Redakčné oznámenie č. r1/c252/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 512/2002 Z. z.

Čiastka 252/2002
Platnosť od 28.11.2002 do31.12.2005
Zrušený 570/2005 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 512/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. V šiestom bode v § 4 ods. 1 písmená a) a b) majú správne znieť:

a) prezident Slovenskej republiky,9)

b) minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister") alebo nadriadený vojak v rozsahu vymedzenom prezidentom Slovenskej republiky.“.

2. V štrnástom bode v § 14 ods. 6 majú byť namiesto slov „kvalifikačné predpoklady, vzdelanie,“ správne uvedené slová „kvalifikačné predpoklady vzdelania,“.