnosti čistým spôsobom. Na účet nákladov alebo na účet výnosov sa zaúčtuje len zisk alebo strata z predaja. Na to slúžia usporiadacie účty. Úbytok predávaného majetku sa súvzťažne zaúčtuje na ťarchu usporiadacieho účtu a tržba sa súvzťažne zaúčtuje v prospech tohto účtu. Rozdiel sa súvzťažne zaúčtuje v prospech zisku z predaja alebo na ťarchu straty z predaja. Usporiadací účet nemá v účtovnej závierke zostatok. Čistým spôsobom sa účtuje aj o operáciách s majetkom, ktorými sú predaje.

(4) Prirastené výnosy z úrokov alebo prirastené náklady z úrokov sa účtujú na účtoch úrokových výnosov alebo účtoch úrokových nákladov súvzťažne na účty majetku, ku ktorému tieto úrokové výnosy alebo úrokové náklady prirástli.

§ 29

Časové rozlišovanie nákladov a výnosov, výdavkov a príjmov

(1) Ak pohľadávka alebo záväzok alebo iný príjem alebo výdavok, ktoré menia vlastné imanie obchodníka s cennými papiermi, sú za poskytovanie výkonu za určité obdobie a toto obdobie sa týka dvoch alebo viacerých období medzi bezprostredne po sebe nasledujúcimi účtovnými závierkami alebo inými udalosťami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo účtovnou politikou obchodníka s cennými papiermi, takáto pohľadávka alebo záväzok alebo iný príjem alebo výdavok sa pri svojom vzniku nevykážu súvzťažne ako náklad alebo výnos v celej svojej hodnote, ale v primeranej časti ako súvahová položka časového rozlíšenia.

(2) Príjmy a výdavky, ktoré sa stanú výnosmi alebo nákladmi v budúcnosti, sa časovo rozlišujú ako výnosy budúcich období a náklady budúcich období.

(3) Výnosy a náklady, ktoré budú prijaté alebo vydané v budúcnosti, sa časovo rozlišujú ako príjmy budúcich období a výdavky budúcich období.

(4) Pri účtovných prípadoch časového rozlíšenia je známy ich vecný obsah, výška a obdobie, ktorého sa týkajú.

(5) Časové rozlíšenie sa účtuje na analytických účtoch k účtom majetku a záväzkov, ak príjmy alebo výdavky prirastajú k majetku alebo záväzku. Ak príjmy alebo výdavky neprirastajú k majetku alebo záväzku, ale sú samostatným majetkom alebo záväzkom, účtujú sa na účtoch časového rozlíšenia v účtovej skupine 35.

(6) Pri inventarizácii sa na základe dokladov posudzuje výška a odôvodnenosť časového rozlíšenia.

§ 30

Vzájomné započítavanie výnosov a nákladov a vyrovnávanie výnosov a nákladov

(1) Výnosy a náklady sa vzájomne započítavajú tak, že na účtoch nákladov alebo na účtoch výnosov sa účtuje len o čistom výnose alebo o čistom náklade, ktorý je rozdielom započítavaného výnosu so započítavaným nákladom. O čistom výnose alebo o čistom náklade prípadne obdobne o čistom oceňovacom rozdiele sa účtuje len, ak ide o

a) prírastok majetku uplatnením zabezpečenia a úbytok zabezpečeného majetku jeho odpísaním,

b) podľa § 28 a § 39 ods. 2,

c) kurzové rozdiely daného dňa z majetku a záväzkov ocenených v tej istej cudzej mene,

d) oceňovacie rozdiely daného dňa toho istého finančného nástroja.

(2) Výnosy a náklady sa vyrovnávajú, ak sa výnos účtovného prípadu účtuje na nákladový účet, na ktorý sa účtuje náklad z účtovného prípadu, s ktorým predchádzajúci účtovný prípad súvisí alebo naopak. Výnos alebo náklad zo súvisiaceho účtovného prípadu je spravidla nižší alebo rovný nákladu alebo výnosu z účtovného prípadu, s ktorým súvisí. Ide napríklad o refundáciu nákladu, ak náklad alebo výnos aj refundácia sú účtovným prípadom toho istého účtovného obdobia. Ak nie sú účtovnými prípadmi toho istého účtovného obdobia, účtujú sa ako náklad a výnos.

§ 31

Účtovanie kurzových rozdielov

Kurzové rozdiely vzniknuté preceňovaním majetku a záväzkov ocenených v cudzích menách sa účtujú na účte Zisky/straty z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou účtovnej skupiny 72 s výnimkou podielov na vlastnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách, ktoré sa účtujú na účte Fond z ocenenia majetku a záväzkov ocenených v cudzej mene účtovej skupiny 56. Pri úbytku majetku alebo záväzkov sa kurzový rozdiel preúčtuje z účtu Fond z ocenenia majetku a záväzkov ocenených v cudzej mene na príslušný účet nákladov alebo na príslušný účet výnosov alebo na usporiadací účet.

§ 32

Účtovanie o cenných papieroch

(1) O kúpe alebo predaji cenného papiera sa účtuje zaúčtovaním pohľadávky na odobratie cenného papiera a záväzku na zaplatenie kúpnej ceny alebo zaúčtovaním pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny cenného papiera a záväzku na dodanie cenného papiera, alebo sa použije účtovníctvo obchodného dňa alebo účtovníctvo dňa vyrovnania.

(2) Cenné papiere sa účtujú ako cenné papiere na obchodovanie alebo ako cenné papiere na predaj, s výnimkou cenných papierov, ktoré predstavujú podiely v dcérskych účtovných jednotkách alebo v pridružených účtovných jednotkách a s výnimkou vlastných akcií.

(3) Cenný papier na obchodovanie je cenný papier držaný na účel zisku z rozdielu medzi jeho cenou obstarania a jeho predajnou cenou. Pri jeho ocenení sa rozdiel z ocenenia súvzťažne zaúčtuje na účet Zisky/straty z operácií s cennými papiermi.

(4) Cenný papier na predaj je cenný papier, ktorý nie je držaný na obchodovanie. Pri jeho ocenení sa rozdiel z ocenenia súvzťažne zaúčtuje na účet Fond z ocenenia cenných papierov v účtovnej skupine 56. Pri jeho predaji sa rozdiel z ocenenia preúčtuje z účtu Fond z ocenenia cenných papierov na účet Zisky/straty z operácií s cennými papiermi účtovnej skupiny 72.

(5) O vlastných akciách sa účtuje na ťarchu účtu Vlastné akcie účtovej skupiny Dlhodobý finančný majetok, hmotný majetok, nehmotný majetok a vlastné akcie na predaj v ocenení ich obstarávacou cenou. Rozdiel medzi súčtom ich menovitej hodnoty a ážia na ne pripadajúceho a ich obstarávacou cenou sa účtuje na účte Iné prevádzkové výnosy alebo na účte Iné prevádzkové náklady. Súčasne s prvotným zaúčtovaním vlastných akcií sa vytvorí rezervný fond na vlastné akcie v hodnote súčtu obstarávacích cien týchto vlastných akcií. Pri prevode týchto vlastných akcií sa rezervný fond na vlastné akcie zruší v prospech účtu Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov účtovej skupiny Výsledok hospodárenia minulých rokov. Rozdiel predajnej ceny vlastných akcií a súčtu ich menovitej hodnoty a ážia na ne pripadajúceho. sa účtuje na účte Iné prevádzkové výnosy alebo na účte Iné prevádzkové náklady.

(6) Cenné papiere poskytnuté v repoobchodoch ako záloh a cenné papiere poskytnuté ako marže, sa účtujú na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom, na ktorých sa účtovali pred poskytnutím v repoobchodoch ako záloh alebo pred poskytnutím ako marže a pokračuje sa v ich oceňovaní.

(7) Cenné papiere nadobudnuté v rámci repoobchodov ako záloh, s výnimkou tých, ktoré veriteľ následne previedol v rámci repoobchodu na tretiu stranu alebo ich požičal, sa účtujú na podsúvahovom účte podľa § 47 ods. 3.

