Zákon č. 161/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení neskorších predpisov

Čiastka 60/1996
Platnosť od 13.06.1996 do31.12.1997
Účinnosť od 13.06.1996 do31.12.1997
Zrušený 351/1997 Z. z.

OBSAH

161

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 17. mája 1996,

ktorým sa mení zákon č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení vládneho nariadenia č. 39/1954 Zb., zákona č. 19/1958 Zb., zákona č. 64/1978 Zb., zákona č. 72/1990 Zb., zákona č. 227/1991 Zb., zákona č. 164/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1995 Z. z. sa mení takto:

V § 37 ods. 3 znie:

(3) Do ďalšej služby sa prijímajú vojaci podľa odseku 2 písm. b) na dva roky až päť rokov; na šesť až osemnásť mesiacov sa prijímajú vojaci, ktorí budú zaradení na výkon služby v mierových silách Organizácie Spojených národov, vo vojenských misiách a v iných medzinárodných organizáciách.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.