Vyhláška č. 681/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá posudzovania trhovej praxe

Čiastka 285/2004
Platnosť od 18.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005

681

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 24. novembra 2004,

ktorou sa ustanovujú kritériá posudzovania trhovej praxe

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 132 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 635/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri posudzovaní prijatia príslušnej trhovej praxe (ďalej len „prax“) sa zohľadňujú tieto kritériá:

a) úroveň prehľadnosti praxe vo vzťahu k prehľadnosti celého finančného trhu, na ktorý sa prax vzťahuje,

b) miera potreby zabezpečenia pôsobenia trhových síl a vzájomného pôsobenia ponuky a dopytu na príslušnom finančnom trhu, na ktorý sa prax vzťahuje, pričom sa skúma dopad praxe na hlavné parametre trhu, ktorými sú vážená priemerná cena jedného obchodného dňa alebo denná záverečná cena, a dopad uplatňovania praxe na trhové podmienky príslušného finančného trhu,

c) miera, do akej má uplatňovanie praxe dopad na likviditu a efektívnosť príslušného finančného trhu,

d) miera, do akej prax zohľadňuje obchodný systém príslušného finančného trhu a umožňuje účastníkom tohto trhu správne a včas reagovať na novú situáciu na tomto trhu vyvolanú uplatňovaním praxe,

e) riziko vyplývajúce z uplatňovania praxe na príslušnom finančnom trhu pre stabilitu priamo alebo nepriamo súvisiacich finančných trhov s príslušným finančným nástrojom v členských štátoch Európskych spoločenstiev alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát“),

f) výsledok posudzovania praxe príslušným orgánom členského štátu alebo iným orgánom, s ktorým je Úrad pre finančný trh oprávnený spolupracovať, a to najmä, či tieto orgány zistili porušenie právnych predpisov upravujúcich manipuláciu s trhom, alebo obchodovanie s využívaním dôverných informácií alebo porušenie pravidiel správania sa na príslušnom finančnom trhu alebo na priamo alebo nepriamo súvisiacich finančných trhoch v členských štátoch,

g) charakteristika príslušného finančného trhu, najmä či je tento trh regulovaný, druhy finančných nástrojov, s ktorými sa na tomto trhu obchoduje, účastníkov tohto trhu a mieru účasti investorov, ktorí nie sú finančnými inštitúciami na tomto trhu,

h) ďalšie kritériá v súlade s predpismi Európskej únie.

(2) Pri posudzovaní praxe nie je rozhodujúce, či prax je nová na príslušnom finančnom trhu, alebo sa uplatňuje na novovznikajúcom finančnom trhu a nemožno ju považovať za neprijateľnú len z dôvodu, že nebola predtým prijatá príslušným orgánom členského štátu.

§ 2

Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha

k vyhláške č. 681/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Komisie 2004/72/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa preberá smernica 2003/6/ES Európskeho parlamentu a Rady vzhľadom na trhové praxe, definíciu dôvernej informácie týkajúcej sa derivátov komodít, vypracovanie zoznamov zasvätených osôb, oznamovanie transakcií manažérov a oznamovanie podozrivých transakcií (Ú. v. EÚ L 162 z 30. 04. 2004).