Vyhláška č. 37/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 199/2012 Z. z.

Čiastka 11/2013
Platnosť od 27.02.2013
Účinnosť od 01.04.2013 do30.06.2017
Zrušený 160/2017 Z. z.

OBSAH

37

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 19. februára 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 199/2012 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 199/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. h) sa za slová „ministra spravodlivosti Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „minister“)“.

2. V § 5 ods. 3 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovom „ministrom“ a slovo „každoročne“ sa nahrádza slovami „podľa potreby“.

3. V § 6 ods. 3 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovom „ministrom“ a druhá veta znie: „Databáza prípadových štúdií pozostáva aspoň z 50 prípadových štúdií porovnateľnej obťažnosti a podľa potreby sa obmieňa; databáza prípadových štúdií bez riešenia prípadových štúdií sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva.“.

4. V § 6 sa vypúšťa odsek 4.

5. V § 7 ods. 1 sa slová „nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka“ nahrádzajú slovami „nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka alebo ruského jazyka“.

6. V § 7 ods. 3 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovom „ministrom“ a druhá veta znie: „Databáza textov v cudzom jazyku pozostáva aspoň z 50 textov v cudzích jazykoch podľa odseku 1 a podľa potreby sa obmieňa; texty z cudzieho jazyka sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva.“.

7. V § 7 sa vypúšťa odsek 4.

8. V § 8 odsek 1 znie:

(1) V rámci písomného vypracovania súdnych rozhodnutí uchádzači vypracujú jedno rozhodnutie z oblasti trestného práva a jedno rozhodnutie z oblasti civilného práva. Losovanie súdnych spisov z predložených súdnych spisov v dvojnásobnom počte k počtu uchádzačov vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný ministrom tak, že pre všetkých uchádzačov spoločne vylosuje jeden súdny spis z oblasti trestného práva a jeden súdny spis z oblasti civilného práva. Pri vypracúvaní súdnych rozhodnutí možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov.“.

9. Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2013

Výberové konanie, ktoré bolo vyhlásené podľa predpisov účinných k 31. marcu 2013 a vykonať sa má po 1. apríli 2013, sa vykoná podľa predpisov účinných k 31. marcu 2013.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.


Tomáš Borec v. r.