Opatrenie č. 108/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky

Čiastka 36/1995
Platnosť od 02.06.1995

108

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 21. apríla 1995,

ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch určuje tieto emisné podmienky na vydanie štátnych dlhopisov:


Názov: štátne dlhopisy č. 180598011

Celkový rozsah štátnych dlhopisov: 23 011 595 000 Sk

Emitent: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Nominálna hodnota: 10 000 Sk

Minimálny objem nákupu: 1 000 ks

Dátum emisie: 16. mája 1995

Dátum splatnosti: 16. mája 2000

Výnos: 10,9 % ročne

Vyplácanie výnosu: za polrok vždy 16. mája a 16. novembra kalendárneho roka

Agent predaja: Národná banka Slovenska

Forma primárneho predaja: aukcia americkým spôsobom

Emitent si vyhradzuje právo určiť celkový rozsah emisie počas aukcie.

Na aukcii sa môžu zúčastniť banky, poisťovne a obchodníci s cennými papiermi.

Účastník primárneho trhu je povinný uzavrieť s agentom predaja zmluvu o predaji cenných papierov formou aukcie.

Ďalšie informácie o postupe aukcie sú k dispozícii na požiadanie v Národnej banke Slovenska.


Sergej Kozlík v. r.