(8) Kúpa alebo predaj cenných papierov na verejnom trhu, ktorý vystupuje voči obchodným partnerom ako centrálna protistrana, sa účtuje prostredníctvom súvahového účtu Zúčtovanie s verejným trhom cenných papierov účtovej skupiny 37. Ak sú ako poskytnuté marže použité cenné papiere, účtujú sa i naďalej na súvahových účtoch, na osobitných analytických účtoch k ním.

(9) Ak sa cenné papiere odovzdajú na nakladanie, do úschovy, správy alebo na uloženie inej účtovnej jednotke, účtuje sa o nich aj na podsúvahových účtoch Hodnoty odovzdané do úschovy, Hodnoty odovzdané do správy, Hodnoty odovzdané na uloženie, Hodnoty odovzdané na nakladanie účtovej skupiny 97 Pohľadávky zo zverených hodnôt.

(10) Pri úbytku cenných papierov na predaj sa oceňovací rozdiel z účtu Fond z ocenenia cenných papierov preúčtuje na účet Zisk/strata z operácií s cennými papiermi účtovej skupiny 72.

§ 32a

Účtovanie o požičaných cenných papieroch a vypožičaných cenných papieroch

(1) O vypožičanom cennom papieri sa v účtovníctve dlžníka účtuje ako o podsúvahovom záväzku na podsúvahovom účte podľa § 47 ods. 9. Ak ho dlžník predá, odúčtuje sa podsúvahový záväzok na vrátenie vypožičaného cenného papiera a zaúčtuje sa záväzok na vrátenie vypožičaného cenného papiera, ktorý sa ocení reálnou hodnotou cenného papiera.

(2) O požičanom cennom papieri sa v účtovníctve veriteľa účtuje na samostatnom analytickom účte k príslušnému syntetickému účtu, na ktorom sa účtoval pred požičaním a pokračuje sa v jeho oceňovaní.

(3) Výnos alebo náklad z odplaty za požičanie cenného papiera sa časovo rozlišuje.

§ 33

Účtovanie o repoobchodoch

(1) Repoobchod sa účtuje podľa jeho podstaty. Podstatou repoobchodu je prijatie alebo poskytnutie úveru alebo pôžičky, ktoré sú zabezpečené cennými papiermi alebo peňažnými prostriedkami.

(2) Repoobchody majú tieto formy:

a) úver alebo pôžička cenných papierov zabezpečené zabezpečovacím prevodom cenných papierov; na účely účtovania o repoobchodoch sa takto prevedené aktíva považujú za záloh,

b) predaj cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným nákupom a nákup cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným predajom; spätný predaj sa uskutoční za sumu rovnajúcu sa sume, za ktorú bol cenný papier predaný a úroku z tejto sumy; na účely účtovania o repoobchodoch sa takto predané alebo nakúpené cenné papiere považujú za záloh.

(3) Repoobchod sa člení na repoobchod z hľadiska dlžníka, ktorým je prijatý úver alebo pôžička a na obrátený repobobchod z hľadiska veriteľa, ktorým je poskytnutý úver alebo pôžička.

(4) Záloh prijatý v obrátenom repoobchode, sa účtuje na podsúvahovom účte ocenený jeho reálnou hodnotou.

§ 34

Účtovanie operácií s cennými papiermi a derivátmi pre klientov a ostatného majetku klientov

(1) Ako operácie s cennými papiermi pre klientov sa účtuje najmä

a) obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera6),

b) úschova cenných papierov7),

c) správa cenných papierov8),

d) uloženie cenných papierov9),

e) riadenie portfólia10),

f) obstaranie emisie cenných papierov.

(2) Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými papiermi na účely poskytnutia investičnej služby sa účtuje na účtoch účtovnej skupiny 98, Peňažné prostriedky, Cenné papiere, Iné finančné nástroje, Portfóliá prevzaté na riadenie alebo Pohľadávky klientov voči trhu a súčasne sa zaúčtuje ako

a) záväzky z hodnôt prevzatých do správy, ak ide o cenný papier, ktorý bol zverený obchodníkovi s cennými papiermi na účely jeho spravovania,

b) záväzky z hodnôt prevzatých na uloženie, ak ide o cenný papier, ktorý bol uložený u obchodníka s cennými papiermi a klient neobmedzil záväzok obchodníka s cennými papiermi na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o úschove cenných papierov; ak klient obmedzil záväzok obchodníka s cennými papiermi na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o úschove cenných papierov, cenný papier sa účtuje na účte Hodnoty prevzaté do úschovy účtovej skupiny 98,

c) záväzky z portfólií prevzatých na riadenie, ak ide o portfólio klienta, s ktorým obchodník s cennými papiermi hospodári,

d) záväzky za cenné papiere klientov na predaj a kúpené pre klientov, ak ide o cenné papiere a finančné nástroje, ktoré zveril klient obchodníkovi s cennými papiermi na účel ich predaja alebo ktoré obchodník s cennými papiermi kúpil pre klienta,

e) záväzky za peňažné prostriedky, ktoré zveril klient obchodníkovi s cennými papiermi na účel obstarania cenného papiera; účtujú sa tu tiež peňažné prostriedky, ktoré plynú klientom z investičných služieb podľa odseku 1 písm. a) a c) až e) a úroky z bankového účtu, ktorý vedie obchodník s cennými papiermi vo svojom mene na účet klientov,

f) záväzky z hodnôt prevzatých do úschovy,

g) záväzky klientov voči trhu.

(3) Majetok v portfóliu odovzdanom na riadenie sa najmenej ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka oceňuje reálnou hodnotou.

(4) U obchodníka s cennými papiermi, ktorý obstaráva emisiu cenných papierov klienta a pritom sa stáva prvým nadobúdateľom cenných papierov z emisie, sa účtuje pri dohodnutí zmluvy o obstaraní emisie na príslušnom podsúvahovom účte Pohľadávky a záväzky z budúcich úverov a pôžičiek. Pri vyrovnaní nákupu s emitentom sa zruší podsúvahový zápis a cenné papiere sa zaúčtujú v reálnej hodnote na súvahovom účte Upísané cenné papiere určené na umiestnenie na verejnom trhu účtovej skupiny 37. Pri ich predaji rozdiel medzi ich účtovnou hodnotou a predajnou cenou sa účtuje na účet Zisky/straty z operácií s cennými papiermi účtovej skupiny 72. Cenné papiere nakúpené od emitenta, ktoré sa nepredajú ďalším nadobúdateľom, sa prevedú na účty cenných papierov podľa zámeru obchodníka s cennými papiermi, na účty cenných papierov určených na obchodovanie alebo na účty cenných papierov určených na predaj.

(5) Odplaty prijímané za investičné služby sa účtujú na ťarchu účtu Pohľadávky voči príkazcom účtovej skupiny 37 a v prospech príslušného účtu výnosov účtovnej skupiny 71 Výnosy z poskytovaných investičných služieb.

(6) Ak klient súhlasí s použitím svojich prostriedkov obchodníkom s cennými papiermi, účtuje sa o nich na analytických účtoch k príslušným účtom majetku obchodníka s cennými papiermi.

§ 35

Účtovanie o derivátoch

(1) Deriváty sa účtujú na účtoch derivátov účtovej skupiny Pevné termínové operácie a účtovej skupiny Opcie. Kladné a záporné zostatky rôznych derivátov sa nevyrovnávajú, vykazujú sa oddelene, ako majetok a záväzky.

(2) Zmeny reálnych hodnôt všetkých derivátov sa súvzťažne účtujú na účte Zisky/straty zo zaisťovacích derivátov alebo na účte Zisky/straty z derivátov na špekulovanie účtovej skupiny 72.

(3) Na podsúvahových účtoch sa účtujú pohľadávky na odobratie podkladových nástrojov derivátov a záväzky na dodanie podkladových nástrojov derivátov odo dňa dohodnutia obchodu v dohodnutej hodnote podkladového finančného nástroja. Tieto pohľadávky a záväzky sa v účtovníctve členia podľa toho, či sú z derivátov s dodaním finančného nástroja alebo z derivátov s finančným vyrovnaním.

(4) Marže v hotovosti poskytnuté pre deriváty, s ktorými sa zúčtovávajú zmeny reálnych hodnôt derivátov sa účtujú na účte Marže účtovej skupiny Pevné termínové operácie a na účte Marže účtovej skupiny Opcie. Marže zložené v cenných papieroch sa účtujú na analytických účtoch k účtom príslušných cenných papierov.

(5)Pevné termínové operácie sa účtujú podľa toho, či ide o pevné termínové operácie s dodaním podkladového nástroja, alebo bez neho, v tomto prípade si zmluvné strany iba finančne vyrovnajú rozdiel medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a jeho reálnou hodnotou v deň expirácie. V prípade pevných termínových operácií s dodaním podkladového nástroja sa v deň expirácie

a) zaúčtuje pohľadávka na odobratie podkladového nástroja alebo na odplatu za dodanie podkladového nástroja a súvzťažne záväzok na odplatu za odobratie podkladového nástroja alebo na dodanie podkladového nástroja a odúčtuje sa derivát,

b) ak sa použije účtovníctvo obchodného dňa, zaúčtuje sa podkladový finančný nástroj a záväzok na odplatu za odobratie podkladového nástroja alebo sa odúčtuje podkladový nástroj a zaúčtuje sa pohľadávka na odplatu za dodanie podkladového nástroja a odúčtuje sa derivát,

c) ak sa použije účtovníctvo dňa vyrovnania, zaúčtuje sa rozdiel medzi reálnou hodnotou podkladového nástroja a jeho dohodnutou hodnotou a odúčtuje sa derivát.

(6) V prípade pevných termínových operácií bez dodania podkladového nástroja sa derivát preúčtuje na finančnú pohľadávku alebo finančný záväzok.

(7) Kúpená opcia sa účtuje ako majetok na účtoch Kúpené call opcie/Kúpené put opcie v účtovej skupine Opcie súvzťažne v prospech záväzku za opčnú prémiu. Vypísaná opcia sa účtuje ako záväzok na účtoch Vypísané call opcie/Vypísané put opcie v účtovej skupine Opcie súvzťažne na ťarchu pohľadávky na opčnú prémiu. Hodnota opčnej prémie je hodnotou opcie ku dňu jej dohodnutia. V deň expirácie opcie sa

a) zaúčtuje pohľadávka na odobratie podkladového nástroja ocenená reálnou hodnotou podkladového nástroja alebo pohľadávka na odplatu za dodanie podkladového nástroja a súvzťažne sa zaúčtuje záväzok za odplatu za odobratie podkladového nástroja alebo záväzok na dodanie podkladového nástroja ocenený jeho reálnou hodnotou a odúčtuje sa opcia z účtu Opcie, čim sa vyrovná debetná strana a kreditná strana účtovania operácie kúpy podkladového nástroja v rámci opčného obchodu alebo

b) použije účtovníctvo obchodného dňa podľa odseku 5 písm. b) alebo účtovníctvo dňa vyrovnania podľa odseku 5 písm. c).

(8) Ak má účtovná jednotka záväzok na dodanie podkladového nástroja podľa odseku 5 alebo odseku 7 a tento nástroj má v zásobe a neoceňuje ho reálnou hodnotou denne, rozdiel medzi jeho ocenením v zásobe a jeho reálnou hodnotou podľa odseku 5 a odseku 7 pri jeho odúčtovaní zo zásoby sa zaúčtuje súvzťažne na účtoch Zisky/straty z operácií s cennými papiermi alebo Zisky/straty z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou účtovej skupiny 72 Zisky/straty z operácií s majetkom a záväzkami.

§ 36

Účtovanie o zaisťovaní

(1) Zaisťovacím finančným nástrojom sa zaisťuje hodnota

a) majetku alebo záväzku, alebo ich časti,

b) iného aktíva alebo iného pasíva zo zmluvy zaväzujúcej obidve strany a obsahujúcej najmä množstvo, cenu, termín, kedy by sa obchod mal uskutočniť,

c) očakávaného budúceho obchodu doteraz zmluvne nezabezpečeného, ktorého uskutočnenie je pravdepodobné, pričom účtovný záznam o účtovnom prípade očakávaného obchodu obsahuje odhad množstva, ceny a termínu, kedy by sa obchod mal uskutočniť, alebo aspoň obdobie, v priebehu ktorého sa uskutočnenie obchodu očakáva,

d) viacerých aktív alebo pasív s obdobnými charakteristikami, pričom zaistenie zaisťuje zmenu hodnoty zaistených položiek, spôsobenú určeným rizikom.

(2) Na účely zaistenia je možné použiť celý finančný nástroj alebo jeho časť.

(3) Iný finančný nástroj ako derivát sa použije ako zaisťovací nástroj len na zaistenie kurzového rizika.

(4) Derivát sa účtuje ako zaisťovací, ak je

a) zaisťovací vzťah zdokumentovaný, dokumentácia umožňuje identifikáciu zaisťovaného nástroja a zaisťovacieho nástroja a určenie rizika, ktoré môže spôsobiť zmenu hodnoty zaisťovaného nástroja a zaisťovacieho nástroja,

b) zaistenie efektívne; zaistenie je efektívne, ak počas celej doby trvania zaisťovacieho vzťahu pomer zmien reálnych hodnôt zaisťovaného nástroja a zaisťovacieho nástroja spôsobených príslušným rizikom nie je nižší ako 80 % a nie je vyšší ako 125 %; efektívnosť zaistenia sa zisťuje na začiatku zaistenia a ďalej aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky.

(5) O zaistenom majetku alebo záväzku a o zaisťovacom finančnom nástroji sa účtuje na analytických účtoch k účtom príslušného majetku alebo príslušných záväzkov.

(6) Ak sa zaistenie stane neefektívnym, zaistený majetok alebo záväzok sa preúčtuje z analytického účtu zaisteného majetku alebo záväzku príslušného majetku alebo záväzku na analytický účet nezaisteného majetku a zisk alebo strata z ocenenia zaisťovacieho derivátu sa preúčtuje z účtu Zisky/straty zo zaisťovacích derivátov na účet Zisky/straty z derivátov na špekulovanie.

§ 37

Účtovanie o vložených derivátoch

(1) Vložený derivát je derivát, ktorý je prvkom zloženého finančného nástroja, zloženého z nederivátového finančného nástroja, ktorý je základom zloženého finančného nástroja a z derivátu, ktorý

a) modifikuje všetky alebo niektoré peňažné toky zo zloženého finančného nástroja tak, že sa menia podobne, ako by sa menili peňažné toky z vloženého derivátu, keby bol samostatný,

b) má rovnakú zmluvnú stranu ako nederivátový finančný nástroj,

c) nie je samostatne prevoditeľný na tretiu stranu.

(2) Vložený derivát sa oddeľuje od základného finančného nástroja a účtuje sa o ňom, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:

a) ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja,

b) finančný nástroj s rovnakými podmienkami ako vložený derivát by ako samostatný finančný nástroj spĺňal definíciu derivátu,

c) zložený finančný nástroj nie je oceňovaný reálnou hodnotou.

(3) Ak je úverový derivát, ktorý sa účtuje ako zaistenie proti úverovému riziku, súčasťou zloženého finančného nástroja, napríklad dlhopis s vloženým úverovým derivátom, eviduje sa aj na podsúvahovom účte ako záruka.

§ 38

Účtovanie o hmotnom majetku a nehmotnom majetku

(1) O výdavkoch na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku sa účtuje na účte Obstaranie hmotného majetku a na účte Obstaranie nehmotného majetku účtovej skupiny 44. Konečný zostatok príslušného účtu obstarania majetku je obstarávacou cenou predmetného majetku. V deň zaradenia do užívania sa majetok preúčtuje na príslušný účet účtovej skupiny 43 Hmotný majetok alebo na príslušný účet účtovej skupiny 47 Nehmotný majetok.

(2) Vo vnútornom predpise obchodníka s cennými papiermi sa určí hodnota drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku, ktorého hodnota jednotlivo je v pomere k celkovej hodnote majetku zanedbateľná a ktorý nemá kľúčový význam pre výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi a určí sa, že výdavok na obstaranie takéhoto majetku sa neaktivuje, ale účtuje sa na ťarchu nákladov.

(3) Ak sa účtovná jednotka rozhodne nepoužívať ďalej hmotný majetok alebo nehmotný majetok na určený účel, ale ho predať, tento majetok sa preúčtuje na účet Majetok na predaj účtovej skupiny 39.

