Zákon č. 388/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. r1/c130/2011 Z. z., 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 123/2011
Platnosť od 12.11.2011
Účinnosť od 01.07.2016

388

ZÁKON

z 19. októbra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1996 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z. a zákona č. 384/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 20a znie:

㤠20a

Manželstvo, ktoré v cudzine uzavrel slovenský občan pred iným orgánom ako pred orgánom Slovenskej republiky na to splnomocneným, je platné v Slovenskej republike, ak je platné v štáte, pred orgánom ktorého sa uzavrelo, a ak neexistovala žiadna okolnosť vylučujúca uzavretie manželstva podľa slovenského hmotného práva.“.

2. V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak dieťa, ktoré narodením nadobudlo slovenské občianstvo, sa narodilo a žije v cudzine, spravuje sa určenie (zistenie alebo zapretie) rodičovstva právnym poriadkom štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

3. V § 26 odsek 2 znie:

(2) Ak osvojujúci manželia majú rôznu štátnu príslušnosť, osvojenie sa spravuje právom štátu spoločného obvyklého pobytu manželov. Ak manželia spoločný obvyklý pobyt nemajú, spravuje sa osvojenie právnym poriadkom, s ktorým majú najužšiu väzbu.“.

4. § 37f sa vypúšťa.

5. Doterajší text § 48 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Súd preskúma právomoc skôr, ako začne konať o veci samej, na základe skutočností, ktoré existujú v čase podania návrhu. Ak dôjde následne k zmene týchto skutočností, právomoc súdu zostáva zachovaná.“.

6. V § 62a ods. 1 sa slovo „Osoba“ nahrádza slovami „Fyzická osoba“ a za slová „podľa medzinárodnej zmluvy“ sa vkladá čiarka a slová „osobitného predpisu1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7; 10. 1. 2009).“.

7. V § 62a ods. 2 sa slovo „Osoba“ nahrádza slovami „Fyzická osoba“.

8. V § 65 sa za slovami „slovenským občanom“ vypúšťa čiarka a vkladajú slová „a cudzie rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony slovenského občana,“.

9. V § 67 ods. 1 sa za slovom „rodičovstva“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „osvojenia dieťaťa“ sa vkladajú slová „a vo veciach obmedzenia alebo pozbavenia spôsobilosti na právne úkony“.

10. V § 67 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

11. § 67 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na návrh oprávneného alebo povinného z cudzieho rozhodnutia alebo inej osoby, ktorá preukáže, že má na veci právny záujem, súd rozhodne osobitným výrokom o uznaní cudzieho rozhodnutia, aj keď to tento zákon alebo medzinárodná zmluva nevyžaduje.“.

12. V § 68 ods. 2 sa za slovom „rodičovstva“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „osvojenia dieťaťa“ sa vkladajú slová „a vo veciach obmedzenia alebo pozbavenia spôsobilosti na právne úkony“.

13. Nadpis nad § 68a znie:

„Konanie o návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným výrokom“

14. V § 68a sa za slová „cudzieho rozhodnutia“ vkladajú slová „osobitným výrokom“.

15. V § 68a písm. a) sa slová „v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) rodičovstva a osvojenia dieťaťa“ nahrádzajú slovami „vo veciach uvedených v § 67 ods.1,“.

16. V § 68a písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o rozhodnutie, ktoré nevyžaduje výkon, je príslušný všeobecný súd osoby, voči ktorej sa rozhodnutie má uznať.“.

17. V § 68b ods. 1 sa slová „v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) rodičovstva a osvojenia dieťaťa“ nahrádzajú slovami „vo veciach uvedených v § 67 ods.1,“.

18. V § 68b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Účastníkom konania vo veci uznania cudzieho rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony je okrem navrhovateľa opatrovník osoby, ktorej sa rozhodnutie týka.“.

19. V § 68e ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V konaní o uznaní cudzieho rozhodnutia v manželskej veci, ak odporcom nie je slovenský občan, a v konaní o uznaní cudzieho rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak navrhovateľom je opatrovník osoby, ktorej sa rozhodnutie týka, súd návrh nedoručuje a pojednávanie nenariadi, aj keď účastníci takéto vyhlásenie nepredložia.“.

20. V § 68g ods. 1 sa slová „v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) rodičovstva a osvojenia dieťaťa“ nahrádzajú slovami „vo veciach uvedených v § 67 ods.1,“.

21. V § 68h ods. 2 sa za slová „cudzieho rozhodnutia“ vkladajú slová „osobitným výrokom“.

Čl. III

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 485/2004 Z. z., zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 516/2009 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

㤠11a

(1) Platiteľ rozhodne o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola platiteľovi doručená výzva súdu na zastavenie výplaty prídavku.19aa)

(2) Platiteľ obnoví výplatu prídavku, ak sa výplata zastavila podľa odseku 1, od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola platiteľovi doručená výzva súdu na obnovenie výplaty prídavku. 19ab) O obnovení výplaty prídavku platiteľ vydá rozhodnutie. Platiteľ doplatí prídavok za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak sa počas tohto obdobia splnili podmienky nároku na prídavok a na jeho výplatu.

(3) Ak sa výplata prídavku, ktorá bola zastavená podľa odseku 1, neobnoví do zániku nároku na prídavok, prídavok sa nedoplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19aa a 19ab znejú:

19aa) § 273 ods. 2 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku.

