Redakčné oznámenie č. r1/c190/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 373/2004 Z. z.

Čiastka 190/2004
Platnosť od 30.07.2004 do31.12.2005
Zrušený 570/2005 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 373/2004 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 575/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o brannej povinnosti

V prílohe č. 1 v poučení povolávacieho rozkazu má prvá veta správne znieť:

„Podľa § 14 ods. 9 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti sa proti rozhodnutiu o povolaní na výkon základnej služby alebo náhradnej služby nemožno odvolať.“.