Nájdených 1378
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách 01.01.2009
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení 01.01.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime 01.01.2004
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 01.01.2004
140/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa 01.01.2021
139/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde 01.01.2021
131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 22.05.2020
70/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 08.04.2020
447/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2020 01.01.2020
446/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2020 01.01.2020
430/2019 Z. z. Opatrenie o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 01.01.2020
429/2019 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 01.01.2020
310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu 15.10.2019
265/2019 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024 31.10.2019
175/2019 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2020 01.01.2020
172/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a na opatrovanie 01.07.2019
324/2018 Z. z. Vyhláška o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov 01.01.2021
232/2018 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 01.01.2019
 
...