19ab) § 273 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.“.

2. V § 17a sa za slová „9 a 10“ vkladajú slová „§ 11a,“.

Čl. IV

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 539/2005 Z. z., zákona č. 326/2007 Z. z., zákona č. 85/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z. a zákona č. 48/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 9a sa za slová „mohol byť“ vkladá slovo „inak“ a za slová „môže domáhať“ sa vkladajú slová „najmä určenia, že bola porušená zásada rovnakého zaobchádzania,“.

Čl. V

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z. a zákona č. 348/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 14a vrátane nadpisu znie:

㤠14a

Súd s agendou starostlivosti o maloletých

(1) Na konanie vo veciach vrátenia maloletého dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané, je príslušný

a) Okresný súd Bratislava I pre obvody

1. Krajského súdu v Bratislave,

2. Krajského súdu v Trnave,

3. Krajského súdu v Nitre,

b) Okresný súd Banská Bystrica pre obvody

1. Krajského súdu v Banskej Bystrici,

2. Krajského súdu v Žiline,

3. Krajského súdu v Trenčíne,

c) Okresný súd Košice I pre obvody

1. Krajského súdu v Košiciach,

2. Krajského súdu v Prešove.

(2) Na konanie o opravných prostriedkoch vo veciach podľa odseku 1 je príslušný Krajský súd v Bratislave, Krajský súd v Banskej Bystrici a Krajský súd v Košiciach.“.

2. Za § 14c sa vkladá § 14d, ktorý znie:

㤠14d

Ak ide o vec, ktorá patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky z dôvodu prenosu právomoci z cudziny podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ale podmienky miestnej príslušnosti nie sú splnené alebo ich nemožno zistiť, je na konanie príslušný Okresný súd Bratislava III.“.

3. Za § 18i sa vkladá § 18j, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18j

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

Konania vo veciach podľa § 14a začaté do 31. decembra 2011 na vecne príslušnom súde podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 dokončí tento súd.“.

Čl. VI

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis pod § 5 sa umiestňuje nad § 5.

2. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

(1) Výplata rodičovského príspevku sa zastaví oprávnenej osobe uvedenej v § 2 písm. a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola platiteľovi doručená výzva súdu23c) na zastavenie výplaty rodičovského príspevku.

(2) Výplata rodičovského príspevku sa obnoví, ak sa výplata zastavila podľa odseku 1, od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola platiteľovi doručená výzva súdu na obnovenie výplaty rodičovského príspevku.23d) Rodičovský príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu podľa tohto zákona boli splnené za toto obdobie.

(3) Ak sa výplata rodičovského príspevku, ktorá bola zastavená podľa odseku 1, neobnoví do zániku nároku na rodičovský príspevok podľa § 6 ods. 2, rodičovský príspevok sa nedoplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23c a 23d znejú:

23c) § 273 ods. 2 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku.

23d) § 273 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.“.


Čl. VII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 36/1967 Zb., zákonom č. 158/1969 Zb., zákonom č. 49/1973 Zb., zákonom č. 20/1975 Zb., zákonom č. 133/1982 Zb., zákonom č. 180/1990 Zb., zákonom č. 328/1991 Zb., zákonom č. 519/1991 Zb., zákonom č. 263/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákonom č. 211/1997 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákonom č. 124/1998 Z. z., zákonom č. 144/1998 Z. z., zákonom č. 169/1998 Z. z., zákonom č. 187/1998 Z. z., zákonom č. 225/1998 Z. z., zákonom č. 233/1998 Z. z., zákonom č. 235/1998 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákonom č. 331/1998 Z. z., zákonom č. 46/1999 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákonom č. 223/1999 Z. z., zákonom č. 303/2001 Z. z., zákonom č. 501/2001 Z. z., zákonom č. 215/2002 Z. z., zákonom č. 232/2002 Z. z., zákonom č. 424/2002 Z. z., zákonom č. 451/2002 Z. z., zákonom č. 480/2002 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákonom č. 353/2003 Z. z., zákonom č. 530/2003 Z. z., zákonom č. 589/2003 Z. z., zákonom č. 204/2004 Z. z., zákonom č. 371/2004 Z. z., zákonom č. 382/2004 Z. z., zákonom č. 420/2004 Z. z., zákonom č. 428/2004 Z. z., zákonom č. 613/2004 Z. z., zákonom č. 757/2004 Z. z., zákonom č. 36/2005 Z. z., zákonom č. 290/2005 Z. z., zákonom č. 341/2005 Z. z., zákonom č. 24/2007 Z. z., zákonom č. 84/2007 Z. z., zákonom č. 273/2007 Z. z., zákonom č. 335/2007 Z. z., zákonom č. 643/2007 Z. z., zákonom č. 384/2008 Z. z., zákonom č. 477/2008 Z. z., zákonom č. 484/2008 Z. z., zákonom č. 491/2008 Z. z., zákonom č. 487/2009 Z. z., zákonom č. 495/2009 Z. z., zákonom č. 575/2009 Z. z., zákonom č. 151/2010 Z. z., zákonom č. 183/2011 Z. z., zákonom č. 332/2011 Z. z., zákonom č. 348/2011 Z. z. a týmto zákonom.“.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.