430

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 23. októbra 2009,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 22 ods. 10 a § 23 ods. 7 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Základné ustanovenia

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) spôsob vyhlásenia a vykonania výberového konania a podrobnosti o spôsobe vyhlásenia, vykonaní a uskutočnení výberu na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest na súdoch,

b) spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania a podrobnosti o spôsobe vyhodnotenia výsledkov výberu,

c) spôsob vytvorenia a rozhodovania výberovej komisie,

d) zoznam dokladov, ktoré má uchádzač predložiť, a

e) ďalšie požiadavky na vykonávanie štátnej služby vzhľadom na povahu činností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe v služobnom úrade, ktorým je súd.

Výberové konanie a výber

§ 2

Spôsob vyhlásenia výberového konania a výberu

(1) Vedúci služobného úradu príslušného súdu vyhlasuje výberové konanie alebo výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na okresnom súde, na krajskom súde a na Špecializovanom trestnom súde po súhlase ministerstva.

(2) Výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca alebo výber na najvyššom súde vyhlasuje vedúci služobného úradu najvyššieho súdu.

(3) Žiadosť o udelenie súhlasu na vyhlásenie výberového konania alebo výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta podľa odseku 1 sa podáva ministerstvu spravidla 15 dní predtým, ako sa štátnozamestnanecké miesto stane voľným z dôvodu zmeny alebo skončenia štátnozamestnaneckého pomeru; to platí aj na vyhlásenie nového výberového konania podľa § 15. Žiadosť o udelenie súhlasu na vyhlásenie výberového konania alebo výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na okresnom súde sa podáva prostredníctvom príslušného krajského súdu.

(4) Deň určenia voľného štátnozamestnaneckého miesta služobnému úradu, ktorým je súd, ministerstvom sa považuje za deň udelenia súhlasu ministerstvom na obsadenie takto určeného voľného štátnozamestnaneckého miesta.

(5) Výberové konanie alebo výber sa vyhlasuje vždy verejne výveskou na informačnej tabuli príslušného súdu a na webovom sídle ministerstva, alebo aj v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej tri týždne pred jeho uskutočnením; ak ide o vnútorné výberové konanie, postupuje sa podľa § 22 ods. 8 zákona.

§ 3

Obsah vyhlásenia výberového konania a výberu

(1) Oznámenie o vyhlásení výberového konania alebo výberu obsahuje

a) názov služobného úradu a sídlo služobného úradu,

b) druh štátnej služby,

c) obsadzovanú funkciu,

d) odbor štátnej služby,

e) stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta,

f) predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e) zákona,

g) požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona a podľa osobitného predpisu,1)

h) oznámenie o tom, či sa na štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,2)

i) zoznam požadovaných dokladov,

j) lehotu na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania alebo výberu spolu s požadovanými dokladmi a miesto jej podania,

k) elektronickú adresu na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania alebo výberu spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami.

(2) Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1 aj informácie o druhu výberového konania podľa § 22 ods. 1 zákona. Ak ide o výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta probačného a mediačného úradníka, oznámenie o vyhlásení výberu obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1 aj označenie okresného súdu, na ktorom sa bude vykonávať štátna služba.

§ 4

Termín vyhlásenia a uskutočnenia výberového konania a výberu

(1) Výberové konanie alebo výber podľa § 2 ods. 1 sa vyhlási spravidla do 15 dní odo dňa určeného v písomnom súhlase ministerstva na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta alebo odo dňa podľa § 2 ods. 4.

(2) Termín uskutočnenia výberového konania alebo výberu sa určí tak, aby boli dodržané lehoty uvedené v, § 2 ods. 5 a v § 7 ods. 3.

§ 5

Zoznam predkladaných dokladov

(1) Prílohami k žiadosti o zaradenie do výberového konania alebo výberu sú

a) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,3)

b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace;4) to neplatí, ak sa bezúhonnosť preukazuje podľa zákona odpisom z registra trestov,5)

c) profesijný štruktúrovaný životopis,

d) písomné čestné vyhlásenie o tom, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

e) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak ide o štátnozamestnanecké miesto, na ktorom môže vykonávať štátnu službu len občan Slovenskej republiky,6)

f) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise,

g) potvrdenie príslušného daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých odvodových povinností, ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť,

h) ďalšie doklady uvedené v oznámení o vyhlásení výberového konania alebo výberu, ak sú potrebné na preukázanie ďalších predpokladov a požiadaviek na výkon štátnej služby vzhľadom na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe.

(2) Ak sa do výberového konania alebo výberu prihlási uchádzač, ktorý je štátnym zamestnancom súdu, na ktorom sa obsadzuje voľné štátnozamestnanecké miesto, požadované doklady podľa odseku 1 sa okrem písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania alebo výberu a dokladov podľa odseku 1 písm. h) nepredkladajú.

(3) Súčasťou žiadosti uchádzača o zaradenie do výberového konania alebo výberu je aj udelenie súhlasu uchádzačom na spracúvanie a zverejnenie jeho osobných údajov podľa osobitného predpisu6a) na účely výberového konania alebo výberu.

(4) V žiadosti o zaradenie do výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vyššieho súdneho úradníka, probačného a mediačného úradníka a justičného čakateľa sa označí jeden z troch cudzích jazykov, z ktorého vykoná písomný preklad textu; to platí aj pre žiadosť o zaradenie do výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta probačného a mediačného úradníka. Preklad textu možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka.

§ 6

Vytvorenie výberovej komisie

(1) Na výberové konanie sa zriaďuje päťčlenná výberová komisia. Predsedom výberovej komisie je vedúci služobného úradu príslušného súdu alebo ním poverený podpredseda súdu alebo sudca.

(2) Na výber sa zriaďuje trojčlenná výberová komisia. Predsedom výberovej komisie je vedúci služobného úradu príslušného súdu alebo ním poverený podpredseda súdu, sudca alebo štátny zamestnanec v stálej štátnej službe.

(3) Členov výberovej komisie vymenúva vedúci služobného úradu súdu zo štátnych zamestnancov tohto súdu v stálej štátnej službe alebo zo sudcov, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak. Ak ide o výberové konanie alebo výber na obsadenie voľného štátnozamestnanecké miesta probačného a mediačného úradníka, je členom výberovej komisie probačný a mediačný úradník vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca; ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté.

(4) Ak vzhľadom na požiadavku overenia odborných znalostí uchádzača vedúci služobného úradu súdu nemôže vymenovať členov výberovej komisie zo štátnych zamestnancov tohto súdu v stálej štátnej službe alebo zo sudcov, po predchádzajúcej dohode s vedúcim služobného úradu iného súdu vymenuje za člena výberovej komisie osobu z tohto služobného úradu, ktorá spĺňa predpoklady na vymenovanie podľa tejto vyhlášky.

(5) Ak ide o výberové konanie, vedúci služobného úradu príslušného súdu vymenuje dvoch členov výberovej komisie na návrh ministerstva. Ak ide o výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vyššieho súdneho úradníka, probačného a mediačného úradníka a justičného čakateľa, vedúci služobného úradu príslušného súdu vymenuje jedného člena výberovej komisie na návrh ministerstva. Ak ministerstvo člena výberovej komisie nenavrhne, vymenuje ho vedúci služobného úradu súdu zo štátnych zamestnancov tohto súdu v stálej štátnej službe alebo zo sudcov; odsek 4 platí rovnako.

§ 7

(1) Služobný úrad preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby, služobný úrad vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu.

(2) Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky podľa § 3 ods. 1 písm. f) a g) alebo ktorý napriek výzve podľa odseku 1 neodstránil nedostatky, služobný úrad písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti.

(3) Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý podal písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania alebo výberu v lehote podľa § 3 ods. 1 písm. j), príslušný služobný úrad pozve písomnou pozvánkou na výberové konanie alebo výber najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto, čas a spôsob uskutočnenia výberového konania alebo výberu.

