Oznámenie č. 369/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a určovaní zdravotnej klasifikácie osoby na výkon vojenskej služby

Čiastka 144/1998
Platnosť od 01.12.1998
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 370/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2001.

369

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 57 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon

výnos z 11. novembra 1998 č. 57740, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a určovaní zdravotnej klasifikácie osoby na výkon vojenskej služby.

Výnos upravuje posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, určovanie a zmeny zdravotnej klasifikácie osôb na výkon vojenskej služby.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.