Nájdených 56
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti 01.01.2006
227/2002 Z. z. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 01.05.2002
131/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov 16.09.1950
64/1950 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení osôb, povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov 01.07.1950
209/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva branný zákon. 01.10.1949
19/1947 Zb. Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic. 22.02.1947
11/1947 Zb. Vládní vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů. 04.02.1947
162/1945 Zb. Vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu. 31.12.1945
220/2011 Z. z. Zákon o prokuratúre v znení neskorších predpisov 01.10.2011
106/2011 Z. z. Novela zákona o brannej povinnosti 01.06.2011
473/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2010
518/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.01.2008
566/2005 Z. z. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z. 01.01.2006
r1/c190/2004 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 373/2004 Z. z.
373/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 575/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o brannej povinnosti 01.07.2004
545/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2004
330/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky a zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z. 01.10.2003
745/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje zdravotná spôsobilosť brancov na plnenie brannej povinnosti a podmienky zdravotnej klasifikácie odvedencov a vojakov na výkon povinnej vojenskej služby a jednotlivých vojenských odborností vojakov povinnej vojenskej služby
r1/c252/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 512/2002 Z. z.
575/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o brannej povinnosti 01.10.2002