Vyhláška č. 373/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 575/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o brannej povinnosti

(v znení č. r1/c190/2004 Z. z.)

Čiastka 158/2004
Platnosť od 25.06.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.2004 do31.12.2005
Zrušený 570/2005 Z. z.

OBSAH

373

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

zo 14. júna 2004,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 575/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o brannej povinnosti

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3, § 18 ods. 4, § 29 ods. 4, § 33 ods. 4, § 36 ods. 6 a § 37 ods. 4 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 575/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o brannej povinnosti sa mení takto:

1. Prílohy č. 1 až 3 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.

vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.

vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.

vzor 03

2. Prílohy č. 5 až 7 znejú:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.

vzor 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.

vzor 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.

vzor 07


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2004.


Juraj Liška v. r.