Zákon č. 141/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994

Čiastka 48/1995
Platnosť od 14.07.1995
Účinnosť od 14.07.1995

OBSAH

141

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 21. júna 1995

o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Podľa osobitného predpisu1) sa vydávajú štátne dlhopisy na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994 v rozsahu 22 854 008 000 Sk s dobou splatnosti do piatich rokov odo dňa príslušnej emisie štátnych dlhopisov; jedna z emisií štátnych dlhopisov môže znieť aj na cudziu menu.

§ 2

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydá štátne dlhopisy2) a určí emisné podmienky3) osobitne na každú emisiu štátnych dlhopisov.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb.

2) § 18 zákon č. 530/1990 Zb.

3) § 19 zákona č. 530/1990 Zb.