Zákon č. 184/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky

Čiastka 52/1994
Platnosť od 27.07.1994
Účinnosť od 27.07.1994

OBSAH

184

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 29. júna 1994

o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Podľa osobitného predpisu1) sa vydávajú štátne dlhopisy v rozsahu 23 011 595 000 Sk s dobou splatnosti do piatich rokov odo dňa emisie štátnych dlhopisov.

§ 2

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydá štátne dlhopisy2) a určí emisné podmienky3) do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.

2) § 18 zákona č. 530/1990 Zb.

3) § 19 zákona č. 530/1990 Zb.