Zákon č. 401/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon

Čiastka 165/2000
Platnosť od 30.11.2000 do31.08.2002
Účinnosť od 01.01.2001 do31.08.2002
Zrušený 370/1997 Z. z.

OBSAH

401

ZÁKON

z 31. októbra 2000,

ktorým sa mení zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon sa mení takto:

1. V § 19 ods. 1 sa slová „12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „deväť mesiacov“.

2. V § 20 ods. 1 sa slová „päť mesiacov“ nahrádzajú slovami „tri mesiace“.

3. V § 21 ods. 2 sa slová „päť mesiacov“ nahrádzajú slovami „tri mesiace“.

4. V § 24 ods. 2 sa slová „päť mesiacov“ nahrádzajú slovami „tri mesiace“.

5. V § 25 ods. 2 písm. b) sa slová „sedem mesiacov“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“.

6. V § 25 ods. 2 písm. c) a d) sa slová „štyri mesiace“ nahrádzajú slovami „dva mesiace“.

7. V § 33 ods. 3 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.