Opatrenie č. 135/1968 Zb.Opatrenie povereníka SNR pre spravodlivosť, ktorým sa zriaďujú okresné súdy a štátne notárstva v okresoch Veľký Krtíš, Košice-mesto, Košice-vidiek, Vranov a Stará Ľubovňa

Čiastka 37/1968
Platnosť od 30.09.1968
Účinnosť od 01.10.1968

135

OPATRENIE

povereníka SNR pre spravodlivosť

z 19. septembra 1968,

ktorým sa zriaďujú okresné súdy a štátne notárstva v okresoch Veľký Krtíš, Košice-mesto, Košice-vidiek, Vranov a Stará Ľubovňa


Pre novovytvorené okresy Veľký Krtíš, Košice-mesto, Košice-vidiek, Vranov a Stará Ľubovňa podľa § 1 a 4 ods. 1 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 105/1968 Zb. o niektorých opatreniach v odbore súdnictva a štátnych notárstiev

zriaďujem

Okresný súd vo Veľkom Krtíši a Štátne notárstvo vo Veľkom Krtíši,

Okresný súd Košice-mesto a Štátne notárstvo Košice-mesto so sídlom v Košiciach,

Okresný súd Košice-vidiek a Štátne notárstvo Košice-vidiek so sídlom v Košiciach,

Okresný súd vo Vranove a Štátne notárstvo vo Vranove,

Okresný súd v Starej Ľubovni a Štátne notárstvo v Starej Ľubovni, a

ustanovujem

začatie ich činnosti 1. októbrom 1968.


v z. dr. Vašečka v. r.