Opatrenie č. 220/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 280900017 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994

Čiastka 75/1995
Platnosť od 19.10.1995

220

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 2. októbra 1995,

ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 280900017 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994 a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch určuje tieto emisné podmienky na vydanie štátnych dlhopisov:


Názov: štátne dlhopisy č. 280900017
Celkový rozsah štátnych dlhopisov: 22 854 008 000 Sk
Emitent: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Nominálna hodnota: 20 000 Sk
Minimálny objem nákupu: 1 000 ks
Dátum emisie: 28. septembra 1995
Dátum splatnosti: 28. septembra 2000
Výnos: 9,80 % ročne
Vyplácanie výnosu: za polrok vždy 28. septembra a 28. marca
Agent predaja: Národná banka Slovenska
Forma primárneho predaja: aukcia americkým spôsobom

Emitent si vyhradzuje právo určiť celkový rozsah emisie počas aukcie.

Na aukcii sa môžu zúčastniť banky, poisťovne a obchodníci s cennými papiermi.

Účastník primárneho trhu je povinný uzavrieť s agentom predaja zmluvu o predaji cenných papierov formou aukcie.

Ďalšie informácie o postupe aukcie sú k dispozícii na požiadanie v Národnej banke Slovenska.


Sergej Kozlík v. r.