Nájdených 16
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti 01.01.2006
322/2010 Z. z. Nariadenie o systéme identifikácie a sledovanosti výbušnín na civilné použitie 05.04.2012
216/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 01.07.2003
320/2002 Z. z. Zákon o brannej povinnosti 01.07.2002
r1/c86/2000 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 185/2000 Z. z.
185/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 01.07.2000
207/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 04.10.1995
306/1994 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 25. augusta 1994 vo veci vyslovenia nesúladu § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/1992 Zb. o civilnej službe s ústavou Slovenskej republiky 15.11.1994
p1/c132/1992 Zb. Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 31.12.1992
372/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby 15.07.1992
18/1992 Zb. Zákon o civilnej službe 16.01.1992
97/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o zhromažďovacom práve a zákona o civilnej službe 30.03.1990
94/1990 Zb. Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě 30.03.1990
73/1990 Zb. Zákon o civilnej službe 14.03.1990
96/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o náležitostiach vojenských osôb z počtu mužstva v činnej službe a niektorých iných osôb im čo do náležitostí na roveň postavených 15.04.1949
95/1949 Zb. Nariadenie o niektorých náležitostiach vojenských osôb z povolania, vojenských osôb z počtu poddôstojníkov a mužstva a civilných zamestnancov vojenskej správy 01.05.1949