Oznámenie č. 368/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o základnej službe, náhradnej službe a zdokonaľovacej službe

Čiastka 147/2001
Platnosť od 15.09.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.

368

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 66 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 10. augusta 2001 č. SELP-6039, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o základnej službe, náhradnej službe a zdokonaľovacej službe.

Výnos upravuje postup služobných orgánov pri nástupe odvedencov na základnú službu alebo náhradnú službu, pri prepustení z tejto služby a pri jej skončení. Zároveň upravuje prípravu vojakov základnej služby na funkcie s plánovanou poddôstojníckou a dôstojníckou hodnosťou a povyšovanie do funkcií. Upravuje tiež podrobnosti nástupu, priebehu a skončenia zdokonaľovacej služby.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.

Výnos bude uverejnený v čiastke 30/2001 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.