§ 39

Účtovanie o finančnom prenájme

(1) Na účely účtovania o finančnom prenájme sa rozumie

a) finančným prenájmom nájom hmotného majetku dohodnutý na dobu určitú, ktorá predstavuje väčšinu ekonomickej doby životnosti tohto majetku, alebo nájom hmotného majetku dohodnutý na dobu určitú s dohodnutým právom kúpy prenajatého majetku po uplynutí dohodnutej doby nájmu; ekonomickou dobou životnosti hmotného majetku, počas ktorej sa očakáva, že hmotný majetok bude hospodársky využiteľný,

b) splátkami jednotlivé splátky uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; hodnota splátky sa skladá z dvoch častí účtovaných oddelene na dvoch analytických účtoch, zo splátky čistej investície prenajímateľa do finančného prenájmu a z finančného výnosu z finančného prenájmu, ktorý sa vypočíta tak, aby počas dohodnutej doby finančného prenájmu bola za každé splátkové obdobie zabezpečená konštantná periodická miera výnosnosti zostatku prenajímateľovej čistej investície do finančného prenájmu,

c) hrubou investíciou do finančného prenájmu súčet nesplatených splátok uhrádzaných podľa nájomnej zmluvy nájomcom prenajímateľovi; súčasťou splátok je aj kúpna cena, za ktorú po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému hmotnému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

d) čistou investíciou do finančného prenájmu súčasná hodnota hrubej investície do finančného prenájmu, ktorá bola vypočítaná pomocou úrokovej miery obsiahnutej vo finančnom prenájme,

e) úrokovou mierou obsiahnutou vo finančnom prenájme diskontná miera, pomocou ktorej sa na začiatku dohodnutej doby finančného prenájmu určila taká súčasná hodnota súčtu splátok a kúpnej ceny predmetu finančného prenájmu po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu, ktorá sa rovná reálnej hodnote prenajatého hmotného majetku.

(2) V deň odovzdania hmotného majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa o tejto skutočnosti účtuje ako o predaji čistým spôsobom. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou hmotného majetku a súčasnou hodnotou pohľadávky z finančného prenájmu sa účtuje na ťarchu účtu Straty/zisky z prevodu hmotného majetku a nehmotného majetku účtovej skupiny 66. Súčasne sa odúčtuje hmotný majetok z účtu Hmotný a nehmotný majetok na predaj účtovej skupiny 39 a zaúčtuje sa čistá investícia do finančného prenájmu na ťarchu účtu Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21.

(3) V deň odovzdania hmotného majetku nájomcovi sa v účtovníctve nájomcu zaúčtuje obstaranie hmotného majetku a záväzok z finančného prenájmu v súčasnej hodnote leasingových splátok.

(4) V deň predčasného skončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve prenajímateľa zostatok čistej investície do finančného prenájmu v ocenení podľa nájomnej zmluvy účtuje na ťarchu účtu Ostatní dlžníci účtovej skupiny 31 a v prospech účtu Pohľadávky z finančného prenájmu. O hmotnom majetku, ktorý bol predmetom finančného prenájmu, sa v deň jeho vrátenia dlžníkom veriteľovi účtuje v účtovníctve veriteľa na ťarchu účtu Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku a v prospech účtu Pohľadávky z finančného prenájmu.

(5) V deň predčasného skončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje zostatok záväzku z obstarania predmetu finančného prenájmu na ťarchu účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny 23 a v prospech účtu Rôzni veritelia účtovej skupiny 34.

(6) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi sa v účtovníctve nájomcu účtuje

a) odpis majetku v prospech účtu oprávok a na ťarchu účtu odpisov v účtovej skupine 63 tak, aby sa jeho účtovná hodnota rovnala zostatku záväzku z obstarania predmetu finančného prenájmu,

b) vyradenie odpísanej časti majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu Oprávky k hmotnému majetku alebo účtu Oprávky k nehmotnému majetku a v prospech účtu príslušného majetku,

c) vysporiadanie s prenajímateľom na ťarchu účtu Rôzni veritelia účtovej skupiny 34 a v prospech účtu príslušného majetku .

§ 40

Účtovanie o znížení hodnoty majetku

(1) O predpokladané zníženie hodnoty majetku sa zníži jeho ocenenie na analytickom účte k účtu majetku súvzťažne na účet Náklady zo zníženia hodnoty majetku. V účtovnej závierke, v ktorej sa nezistí zníženie hodnoty majetku alebo sa zistí menšie zníženie ako v bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierke, sa položka vyjadrujúca zníženie ocenenia preúčtuje na príslušný účet Výnosy zo zrušenia zníženia ocenenia príslušného majetku v príslušnej účtovej skupine. Keď sa zníženie ocenenia stane nevratným, položka vyjadrujúca zníženie ocenenia sa zúčtuje s účtom majetku, ktorého zníženie ocenenia vyjadruje.

(2) Ak sa reálna hodnota cenného papiera na predaj znížila tak, že zostatok účtu Fond z ocenenia cenných papierov na predaj účtovej skupiny 56 je na strane Má dať a možno odôvodnene predpokladať, že toto zníženie reálnej hodnoty bolo spôsobené činiteľmi na strane emitenta cenného papiera, ak ide o dlhový cenný papier, zápis oceňovacieho rozdielu sa zruší opačným zápisom a súčasne sa oceňovací rozdiel zapíše v prospech analytického účtu oceňovacieho rozdielu zo zníženia hodnoty cenného papiera k účtu príslušného cenného papiera a na ťarchu účtu Náklady z oceňovacích rozdielov zo zníženia hodnoty majetku účtovej skupiny 66. Ak sa pri nasledujúcej inventarizácii zistí, že hodnota cenného papiera nie je znížená, oceňovací rozdiel zo zníženia hodnoty cenného papiera sa zruší opačným zápisom. Ak ide o vklad do základného imania alebo o podiel na vlastnom imaní, zápis oceňovacieho rozdielu sa zruší opačným zápisom a súčasne sa účtuje o odpísaní príslušnej hodnoty cenného papiera na ťarchu účtu Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66. O prípadnom následnom zvýšení hodnoty vkladu do základného imania alebo podielu na vlastnom imaní sa neúčtuje.

§ 41

Zásady pre tvorbu a rušenie rezerv

(1) Rezerva sa tvorí, ak

a) je pravdepodobné, že obchodník s cennými papiermi má záväzok alebo inú povinnosť, ktorá je výsledkom minulých udalostí, ktorá môže mať neistú výšku alebo splatnosť, pričom konkrétny veriteľ alebo oprávnená osoba nemusia byť známe,

b) pravdepodobnosť úbytku zdrojov zahŕňajúcich ekonomické úžitky, ktorý bude nutný na splnenie povinnosti, je väčšia ako 50 % a

c) je možné vykonať spoľahlivý odhad úbytku podľa písmena b).

(2) Ak ide o množstvo podobných záväzkov (ďalej len „trieda záväzkov“), pravdepodobnosť úbytku zdrojov zahŕňajúcich ekonomické úžitky, ktorý bude nutný na vyrovnanie záväzkov, môže byť posudzovaná z triedy záväzkov ako celku. V takom prípade, hoci pravdepodobnosť úbytku pre každú jednotku triedy záväzkov môže byť menšia ako 50 %, pravdepodobnosť úbytku z triedy záväzkov ako celku môže byť spoľahlivo odhadnutá a rezerva sa vytvorí.

(3) Rezerva k triede záväzkov sa odhaduje vynásobením všetkých možných hodnôt triedy záväzkov ich pravdepodobnosťami a súčtom týchto hodnôt. Ak existuje rad možných hodnôt a všetky hodnoty tohto radu majú rovnakú pravdepodobnosť, použije sa stredná hodnota.

(4) Rezerva sa tvorí v prospech účtu toho druhu záväzku, ktorého je odhadom a súvzťažne na ťarchu účtu nákladov, na ktorý by sa súvzťažne účtoval záväzok, ktorého je rezerva odhadom. Zrušenie rezervy sa účtuje opačným zápisom. Ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, príslušný účet nákladov vykazuje záporný zostatok, tento sa preúčtuje v prospech účtu Výnosy zo zániku záväzkov účtovej skupiny 76 Ostatné prevádzkové výnosy. Ak vznikne záväzok, na ktorý bola rezerva vytvorená, účtuje sa o ňom zloženým účtovným zápisom súvzťažne na účet rezervy a na účet príslušného nákladu.

