Zákon č. 495/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 188/2010
Platnosť od 22.12.2010
Účinnosť od 22.12.2010

495

ZÁKON

z 8. decembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 597/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

(10) Z každého zasadnutia súdnej rady sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica, z ktorej musí byť okrem účasti, programu zasadnutia súdnej rady a obsahu prijatých uznesení zrejmý aj obsah, priebeh rokovania a výsledok hlasovania o jednotlivých bodoch programu zasadnutia súdnej rady.“.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

2. V § 6 odsek 11 znie:

(11) Predseda súdnej rady zabezpečí zverejnenie informácií o činnosti súdnej rady na webovom sídle súdnej rady. Na webovom sídle súdnej rady sa uverejní termín zasadnutia súdnej rady do 24 hodín od jeho zvolania zároveň s návrhom programu zasadnutia súdnej rady. Na webovom sídle súdnej rady sa ďalej uverejní prijaté uznesenie súdnej rady, zápisnica z hlasovania, zápisnica zo zasadnutia súdnej rady a zvukový záznam zo zasadnutia súdnej rady. Prijaté uznesenie súdnej rady sa uverejní do 24 hodín od jeho prijatia súdnou radou. Zápisnica z hlasovania, zápisnica zo zasadnutia súdnej rady a zvukový záznam zo zasadnutia súdnej rady sa uverejnia zároveň s prijatými uzneseniami súdnej rady.“.

3. § 7 znie:

㤠7

(1) Zasadnutie súdnej rady je verejné. Predseda súdnej rady je povinný vytvoriť podmienky na účasť verejnosti na zasadnutiach súdnej rady. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o zasadnutie súdnej rady väčší záujem, je predseda súdnej rady povinný zvolať zasadnutie súdnej rady vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možnosti.

(2) Ak ide o prerokovanie vecí podľa § 4 ods. 1 písm. a), e) až g) a ods. 2, predseda súdnej rady udelí slovo ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky, kedykoľvek o to požiada.“.

4. V § 26 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady podľa § 3 ods. 5,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

5. § 26 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Členovi súdnej rady, ktorý neodstráni dôvody nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady podľa § 3 ods. 5 do 30 dní odo dňa ich vzniku, zaniká uplynutím tejto lehoty funkcia člena súdnej rady.“.

6. § 27 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na odvolanie člena súdnej rady zvoleného národnou radou sa primerane použije § 24 a na odvolanie člena súdnej rady vymenovaného prezidentom alebo vládou sa primerane použije § 25.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.