Nariadenie vlády č. 39/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti § 11 ods. 1 zákona č. 92/1949 Zb.

Čiastka 24/1954
Platnosť od 27.09.1954 do31.12.1997
Účinnosť od 01.10.1954 do31.12.1997
Zrušený 351/1997 Z. z.

OBSAH

39

Vládne nariadenie

zo dňa 21. septembra 1954,

ktorým sa určuje začiatok účinnosti § 11 ods. 1 zákona č. 92/1949 Zb.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 85 ods. 1 zákona č. 92/1949 Zb.:


§ 1

Začiatok účinnosti ustanovení § 11 ods. 1 zákona č. 92/1949 Zb. sa určuje na 1. októbra 1954.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1954; vykoná ho minister národnej obrany po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.