Oznámenie č. 593/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení

Čiastka 203/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

593

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 10. decembra 2008 č. MF/24547/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení (oznámenie č. 641/2007 Z. z.).

Týmto opatrením sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení mení a dopĺňa z dôvodu prechodu zo slovenskej meny na menu euro a ustanovuje sa, ako sa určí hodnota zníženia hodnoty majetku v prípade, ak nemožno spoľahlivo určiť pravdepodobný peňažný tok z neho.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/24547/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Č. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení (oznámenie č. 641/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťajú slová „a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi1) (ďalej len „obchodník s cennými papiermi“)“.

2. V § 15 ods. 1 sa slová „tisícoch slovenských korún“ nahrádzajú slovom „eurách“.

3. § 20 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Ak nemožno spoľahlivo určiť pravdepodobný peňažný tok z majetku, použije sa bodovací systém na približné určenie zníženia hodnoty majetku. Bodovací systém obsahuje rad ukazovateľov, ktoré sú vzájomne prakticky nezávislé a ktoré majú aspoň nepriamy vzťah k predpokladanému peňažnému toku z príslušnej položky majetku. Váhy ukazovateľov sú určené podľa ich relatívneho očakávaného vplyvu na peňažný tok z príslušnej položky majetku. Množina možných výsledkov hodnotenia týmto bodovacím systémom sa rozdelí do tried zoradených podľa nepretržite rastúcich alebo klesajúcich hodnôt výsledkov a týmto triedam sa priradí hodnota zníženia hodnoty majetku.“.

4. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý znie:

㤠47a

Rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov konverzným kurzom v rámci prechodu zo slovenskej meny na menu euro a rozdiely zo zaokrúhľovania sa zaúčtujú na osobitnom účte Fond z precenenia a zo zaokrúhľovania v rámci prechodu na menu euro, ktorý sa vytvorí v účtovnej skupine 56. Ku dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike sa zostatok tohto účtu podľa povahy jeho zostatku preúčtuje na účet Iné prevádzkové výnosy, účtovnej skupiny 76 Ostatné prevádzkové výnosy alebo na účet Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66 Ostatné prevádzkové náklady.“.

5. V prílohách č. 1 až 3 sa slová „tisícoch Sk“ nahrádzajú slovom „eurách“.

6. V prílohe č. 3 časti B. štvrtom bode sa slová „slovenskú menu“ nahrádzajú slovom „eurá“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií