Nájdených 96
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov 01.01.2016
285/2009 Z. z. Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie 01.09.2009
570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti 01.01.2006
328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov 01.07.2002
227/2002 Z. z. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 01.05.2002
283/1993 Z. z. Vyhláška, ktorou sa upravujú podrobnosti služby vojakov Policajného zboru 01.01.1994
8/1957 Zb. Vládne nariadenie o vojenských zdravotníkoch 15.03.1957
28/1950 Zb. Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch za rok 1949 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov 01.12.1949
199/1949 Zb. Zákon o udeľovaní titulov vyšších vojenských hodností. 11.08.1949
169/1949 Zb. Zákon o vojenských obvodoch 02.07.1949
19/1947 Zb. Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic. 22.02.1947
139/1946 Zb. Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů. 01.01.1946
18/1946 Zb. Zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu. 01.10.1946
14/1946 Zb. Zákon o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci. 06.10.1944
55/2020 Z. z. Novela vyhlášky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka 01.04.2020
62/2019 Z. z. Novela zákona o Vojenskej polícii 01.04.2019
143/2017 Z. z. Novela zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave 01.07.2017
112/2017 Z. z. Oznámenie o výnose o odbornej spôsobilosti na výkon činností v štátnej službe profesionálnych vojakov