351

ZÁKON

z 21. novembra 1997

BRANNÝ ZÁKON

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

PREDMET ZÁKONA

§ 16

Prieskumné konanie

(1) Prieskumným konaním (ďalej len „prieskum“) sa zisťuje zdravotná spôsobilosť odvedenca, vojaka vo výkone vojenskej služby, vojaka, ktorému bol výkon základnej služby alebo náhradnej služby prerušený (§ 24), a vojaka v zálohe z dôvodu zmeny ich zdravotnej spôsobilosti na výkon vojenskej služby.

(2) Prieskum odvedenca, vojaka, ktorému bol výkon základnej služby alebo náhradnej služby prerušený, a vojaka v zálohe vykonáva lekárska komisia okresnej vojenskej správy.

(3) Prieskum vojaka vo výkone vojenskej služby vykonáva lekárska komisia vojenského zdravotníckeho zariadenia.

(4) Prieskum sa vykonáva na základe

a) žiadosti odvedenca, vojaka vo výkone vojenskej služby, vojaka, ktorému bol výkon základnej služby alebo náhradnej služby prerušený, a vojaka v zálohe,

b) rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky, ministra obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister obrany“) a v rozsahu ním vymedzenom ho vykonávajú aj ďalšie služobné orgány (ďalej len „služobný orgán“),

c) rozhodnutia okresnej vojenskej správy.

(5) Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné na predvolanie dostaviť sa na prieskum a podrobiť sa odborným lekárskym vyšetreniam vo vojenskom zdravotníckom zariadení, ktoré určí lekárska komisia uvedená v odsekoch 2 a 3.

(6) Ošetrujúci lekár osoby uvedenej v odseku 1 je povinný zapožičať pre potreby prieskumu lekárskej komisii uvedenej v odsekoch 2 a 3 jej zdravotnú dokumentáciu ako celok na čas nevyhnutne potrebný, najviac však na 14 dní.

(7) Na základe vykonaného prieskumu vydá okresná vojenská správa osobám uvedeným v odseku 2 a služobný orgán osobám uvedeným v odseku 3 rozhodnutie o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vykonávať vojenskú službu.

§ 34

Vojenské hodnosti

Pre vojakov ozbrojených síl sa ustanovujú tieto vojenské hodnosti:

a) mužstvo – vojak,

b) poddôstojníci – slobodník, desiatnik, čatár,

c) práporčíci

1. nižší – rotný, rotmajster, nadrotmajster,

2. vyšší – podpráporčík, práporčík, nadpráporčík,

d) dôstojníci

1. nižší – podporučík, poručík, nadporučík, kapitán,

2. vyšší – major, podplukovník, plukovník,

e) generáli – generálmajor, generálporučík, generálplukovník, armádny generál.

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 52

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,20) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 53

(1) Zamestnanci okresnej vojenskej správy a úradu vojenskej správy, členovia odvodnej komisie, vyššej odvodnej komisie, lekárskych komisií a prizvané osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s ich činnosťou podľa tohto zákona.

(2) Osoby uvedené v odseku 1 môže od povinnosti mlčanlivosti oslobodiť minister obrany.

§ 54

Pôsobnosť ministra obrany a ministerstva obrany podľa § 16 ods. 4, § 25 ods. 3, § 33 ods. 3 a § 41 ods. 1 vykonáva pre Vojská ministerstva vnútra minister vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a pre Železničné vojsko minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Prechodné ustanovenia

§ 57

Splnomocňovacie ustanovenie

Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a určovaní zdravotnej klasifikácie osoby na výkon vojenskej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo obrany.


Záverečné ustanovenia

§ 59

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

2) Článok 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky.

3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

5) § 5 zákona č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky.

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.

7) § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

8) § 268 Trestného zákona.

9) § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z.

11) Položka 149i prílohy č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 251/1997 Z. z.

12) § 115 Občianskeho zákonníka.

13) § 116 Občianskeho zákonníka.

14) § 295 Trestného zákona.

15) § 9 až 12 zákona č. 40/1961 Zb.

16) Napríklad Zákonník práce, zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

17) § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

18) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z.

19) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.

20) Zákon č. 71/1967 Zb.