Vyhláška č. 575/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o brannej povinnosti

(v znení č. 373/2004 Z. z.)

Čiastka 221/2002
Platnosť od 01.10.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.2004 do31.12.2005
Zrušený 570/2005 Z. z.

575

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 27. septembra 2002,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o brannej povinnosti

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3, § 18 ods. 4, § 29 ods. 4, § 33 ods. 4, § 36 ods. 6 a § 37 ods. 4 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z. (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Povolávacie rozkazy

(1) Vzor povolávacieho rozkazu na výkon základnej služby a na výkon náhradnej služby je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor povolávacieho rozkazu na výkon zdokonaľovacej služby je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor povolávacieho rozkazu na výkon mimoriadnej služby je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Dotazník branca

(1) Vzor dotazníka branca je uvedený v prílohe č. 4.

(2) Branec vyplňuje časť I a v časti II a v časti III bod A - Anamnéza; ošetrujúci lekár vyplňuje v časti II a v časti III bod B - Objektívny nález.

§ 3

Osvedčenia

(1) Vzor osvedčenia o nespôsobilosti vykonať vojenskú službu je uvedený v prílohe č. 5.

(2) Vzor osvedčenia o vyradení z vojenskej evidencie podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona je uvedený v prílohe č. 6.

(3) Vzor osvedčenia o vyradení z vojenskej evidencie podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e) a g) zákona je uvedený v prílohe č. 7.

§ 4

Osobná identifikačná karta

(1) Vzor osobnej identifikačnej karty je uvedený v prílohe č. 8.

(2) Osobná identifikačná karta vojaka povinnej vojenskej služby (ďalej len „identifikačná karta") je listina bledozelenej farby s rozmermi 10,5 cm × 7,4 cm zaliata v termoplastickej fólii a vyhotovená z matného senzitivovaného papiera s hmotnosťou 85 g/m2 s vyznačením originálneho tieňovaného vodoznaku.

(3) Identifikačná karta ďalej obsahuje neretušovanú farebnú fotografiu jej držiteľa vyhotovenú na hladkom a lesklom polokartóne s rozmermi 3,5 cm × 3 cm, ktorá zobrazuje skutočnú podobu držiteľa v trojštvrťovom profile v občianskom odeve, bez pokrývky hlavy, bez okuliarov s tmavými sklami a s výškou tvárovej časti hlavy najmenej 2 cm od brady po temeno. Po umiestnení farebnej fotografie držiteľa na identifikačnú kartu sa jej pravý dolný roh prelepuje metamerickým znakom.

§ 5

Kovový identifikačný štítok

(1) Vzor kovového identifikačného štítku je uvedený v prílohe č. 9, pričom údaje na ňom sa uvádzajú bez použitia diakritiky.

(2) Kovový identifikačný štítok vojaka povinnej vojenskej služby je vyhotovený zo žiaruvzdornej antikoróznej ocele s rozmermi 5 cm × 2,8 cm.

(3) Súčasťou kovového identifikačného štítku sú retiazky vyhotovené zo žiaruvzdornej antikoróznej ocele, a to jeden kus v dĺžke 67 cm a jeden kus v dĺžke 12 cm.

(4) Odvedencovi, ktorý nastúpi na výkon povinnej vojenskej služby, sa vydajú dva kovové identifikačné štítky s retiazkou.

(5) Počas výkonu povinnej vojenskej služby sa jeden kovový identifikačný štítok nosí okolo krku na retiazke dlhej 67 cm. Druhý kovový identifikačný štítok sa nosí na retiazke dlhej 12 cm, ktorá je zapnutá na retiazke dlhej 67 cm. Po skončení výkonu povinnej vojenskej služby sa obidva kovové identifikačné štítky s retiazkou priložia k identifikačnej karte a vojak si ich uschová.


§ 6

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 1. februára 2002 č. ÚGPZ - 398/2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení a rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia (oznámenie č. 99/2002 Z. z.).

§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Stank v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.

vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.

vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.

vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.

vzor 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.

vzor 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.

vzor 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.

Vzor 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.

Vzor 09