Oznámenie č. 745/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje zdravotná spôsobilosť brancov na plnenie brannej povinnosti a podmienky zdravotnej klasifikácie odvedencov a vojakov na výkon povinnej vojenskej služby a jednotlivých vojenských odborností vojakov povinnej vojenskej služby

Čiastka 280/2002
Platnosť od 31.12.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

745

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 14 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo

výnos z 10. decembra 2002 č. ÚGPZ - 2068/2002, ktorým sa ustanovuje zdravotná spôsobilosť brancov na plnenie brannej povinnosti a podmienky zdravotnej klasifikácie odvedencov a vojakov na výkon povinnej vojenskej služby a jednotlivých vojenských odborností vojakov povinnej vojenskej služby.

Výnos upravuje posudzovanie zdravotnej spôsobilosti brancov na plnenie brannej povinnosti a podmienky zdravotnej klasifikácie odvedencov a vojakov na výkon povinnej vojenskej služby a jednotlivých vojenských odborností vojakov povinnej vojenskej služby.

Výnos ustanovuje povinnosť upraviť zdravotnú spôsobilosť brancov, odvedencov a vojakov na výkon povinnej vojenskej služby podľa tohto výnosu do 30. septembra 2003.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Výnos bude uverejnený v čiastke 41/2002 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na územných vojenských správach, vyšších vojenských správach a na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.