§ 42

Účtovanie dane z pridanej hodnoty

(1) V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje daň, ktorú si platiteľ dane môže odpočítať na ťarchu analytického účtu k syntetickému účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34. V prospech analytického účtu k syntetickému účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 sa účtuje daňová povinnosť. Rozdiel medzi daňovou povinnosťou a odpočítateľnou daňou z pridanej hodnoty sa účtuje, ak je

a) pasívny na ťarchu analytického účtu k syntetickému účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 a v prospech účtu peňažných prostriedkov,

b) aktívny v prospech analytického účtu k syntetickému účtu Zúčtovanie sa štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 a na ťarchu účtu peňažných prostriedkov.

(2) Ak účtovná jednotka odpočítava daň z pridanej hodnoty koeficientom v pomernej výške, rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty uplatnenou pri tovare a službe a pomernou výškou odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty sa účtuje pri dani z pridanej hodnoty vzniknutej z dôvodu obstarania

a) hmotného majetku alebo nehmotného majetku

1. na ťarchu príslušných účtov majetku, ak pomerná výška odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty bola vypočítaná prostredníctvom koeficientu z predchádzajúceho kalendárneho roka alebo koeficientu určeného odhadom so súhlasom správcu dane podľa osobitného predpisu11),

2. na ťarchu alebo v prospech účtu Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66, ak pomerná výška odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty bola vypočítaná prostredníctvom koeficientu po skončení kalendárneho roka z údajov skončeného kalendárneho roka spôsobom podľa osobitného predpisu12),

b) zásob a výkonov na ťarchu účtu Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66.

(3) V účtovnej jednotke, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje nakúpený majetok vrátane dane z pridanej hodnoty na príslušné účty v účtovej triede 4 a všetky nakúpené výkony sa účtujú vrátane dane z pridanej hodnoty na príslušných účtoch nákladov.

(4) Výnosy z finančných činností a ostatných prevádzkových činností účtová trieda 7 sa vždy účtujú bez dane z pridanej hodnoty.

§ 43

Účtovanie dane z príjmov

(1) Daň z príjmov sa ako náklad účtuje na účtoch účtovej skupiny 68 Daň z príjmov.

(2) Pri dani z príjmov sa osobitne účtuje

a) splatná daň z príjmov za bežné účtovné obdobie a zdaňovacie obdobie,

b) odložená daň z príjmov do budúcich účtovných období a zdaňovacích období.

(3) Zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej osobitným predpisom13) sa na účely účtovania dane z príjmov vypočíta splatná daň z príjmov. Splatná daň z príjmov sa účtuje na ťarchu účtu Splatná daň z príjmov účtovej skupiny 68 a v prospech účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom dane z príjmov účtovej skupiny 34.

(4) O odloženej dani z príjmov sa účtuje, ak ide o

a) dočasné rozdiely medzi účtovnými hodnotami aktív a účtovnými hodnotami pasív a ich daňovými základňami,

b) daňovú stratu, ktorá sa bude podľa osobitného predpisu14) v budúcich zdaňovacích obdobiach umorovať; umorovaním daňovej straty sa rozumie postupné odpočítavanie častí daňovej straty od základov dane budúcich zdaňovacích období,

c) prevedenia nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov do budúcich zdaňovacích období.

(5) Daňovou základňou na účely účtovania o odloženej dani z príjmov je hodnota aktíva alebo hodnota pasíva podľa osobitného predpisu14a).

(6) Dočasné rozdiely medzi účtovnými hodnotami aktív a účtovnými hodnotami pasív a ich daňovými základňami sú najmä

a) zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť zdaniteľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, napríklad

1. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je vyššia ako jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je vyššia ako je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu14a),

2. účtovná hodnota pohľadávky je vyššia ako je jej daňová základňa, napríklad pohľadávka z úrokov, ktoré sa zahrnú do základu dane až po ich inkase,

b) odpočítateľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť odpočítateľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, napríklad

1. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je nižšia ako je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je nižšia ako je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu14a),

2. účtovná hodnota pohľadávky je nižšia ako je jej daňová základňa, napríklad bola vytvorená opravná položka k pohľadávke a tento rozdiel medzi účtovnou hodnotou pohľadávky a daňovou základňou pohľadávky bude v budúcnosti znižovať základ dane,

3. účtovná hodnota záväzku je vyššia ako jeho daňová základňa, napríklad záväzky znižujúce základ dane až po ich uhradení.

(7) Odložená daňová pohľadávka je

a) odpočítateľný dočasný rozdiel,

b) daňová strata, ktorá sa bude v súlade s osobitným predpisom 14) v budúcich zdaňovacích obdobiach umorovať,

c) prevedenie nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov do budúcich zdaňovacích období.

(8) Odložený daňový záväzok je zdaniteľný dočasný rozdiel.

(9) O odloženom daňovom záväzku sa účtuje v prospech analytického účtu Odložená daň účtovej skupiny 34 a o odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje na ťarchu analytického účtu Odložená daň účtovej skupiny 34. Súvzťažne sa o odloženom daňovom záväzku a o odloženej daňovej pohľadávke účtuje v závislosti od toho, ako sa účtuje účtovný prípad v súvislosti s ktorým vznikli. Ak sa účtuje ako náklad alebo výnos, odložený daňový záväzok sa účtuje na ťarchu účtu Zisk/strata z odloženej dane z príjmov účtovej skupiny 68 a odložená daňová pohľadávka v prospech toho istého účtu. Ak sa účtovný prípad neúčtuje ako náklad alebo výnos, ale priamo v prospech alebo na ťarchu účtov vlastného imania, aj odložená daň z príjmov sa účtuje priamo na ťarchu alebo v prospech účtov vlastného imania.

(10) Odložená daňová pohľadávka vzniknutá z odpočítateľných dočasných rozdielov sa účtuje na analytickom účte Odložená daňová pohľadávka k účtu Odložená daň účtovej skupiny 34 len, ak je pravdepodobné, že základ dane, voči ktorému sa odpočítateľné dočasné rozdiely budú môcť použiť je dosiahnuteľný, a ak existujú dostatočné zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré sa vzťahujú k rovnakým správcom daní a k tej zdaňovanej položke, pri ktorej sa očakáva vrátenie

a) v rovnakom období, v ktorom je očakávaný návrat odpočítateľných dočasných rozdielov,

b) v obdobiach, v ktorých daňová strata, ktorá vyplýva z odloženej daňovej pohľadávky, môže byť spätne uplatnená alebo prevedená do ďalších období.

(11) Odložená daňová pohľadávka pri splnení podmienok podľa odseku 10 sa zúčtuje v období, v ktorom odpočítateľné dočasné rozdiely vznikajú.

(12) Ak sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky v účtovnej jednotke preveruje účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky, a ak je nepravdepodobné, že bude dosiahnutý základ dane, ktorý by umožnil použiť časť alebo celú odloženú daňovú pohľadávku, účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky sa znižuje vo výške, v akej je pravdepodobné, že základ dane nebude dosiahnutý.

(13) Odložená daňová pohľadávka, ktorá vznikla z prevedených nevyužitých daňových strát alebo prevedených nevyužitých daňových odpočtov, sa účtuje na analytickom účte Odložená daňová pohľadávka k účtu Odložená daň účtovej skupiny 34 vo výške, v ktorej je pravdepodobné, že budúcim základom dane bude možné kryť nevyužité daňové straty a nevyužité daňové odpočty.

(14) Odložená daň sa neúčtuje, ak ide o dočasné rozdiely vzniknuté z ocenenia dobrého mena (goodwill).

Osobitné ustanovenia k rámcovej účtovej osnove

§ 44

(1) Peňažné prostriedky, ktoré obchodník s cennými papiermi zveril inému obchodníkovi s cennými papiermi na účel vykonania investičnej služby sa účtujú na účte Zverené peňažné prostriedky účtovej skupiny Vklady, úvery bankám, ak z povahy investičnej služby vyplýva, že v rámci uzavretia výkonu investičnej služby sa obchodníkovi s cennými papiermi vrátia a na analytikom účte k účtu Peniaze na ceste, ak výsledkom investičnej služby má byť majetok v inej forme ako vo forme peňažných prostriedkov.

