Nariadenie vlády č. 17/1990 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene doby trvania základnej služby

(v znení č. 230/1990 Zb.)

Čiastka 4/1990
Platnosť od 23.01.1990 do14.04.1992
Účinnosť od 01.07.1990 do14.04.1992
Zrušený 164/1992 Zb.

17

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 18. januára 1990

o zmene doby trvania základnej služby

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 27 ods. 3 a § 75 branného zákona č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 121/1978 Zb.) nariaďuje:


§ 1

Doba trvania základnej služby

a) absolventov vysokých škôl, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium štátnou skúškou,1) sa určuje na 12 mesiacov,

b) absolventov vysokých škôl, ktorí boli zaradení do vojenskej prípravy na vysokých školách a ukončili časť tejto prípravy zápočtom, sa určuje na 11 mesiacov,

c) absolventov vysokých škôl, ktorí boli zaradení do vojenskej prípravy na vysokých školách a ukončili túto prípravu záverečnými skúškami, žien, ktoré dobrovoľne vstúpili do vojska, a vojakov, ktorí prevzali záväzok na ďalšiu službu, sa určuje na 9 mesiacov.

§ 1a

Základná služba absolventov vysokých škôl, ktorí ukončili vysokú školu v cudzine, a absolventov bohosloveckých fakúlt trvá 9 mesiacov, ak na jej výkon nastúpili pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

§ 2

(1) Vojaci, ktorí ku dňu účinnosti tohto nariadenia vykonávajú základnú službu a

a) sú ženatí,

b) majú podstatne zníženú zdravotnú spôsobilosť na výkon služby alebo

c) ak to vyžadujú vážne sociálne alebo rodinné dôvody,

sa prepustia zo základnej služby, ak vykonali túto službu v dĺžke najmenej 18 mesiacov.

(2) Za podmienok uvedených v odseku 1 sa prepustia zo základnej služby absolventi vysokých škôl [§ 1 písm. a) a b)], ak vykonali túto službu v dĺžke najmenej 9 mesiacov.

(3) Vojaci, ktorí ku dňu účinnosti tohto nariadenia nastúpili na výkon základnej služby v roku 1988, sa prepustia z tejto služby, ak ju vykonali v dĺžke najmenej 22 mesiacov, ak ide o absolventov vysokých škôl [§ 1 písm. a) a b)], v dĺžke najmenej 11 mesiacov. Súčasne sa im odpúšťajú vojenské cvičenia v úhrnnej dĺžke ôsmich týždňov.

(4) Vojaci, ktorí ku dňu účinnosti tohto nariadenia nastúpili na výkon základnej služby v roku 1989, sa prepustia z tejto služby, ak ju vykonali v dĺžke najmenej 20 mesiacov, ak ide o absolventov vysokých škôl [§ 1 písm. a) a b)], v dĺžke najmenej 11 mesiacov. Súčasne sa im odpúšťa vojenské cvičenie v úhrnnej dĺžke štyroch týždňov.


§ 3

Zrušujú sa:

1. vládne nariadenie č. 121/1960 Zb. o určení doby trvania základnej služby absolventov vysokých škôl zaradených do vojenskej prípravy na týchto školách;

2. vládne nariadenie č. 88/1964 Zb. o úprave dĺžky základnej služby ženám, ktoré dobrovoľne vstúpia do vojska;

3. nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 73/1970 Zb. o úprave dĺžky základnej služby absolventov niektorých vojenských škôl a kurzov.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. januárom 1990.


M. Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 19 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách