Vyhláška č. 95/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy

Čiastka 24/2012
Platnosť od 09.03.2012
Účinnosť od 01.04.2012

OBSAH

95

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 2. marca 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno f) znie:

f) vybavenou vecou vec, v ktorej rozhodnutie vo veci samej nadobudlo právoplatnosť v kalendárnom roku alebo sa vybavila iným spôsobom v kalendárnom roku a v ktorej bol vyhotovený a odoslaný štatistický list; za takú vec sa považuje aj vec právoplatne vybavená iným spôsobom, o ktorom sa nevyhotovuje štatistický list,“.

2. V § 4 ods. 1 sa slová „15. februára“ nahrádzajú slovami „28. februára“.

3. § 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ak počet sudcov okresného súdu je nižší ako ministerstvom určený počet miest sudcov pre tento súd, ministerstvo môže určiť ďalšie počty miest vyšších súdnych úradníkov.“.

4. V § 12 ods. 2 sa vypúšťa slovo „okresných“.

5. V § 14 odsek 1 znie:

(1) Na základe záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok ministerstvo rozpíše počet miest sudcov a zamestnancov a mzdové prostriedky pre súdy na obdobie jedného roka v súlade s touto vyhláškou. Pre okresný súd sa počet miest sudcov a zamestnancov a mzdové prostriedky rozpisujú prostredníctvom príslušného krajského súdu. Rozpis počtu miest sudcov a zamestnaneckých miest na príslušný rozpočtový rok určený ministerstvom je pre súd záväzný.“.

6. V § 14 odsek 6 znie:

(6) Štátny zamestnanec zaradený do súdneho oddelenia sudcu sa stáva nadbytočným spravidla vtedy, ak sudca nevykonáva pracovné činnosti vyplývajúce pre neho z rozvrhu práce z dôvodu, že sa vzdal výkonu funkcie sudcu, prerušil výkon funkcie sudcu, z dôvodu odchodu do dôchodku, bol trvale preložený na iný súd alebo zomrel a na súde nie je predpoklad určenia voľného miesta sudcu.“.

7. V § 15 odsek 12 znie:

(12) V rámci záväzného rozpisu počtu zamestnaneckých miest podľa § 14 ods. 1 si súd podľa potreby môže určiť vlastnú štruktúru zamestnaneckých miest, pričom celkový počet zamestnaneckých miest na úseku výkonu súdnictva určený touto vyhláškou sa nesmie znížiť.“.

8. Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 149/2011 Z. z.

POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SPRÁVY SÚDU

Krajský súd

Kategória/zamestnanecké miestoPočet zamestnancov na úseku výkonu správy súdu
do 600 sudcov a zamestnancov
na úseku výkonu súdnictva
(za obvod krajského súdu)
nad 600 sudcov
a zamestnancov na úseku
výkonu súdnictva
(za obvod krajského súdu)
Štátna
služba
Riaditeľ správy súdu11
Ekonóm11
Rozpočtár11
Účtovník33
Vedúci osobného úradu11
Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu23
Zamestnanec poverený vedením správneho registra1+1/21+1/2
Kontrolór11
Bezpečnostný zamestnanec11
Zamestnanec pre vyššie overovanie listín1/21/2
Štatistik22
Verejný
záujem
Správca majetku11
Pokladník1/21
Správca registratúrneho strediska súdu (archív)1+1/22
Referent pre verejné obstarávanie11
Vodič22
“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.


Lucia Žitňanská v. r.