(2) Na účte Vklady a úvery v bankách a na účte Štátne pokladničné poukážky a pokladničné poukážky Národnej banky Slovenska účtovej skupiny Ekvivalenty peňažných prostriedkov sa účtuje len o vkladoch a úveroch v bankách a štátnych pokladničných poukážkach a pokladničných poukážkach Národnej banky Slovenska, ktoré sú ekvivalentom peňažných prostriedkov.

(3) Na účtoch Hodnoty na ceste v účtovnej triede 1 sa účtuje o hodnotách, ktoré ubudli z jedného účtu, ale z dôvodu časového posunu medzi vystavením prípadne odoslaním účtovného dokladu a jeho zaúčtovaním neboli doteraz zaúčtované na inom účte a naopak, napríklad presun peňažných prostriedkov medzi dvomi bankovými účtami.

(4) Účet Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovnej skupiny 34 Rôzne pohľadávky a záväzky sa analyticky člení podľa druhu dane. V účtovnej závierke sa zostatky týchto účtov vzájomne nevyrovnávajú, vykážu sa ako záväzok a ako majetok.

(5) Na účte Emisné ážio sa účtuje rozdiel medzi menovitou hodnotou upísaných akcií alebo dočasných listov a ich upisovacou hodnotou a rozdiel medzi upisovacou hodnotou akcií a ocenením konvertibilných dlhopisov pri ich zámene za akcie.

§ 45

(1) O záporných rozdieloch zistených pri inventarizácii a škodách a o iných nákladoch, o ktorých sa neúčtuje na iných účtoch nákladov, sa účtuje na účte Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66 Ostatné prevádzkové náklady.

(2) O náhradách mánk a škôd, o kladných inventarizačných rozdieloch, o výnosoch z pokút a penále a o ostatných výnosoch, o ktorých sa neúčtuje na iných účtoch výnosov, sa účtuje na účte Iné prevádzkové výnosy účtovej skupiny 76 Ostatné prevádzkové výnosy.

Účtová trieda 9 – Podsúvahová evidencia

§ 46

(1) V účtovej triede 9 – Podsúvahová evidencia sa vedie evidencia o ostatných aktívach a o ostatných pasívach. Ide o pohľadávky a záväzky zo zmlúv, z ktorých ani jedna zmluvná strana doteraz neplnila. Ďalej sa tu uvádza podmienený majetok a podmienené záväzky, práva obchodníka s cennými papiermi k cudzím majetkovým hodnotám alebo práva iných k majetkovým hodnotám obchodníka s cennými papiermi, napríklad právo užívať vec na základe nájomnej zmluvy, veci alebo práva, ktoré patria obchodníkovi s cennými papiermi , ale ovláda ich niekto iný, napríklad na základe zmluvy o uložení veci.

(2) O položke sa účtuje ako o pasíve alebo ako o aktíve podľa toho, či má obchodník s cennými papiermi podľa zmluvy plniť prvý, v tom prípade sa príslušná položka eviduje ako pasívum, alebo má ako prvá plniť druhá strana, v tom prípade sa príslušná položka eviduje ako aktívum. Ak majú obe zmluvné strany plniť podľa zmluvy súčasne, eviduje sa aktívum aj pasívum.

(3) Podsúvahová evidencia je zaznamenávanie skutočností, ktoré sa nezaznamenávajú v účtovných knihách. Tieto skutočnosti dopĺňajú informáciu jednotlivej položky súvahy alebo výkazu ziskov a strát, alebo umožňujú lepšie pochopiť finančnú pozíciu obchodníka s cennými papiermi. Evidencia na podsúvahových účtoch sa s výnimkou klientského majetku nevykonáva podvojným zápisom, pretože prírastok jednej položky aktív alebo pasív nemá za následok prírastok alebo úbytok inej položky aktív alebo pasív. Nástroje tejto evidencie sa nazývajú účty, pretože na jednej strane zobrazujú prírastok položiek rovnakej podstaty a na druhej strane ich úbytok. Ak ide o klientský majetok, účtuje sa o zverenom majetku podľa druhov súvzťažne so záväzkom na jeho vrátenie podľa druhu investičnej služby.

(4) Na účtoch účtovnej skupiny 95 Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií a na účtoch účtovnej skupiny 96 Pohľadávky a záväzky z operácií s opciami sa môže účtovať podvojne ako pri spotových operáciách podľa § 47 ods. 4).

§ 47

(1) Na účtoch účtovej skupiny 91 – Pohľadávky a záväzky z úverových zmlúv sa účtujú práva na vypožičanie peňažných prostriedkov a cenných papierov a záväzky na požičanie peňažných prostriedkov a cenných papierov na základe zmlúv o úvere a zmlúv o pôžičke.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 92 – Pohľadávky a záväzky zo záruk sa účtujú pohľadávky a záväzky zo všetkých druhov ručení.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 93 – Pohľadávky a záväzky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezpečení sa účtuje majetok prijatý ako zabezpečenie a majetok poskytnutý ako zabezpečenie a záväzky zo všetkých druhov vecných zabezpečení. Zabezpečovacie predmety sa účtujú ocenené reálnou hodnotou. Účtuje sa tu aj majetok a záväzky, ktorých znovunadobudnutie je podmienené rozväzovacou podmienkou. Ak sa nevykazujú v súvahe, v podsúvahovej evidencii sa oceňujú tou hodnotou, ktorú má v takom prípade obchodník s cennými papiermi druhej strane vrátiť, alebo ktorá bude obchodníkovi s cennými papiermi druhou stranou vrátená.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 94 – Majetok a záväzky zo spotových operácií sa účtuje v rámci účtovníctva dňa vyrovnania podvojne o cennom papieri ocenenom reálnou hodnotou a dohodnutou cenou a o rozdiele medzi nimi od dňa dohodnutia obchodu do dňa jeho vyrovnania.

(5) Na účtoch účtovej skupiny 95 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií sa účtujú pohľadávky na odobratie a záväzky na dodanie podkladového nástroja z pevných termínových operácií v ocenení podkladových nástrojov ich dohodnutou hodnotou.

(6) Na účtoch účtovej skupiny 96 – Pohľadávky a záväzky z operácií s opciami sa účtujú pohľadávky na odobratie a záväzky na dodanie podkladového nástroja z opcií, ktoré sú ocenené ich dohodnutou hodnotou.

(7) Na účtoch účtovej skupiny 97 - Pohľadávky a záväzky zo zverených hodnôt obchodníka s cennými papiermi sa účtujú hodnoty, ktoré patria obchodníkovi s cennými papiermi a ktoré zveril iným osobám. Účtuje sa o nich v takom ocenení, v akom sa o nich účtuje na súvahových účtoch.

(8) Na účtoch účtovej skupiny 98 – Majetok klientov a záväzky za klientami zverený majetok sa účtujú hodnoty prevzaté do úschovy, správy, na uloženie, s ktorými sa nakladá v rámci portfólia prevzatého na riadenie, hodnoty zverené na účel obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera pre klienta, účtuje sa tu o prínosoch pre klienta z poskytovanej mu investičnej služby (napríklad inkaso dividendy zo spravovanej akcie) a hodnotách obstaraných pre klienta, účtuje sa tu zúčtovanie s trhom obchodov vykonávaných na účet klienta.

(9) Na účtoch účtovej skupiny 99 – Evidenčné účty sa účtuje o odpísaných pohľadávkach a iných hodnotách v evidencii, ktoré napomáhajú určenie hodnoty majetku alebo záväzku. Účtuje sa tu aj o právach k cudzím veciam a právam a o právach iných k veciam a právam obchodníka s cennými papiermi, napríklad o prenajatých nehnuteľnostiach, v takom ocenení, v akom sa o nich účtuje na súvahových účtoch.

§ 47a

Rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov konverzným kurzom v rámci prechodu zo slovenskej meny na menu euro a rozdiely zo zaokrúhľovania sa zaúčtujú na osobitnom účte Fond z precenenia a zo zaokrúhľovania v rámci prechodu na menu euro, ktorý sa vytvorí v účtovnej skupine 56. Ku dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike sa zostatok tohto účtu podľa povahy jeho zostatku preúčtuje na účet Iné prevádzkové výnosy, účtovnej skupiny 76 Ostatné prevádzkové výnosy alebo na účet Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66 Ostatné prevádzkové náklady.

