Opatrenie č. 64/2008 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú rovnocenné požiadavky pre emitentov so sídlom v nečlenských štátoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Čiastka 25/2008
Platnosť od 29.02.2008
Účinnosť od 01.03.2008

64

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 19. februára 2008,

ktorým sa ustanovujú rovnocenné požiadavky pre emitentov so sídlom v nečlenských štátoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Národná banka Slovenska podľa § 49 ods. 2 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 209/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú, aby výročná správa obsahovala aspoň

a) pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta so sídlom v nečlenskom štáte (ďalej len „emitent“) spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorý poskytne vyváženú a komplexnú analýzu vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a situácie emitenta s prihliadnutím na rozsah a zložitosť obchodnej činnosti; do analýzy sa zahŕňajú všetky finančné a nefinančné kľúčové ukazovatele výsledkov významné pre jednotlivé obchodné činnosti,

b) uvedenie všetkých dôležitých udalostí, ku ktorým došlo u emitenta od konca účtovného obdobia,

c) uvedenie pravdepodobného budúceho vývoja emitenta.

§ 2

Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 34 ods. 2 písm. c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú, aby emitent alebo ním určená osoba zodpovedala za ročné finančné správy a polročné finančné správy, aspoň za

a) súlad účtovných závierok emitenta s príslušným rámcom vykazovania alebo sústavou účtovných noriem nečlenského štátu,

b) verný obraz správy riadiaceho orgánu emitenta zahrnutej do výročnej správy a priebežnej správy.

§ 3

(1) Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 34 ods. 3 zákona, ak tieto právne predpisy nevyžadujú, aby materská spoločnosť emitenta predkladala individuálne účtovné závierky, ale vyžadujú, aby konsolidovaná účtovná závierka emitenta obsahovala

a) výpočet dividend a schopnosť ich vyplatenia, ak ide o emitenta akcií,

b) požiadavky na základné imanie a vlastné imanie a podmienky likvidity, ak sa na emitentov vzťahujú.

(2) Rovnocennou požiadavkou podľa odseku 1 sa zároveň rozumie požiadavka, aby emitent bol schopný poskytnúť príslušnému orgánu domovského členského štátu1) dodatočné auditované informácie o individuálnych účtovných závierkach emitenta ako samostatného subjektu, ktoré boli zverejnené a súvisia s údajmi podľa odseku 1.

§ 4

(1) Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 34 ods. 4 zákona, ak tieto právne predpisy nevyžadujú, aby emitent vypracúval konsolidované účtovné závierky, ale vyžadujú, aby vypracúval svoje individuálne účtovné závierky v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi2) platnými v členských štátoch alebo v súlade s národnými účtovnými štandardmi nečlenského štátu, ktoré sú s medzinárodnými účtovnými štandardmi rovnocenné.3)

(2) Rovnocennou požiadavkou podľa odseku 1 sa zároveň rozumie požiadavka, aby individuálne účtovné závierky boli overené nezávislým audítorom, a ak takéto individuálne účtovné závierky emitenta nie sú v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi, aby boli predkladané ako prepracované účtovné závierky.

§ 5

Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 35 ods. 9 zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú okrem priebežnej správy aj priebežnú účtovnú závierku v minimálnom rozsahu a tiež vyžadujú, aby priebežná správa obsahovala aspoň

a) prehľad dôležitých udalostí, ku ktorým došlo u emitenta za príslušné obdobie,

b) uvedenie pravdepodobného budúceho vývoja emitenta na zostávajúce obdobie šiestich mesiacov účtovného obdobia,

c) významné obchody vykonané emitentmi akcií so spriaznenými osobami, ak sa nezverejňovali priebežne.

§ 6

Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 36 ods. 1 a 3 zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú, aby emitent zverejňoval štvrťročné finančné správy.

§ 7

Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu týkajúce sa obsahu informácií o konaní valného zhromaždenia sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 37c ods. 2 písm. a) zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú, aby emitent poskytoval aspoň informácie o mieste a čase konania valného zhromaždenia a o jeho programe.

§ 8

(1) Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 42 ods. 1 až 4 zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú, aby zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi z nečlenského štátu

a) mal možnosť za každých okolností vykonávať hlasovacie práva spojené s aktívami, ktoré spravuje, slobodne a nezávisle od materskej spoločnosti a

b) nezohľadňoval záujmy materskej spoločnosti alebo jej dcérskej spoločnosti v prípade konfliktu záujmov.

(2) Rovnocennou požiadavkou podľa odseku 1 sa zároveň rozumie požiadavka, aby materská spoločnosť v prípade každej dotknutej zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi z nečlenského štátu vyhlásila, že spĺňa podmienky podľa odseku 1.

§ 9

Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 42 ods. 11 zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú, aby lehota, v rámci ktorej sú emitentovi oznamované údaje podľa § 41 ods. 10 zákona a v rámci ktorej emitent tieto údaje zverejňuje, nebola celkovo dlhšia ako sedem obchodných dní.

§ 10

Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 44 ods. 1 zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú, aby emitent, ktorý je oprávnený na držbu

a) maximálne 5 % vlastných akcií, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, oznámil vždy príslušnému orgánu dohľadu v príslušnom nečlenskom štáte, keď sa ustanovený limit dosiahne alebo prekročí,

b) vlastných akcií maximálne v rozpätí 5 % až 10 %, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, oznámil vždy príslušnému orgánu dohľadu v príslušnom nečlenskom štáte, keď sa limit 5 % alebo iné maximum v rámci tohto rozpätia dosiahne alebo prekročí,

c) viac ako 10 % vlastných akcií, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, oznámil vždy príslušnému orgánu dohľadu v príslušnom nečlenskom štáte, keď sa limit 5 % alebo 10 % dosiahne alebo prekročí.

§ 11

Požiadavky ustanovené právnymi predpismi nečlenského štátu sa považujú za rovnocenné s požiadavkami podľa § 44 ods. 2 zákona, ak tieto právne predpisy vyžadujú, aby emitent zverejňoval celkový počet hlasovacích práv a výšku základného imania do 30 dní po tom, čo dôjde k ich zvýšeniu alebo zníženiu.

§ 12

Týmto opatrením sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe tohto opatrenia.


§ 13

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2008.


Ivan Šramko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 4 písm. p) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

2) Článok 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 29).

3) Napríklad článok 35 ods. 5 nariadenia Komisie č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 7) v platnom znení.