§ 48

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 644/2002 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. júna 2003 č. 13 593/2003-92 (oznámenie č. 224/2003 Z. z.), opatrenia z 10. februára 2004 č. 504/2004-74 (oznámenie č. 93/2004 Z. z.), opatrenia z 19. októbra 2004 č. MF/6250/ 2004-74 (oznámenie č. 575/2004 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2004 č. MF/11938/ 2004-74 (oznámenie č. 731/2004 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2005 č. MF/5292/ 2005-74 (oznámenie č. 111/2005 Z. z.) a opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/25957/2006-74 (oznámenie č. 698/2006 Z.z sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre

a) banky,

b) pobočky zahraničných bánk,

c) Národnú banku Slovenska,

d) Fond ochrany vkladov,

e) Garančný fond investícii,

f) správcovské spoločnosti,

g) pobočky zahraničných správcovských spoločností,

h) dôchodkové správcovské spoločnosti,

i) doplnkové dôchodkové spoločnosti,

j) obchodníkov s cennými papiermi, ktorí postupujú podľa § 17a ods. 3 zákona,

k) pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí postupujú podľa § 17a ods. 3 zákona,

l) inštitúcie elektronických peňazí,

m) pobočky zahraničných inštitúcie elektronických peňazí.“.

2. V § 32 ods. 5 sa slová „Rôzni dlžníci“ nahrádzajú slovami „Pohľadávky z príspevkov“.

3. V § 36 ods. 4 sa slová „na prijaté príspevky bánk a pobočiek zahraničných bánk“ nahrádzajú slovami „na záväzky na výplatu náhrad nedostupných vkladov“ a slová „na prijaté príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi“ sa nahrádzajú slovami „na záväzky na výplatu náhrad za nedostupný klientský majetok“.

4. V § 36 ods. 6 písm. c) sa vypúšťajú slová „kapitálový fond podielových fondov tvorený z podielových listov vydaných účtovnou jednotkou, ktorou je podielový fond; kapitálový fond dôchodkového fondu tvorený dôchodkovými jednotkami;“ a slová „zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov v účtovných jednotkách, ktorými sú podielové fondy alebo dôchodkové fondy“.

5. V § 42 ods. 4 sa vypúšťa štvrtá veta.

6. § 43 sa vypúšťa.

7. V nadpise prílohy č. 1 sa vypúšťajú slová „ a podielové fondy“.

8. V prílohe č. 1 sa účtová skupina 34 Rôzne pohľadávky a záväzky dopĺňa účtom Pohľadávky z príspevkov.

9. V prílohe č. 1 účtovej skupine 56 Základné imanie a kapitálové fondy sa vypúšťajú slová „Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov (len podielové fondy)“.

Čl. III

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. marca 2005 č. MF/5292/ 2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre finančné inštitúcie, ktoré nevykonávajú poisťovaciu činnosť a zaisťovaciu činnosť, pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení (oznámenie č. 111/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/25957/2006-74 (oznámenie č. 698/2006 Z. z.) sa mení takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, o označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, podrobnosti o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, pre

a) banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len „banka"),

b) Fond ochrany vkladov,

c) Garančný fond investícii,

d) správcovské spoločnosti,

e) pobočky zahraničných správcovských spoločností,

f) dôchodkové správcovské spoločnosti,

g) doplnkové dôchodkové spoločnosti,

h) obchodníkov s cennými papiermi, ktorí postupujú podľa § 17a ods. 3 zákona,

i) pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí postupujú podľa § 17a ods. 3 zákona,

j) inštitúcie elektronických peňazí,

k) pobočky zahraničných inštitúcie elektronických peňazí.“.

2. V § 3 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „podielové fondy,“, „dôchodkové fondy,“ a „doplnkové dôchodkové fondy“.

3. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách časti Pasíva bodoch 6, 10 a 11 sa vypúšťa posledná veta.

Čl. IV

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/26307/2007-74

VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

obchodníka s cennými papiermi

Vzor tlačiva

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/263072007-74

Rámcová účtová osnova pre obchodníkov s cennými papiermi

Účtová trieda 1 – Pokladničné účty a bankové účty

11 Pokladničné hodnoty

Pokladnica

Iné pokladničné hodnoty

Hodnoty na ceste

13 Vklady, úvery a ostatné pohľadávky a záväzky voči bankám

Bežné účty v bankách

Termínované vklady v bankách

Poskytnuté úvery

Hodnoty na ceste

Zverené peňažné prostriedky

Účtová trieda 2 – Účty klientov, poskytnuté a prijaté úvery a pôžičky

21 Poskytnuté úvery, pôžičky a ostatné pohľadávky

Krátkodobé úvery a pôžičky

Dlhodobé úvery a pôžičky

Ostatné pohľadávky

Pohľadávky z finančného prenájmu

Skupinová opravná položka

22 Záväzky voči klientom

Záväzky voči klientom

23 Prijaté úvery a pôžičky

Prijaté úvery a pôžičky

Záväzky z finančného nájmu

26 Krátkodobé cenné papiere vydané účtovnou jednotkou

Dlhopisy

Zmenky

27 Účelovo viazané pohľadávky a záväzky voči klientom

Účelovo viazané vklady

Ostatné účelové pohľadávky a záväzky

Účtová trieda 3 – Cenné papiere, deriváty, ostatné pohľadávky, ostatné záväzky a prechodné účty

31 Pevné termínové operácie

Forwardy na kúpu

Forwardy na predaj

Swapy

Marže

32 Opcie

Kúpené call opcie

Kúpené put opcie

Vypísané call opcie

Vypísané put opcie

Marže

34 Rôzne pohľadávky a záväzky

Rôzni dlžníci

Rôzni veritelia

Záväzky voči akcionárom

Zúčtovanie so zamestnancami

Poskytnuté prevádzkové preddavky

Prijaté prevádzkové preddavky

Záväzky voči zamestnancom

Zúčtovanie so štátnym rozpočtom

Odložená daň

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami

35 Časové rozlíšenie a usporiadacie účty

Náklady budúcich období

Príjmy budúcich období

Výdavky budúcich období

Výnosy budúcich období

Spotové operácie

Usporiadacie účty

36 Cenné papiere na predaj

Dlhopisy bez kupónov

Dlhopisy s kupónmi

Zmenky

Cenné papiere vzniknuté sekuritizáciou

Akcie

Podielové listy

37 Pohľadávky a záväzky z obchodovania s cennými papiermi

Zúčtovanie s verejným trhom cenných papierov

Zúčtovanie s príkazcami

Upísané cenné papiere určené na umiestnenie na verejnom trhu

Záväzky z cenných papierov klientov zverených účtovnej jednotke

Zúčtovanie s investormi

38 Cenné papiere na obchodovanie

Štátne dlhopisy bez kupónov

Dlhopisy vydané Národnou bankou Slovenska a zahraničnými emisnými bankami bez kupónov

Ostatné dlhopisy bez kupónov

Ostatné dlhopisy s kupónmi

Zmenky

Cenné papiere vzniknuté sekuritizáciou

Akcie

Podielové listy

Záväzky z cenných papierov predaných na krátko

39 Iný krátkodobý majetok

Zásoby

Hmotný majetok a nehmotný majetok na predaj

Vlastné akcie

Účtová trieda 4 – Finančné investície, hmotný majetok, nehmotný majetok, podriadené finančné aktíva

41 Finančné investície

Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách

Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách

43 Hmotný majetok

Hmotný majetok odpisovaný

Hmotný majetok neodpisovaný

Oprávky k hmotnému majetku

Opravná položka k hmotnému majetku

44 Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku

Obstaranie hmotného majetku

Obstaranie nehmotného majetku

Poskytnuté preddavky na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku

Opravná položka k obstaraniu majetku a k poskytnutým preddavkom

45 Podriadené finančné aktíva

Poskytnuté dlhodobé úvery osobitného charakteru

47 Nehmotný majetok

Zriaďovacie výdavky

Dobré meno (goodwill)

Softvér

Ostatný nehmotný majetok

Oprávky k nehmotnému majetku

Opravná položka k nehmotnému majetku

Účtová trieda 5 – Kapitálové účty, dlhodobé záväzky a závierkové účty

52 Dlhodobé cenné papiere vydané účtovnou jednotkou

Dlhopisy bez kupónov

Dlhopisy s kupónmi

Zmenky

53 Podriadené finančné záväzky

Podriadené finančné záväzky

54 Základné imanie

Upísané základné imanie

Pohľadávky voči akcionárom

55 Fondy tvorené zo zisku

Emisné ážio

Fond z ocenenia podielov na vlastnom imaní, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene

Fond z ocenenia podielov na vlastnom imaní metódou vlastného imania

Fond z ocenenia cenných papierov na predaj

56 Fondy tvorené zo zisku

Zákonný rezervný fond

Rezervný fond na vlastné akcie

Iné rezervné fondy

57 Výsledok hospodárenia minulých rokov

Nerozdelený zisk z minulých rokov

Neuhradená strata z minulých rokov

58 Závierkové účty

Začiatočný účet súvahový

Konečný účet súvahový

Účet ziskov a strát

59 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní

Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní

Účtová trieda 6 – Náklady

62 Platené odplaty

Transakčné náklady na predaj/kúpu finančných nástrojov a devíz

Platené odplaty a provízie za finančné služby

Náklady na rezervy tvorené v súvislosti s poskytovanými investičnými službami a investičnými činnosťami

Náklady na zníženie hodnoty a na odpísanie pohľadávok z poskytovaných investičných služieb

63 Náklady financovania

Náklady na úroky z emitovaných cenných papierov

Náklady na ostatné úroky

Náklady na finančných prenájom

Dane a poplatky

64 Všeobecné prevádzkové náklady a náklady na tvorbu rezerv

Náklady na zamestnancov

Sociálne náklady

Náklady na prenájom

Nakupované výkony

Odpisy hmotného majetku

Odpisy nehmotného majetku

66 Ostatné prevádzkové náklady

Straty/zisky z postúpených pohľadávok

Náklady z podielu na strate z podielov na základnom imaní v ekvivalencii

Straty/zisky z prevodu hmotného majetku a nehmotného majetku

Náklady na odpísanie hmotného majetku

Náklady na odpísanie nehmotného majetku

Náklady na odpísanie zásob

Náklady na tvorbu rezerv

Náklady zo zníženia hodnoty majetku

Iné prevádzkové náklady

68 Daň z príjmov

Splatná daň z príjmov

Zisk/strata z odloženej dane z príjmov

69 Vnútroorganizačné náklady

Vnútroorganizačné náklady

Účtová trieda 7 – Výnosy

71 Výnosy z poskytovaných investičných služieb

Výnosy z obstarania predaja alebo kúpy finančného nástroja

Výnosy z úschovy, správy alebo uloženia cenných papierov

Výnosy zo správy portfólia finančných nástrojov

Výnosy zo sprostredkovania finančných služieb

Výnosy z poradenstva a všeobecných odporúčaní

Výnosy z upisovania a umiestňovania finančných nástrojov

Výnosy z iných služieb

Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z poskytnutých investičných služieb a investičných činností

Výnosy zo zrušenia zníženia hodnoty pohľadávok z poskytnutých investičných služieb a investičných činností

72 Zisky/straty z operácií s majetkom a záväzkami

Zisky/straty z operácií s cennými papiermi

Zisky/straty z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou

Zisky/straty z derivátov na špekulovanie

Zisky/straty zo zaisťovacích derivátov

Zisky z nehnuteľností prenajatých finančným prenájmom

74 Výnosy z finančných nástrojov

Výnosy z úrokov

Dividendy a podiely na zisku

Výnosy z podielových listov

75 Výnosy z prenájmu

Výnosy z finančného prenájmu

Výnosy z operatívneho prenájmu

76 Ostatné prevádzkové výnosy

Výnosy z odpísaných pohľadávok

Výnosy z postúpených pohľadávok

Výnosy z akcií a z podielov v ekvivalencii

Zisky/straty z prevodu podielov na vlastnom imaní

Iné prevádzkové výnosy

Výnosy zo zrušenia zníženia hodnoty majetku

Výnosy zo zániku záväzkov

79 Vnútroorganizačné výnosy

Vnútroorganizačné výnosy

Účtová trieda 8 – Vnútroorganizačné účtovníctvo

Účtová trieda 9 – Podsúvahové účty

91 Pohľadávky a záväzky z budúcich úverov a pôžičiek

Pohľadávky z budúcich úverov a pôžičiek

Záväzky z budúcich úverov a pôžičiek

92 Pohľadávky a záväzky zo záruk

Poskytnuté záruky a ručenie

Prijaté záruky a ručenie

Poskytnuté prijatie zmeniek

Prijaté prijatie zmeniek

Poskytnuté záruky z prevedených zmeniek

Prijaté záruky z prevedených zmeniek

Poskytnuté zmenkové ručenie

Prijaté zmenkové ručenie

93 Pohľadávky a záväzky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabepečení

Poskytnuté zabezpečenia nehnuteľnosťami

Prijaté zabezpečenia nehnuteľnosťami

Poskytnuté zabezpečenia cennými papiermi

Prijaté zabezpečenia cennými papiermi

Poskytnuté ručenia peňažnými zálohmi

Prijaté ručenia peňažnými zálohmi

Poskytnuté ostatné zabezpečenia

Prijaté ostatné zabezpečenia

94 Majetok a záväzky zo spotových operácií

Pohľadávky zo spotových operácií s cennými papiermi a derivátmi

Záväzky zo spotových operácií s cennými papiermi a derivátmi

Pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi

Záväzky zo spotových operácií s menovými nástrojmi

Rozdiel medzi reálnou hodnotou finančného nástroja a jeho dohodnutou cenou

95 Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

Pohľadávky z forwardov

Záväzky z forwardov

Pohľadávky zo swapov

Záväzky zo swapov

Pohľadávky z iných pevných termínových operácií

Záväzky z iných pevných termínových operácií

96 Pohľadávky a záväzky z operácií s opciami

Pohľadávky z kúpených call opcií

Záväzky z kúpených call opcií

Pohľadávky z kúpených put opcií

Záväzky z kúpených put opcií

Pohľadávky z upísaných call opcií

Záväzky z upísaných call opcií

Pohľadávky z upísaných put opcií

Záväzky z upísaných put opcií

97 Pohľadávky zo zverených hodnôt obchodníka s cennými papiermi

Hodnoty odovzdané do úschovy

Hodnoty odovzdané do správy

Hodnoty odovzdané na uloženie

Portfóliá odovzdané na riadenie

98 Majetok klientov a záväzky za klientami zverený majetok

Peňažné prostriedky

Cenné papiere

Iné finančné nástroje

Portfóliá prevzaté na riadenie

Pohľadávky klientov voči trhu

Záväzky za peňažné prostriedky klientov

Záväzky za cenné papiere klientov na predaj a kúpené pre klientov

Záväzky z portfólií prevzatých na riadenie

Záväzky z hodnôt prevzatých do správy

Záväzky z hodnôt prevzatých do úschovy

Záväzky z hodnôt prevzatých na uloženie

Záväzky klientov voči trhu

99 Evidenčné účty

Práva k cudzím veciam a právam

Práva iných k veciam a právam obchodníka s cennými papiermi

Odpísané pohľadávky

Hodnoty v evidencii

Príloha č. 5 k opatreniu č. MF/26 307/2007-74

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVAZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013).

2. Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006, s. 1 – 7).

Poznámky pod čiarou

1) § 54 až 60 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad § 77 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 6 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.

4) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

5) § 105 až 106 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5a) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5b) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 229/1997 Z. z..

5c) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

6) § 31 zákona č. 566/2001 Z. z.

7) § 39 zákona č. 566/2001 Z. z.

8) § 41 zákona č. 566/2001 Z. z.

9) § 42 zákona č. 566/2001 Z. z.

10) § 43 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.

11) § 50 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

12) § 50 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

13) § 15 zákona č. 595/2003 Z. z.

14) § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona 534/2005 Z. z.

14a) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č.552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.