§ 8

Vykonanie výberového konania a výberu

Výberové konanie a výber pozostávajú z

a) písomnej časti,

b) ústnej časti.

§ 9

Písomná časť výberového konania a výberu

(1) Písomná časť výberového konania a výberu pozostáva z odborného písomného testu, a ak ide o obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vyššieho súdneho úradníka, probačného a mediačného úradníka a justičného čakateľa, aj z prípadovej štúdie a písomného prekladu textu z cudzieho jazyka.

(2) Schopnosti a odborné znalosti uchádzača sa v písomnej časti výberového konania alebo výberu overujú formou odborného písomného testu zo znalostí Ústavy Slovenskej republiky, všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov a ovládania štátneho jazyka. U uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa sa overujú aj znalosti z oblasti trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a správneho práva. U uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto probačného a mediačného úradníka sa overujú aj znalosti z oblasti trestného práva vo vzťahu k probácii a mediácii a kontroly výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami.

(3) Odborný písomný test pozostáva u uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto

a) vedúceho zamestnanca zo 40 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 30 minút,

b) vyššieho súdneho úradníka, probačného a mediačného úradníka a justičného čakateľa z 30 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 25 minút.

(4) Odborný písomný test podľa odseku 3 v deň výberového konania alebo výberu losuje výberová komisia z jednotnej databázy testových otázok, ktorú na tento účel vytvára ministerstvo.

(5) Odborný písomný test u uchádzačov na ostatné voľné štátnozamestnanecké miesta pozostáva z 25 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 20 minút.

(6) Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na obsadzovanie voľného štátnozamestnaneckého miesta asistenta.7) Odborný písomný test nahrádza osobitná súčasť písomnej časti výberu, ktorou je overenie administratívno-technických schopností uchádzača a overenie odbornej spôsobilosti uchádzača v písomnom prejave z gramatiky slovenského jazyka. Bodové hodnotenie osobitnej súčasti písomnej časti výberu je najviac desať bodov, ak ide o overenie administratívno-technických schopností, a najviac desať bodov, ak ide o overenie odbornej spôsobilosti uchádzača v písomnom prejave.

(7) Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie navrhne uchádzač. Prípadovú štúdiu losuje výberová komisia v deň výberu z jednotnej databázy, ktorú na tento účel vytvára ministerstvo. Čas na vypracovanie prípadovej štúdie je 60 minút. Za riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 30 bodov.

(8) Text v cudzom jazyku určený na písomný preklad losuje výberová komisia v deň výberu z jednotnej databázy, ktorú na tento účel vytvára ministerstvo. Pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník v knižnej forme. Čas na vypracovanie písomného prekladu textu z cudzieho jazyka je 60 minút; písomný preklad sa hodnotí najviac 20 bodmi.

(9) Písomnú časť výberového konania alebo výberu úspešne absolvoval uchádzač, ktorý podľa

a) odseku 3 písm. a) získal najmenej 24 bodov z odborného písomného testu, ak ide o uchádzača na voľné štátnozamestnanecké miesto probačného a mediačného úradníka vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca, najmenej 18 bodov z riešenia prípadovej štúdie a najmenej 12 bodov z písomného prekladu textu z cudzieho jazyka,

b) odseku 3 písm. b) získal najmenej 18 bodov z odborného písomného testu, najmenej 18 bodov z riešenia prípadovej štúdie a najmenej 12 bodov z písomného prekladu textu z cudzieho jazyka,

c) odseku 5 získal najmenej 15 bodov z odborného písomného testu,

d) odseku 6 získal najmenej šesť bodov z overenia administratívno-technických schopností a najmenej šesť bodov z overenia odbornej spôsobilosti uchádzača v písomnom prejave.

§ 11

Ústna časť výberového konania a výberu

(1) Uchádzači, ktorí získajú potrebný počet bodov v písomnej časti výberového konania alebo výberu, pokračujú v ústnej časti výberového konania alebo výberu, ktorej cieľom je overiť odborné, osobnostné a iné predpoklady uchádzača na vykonávanie činností určených podľa § 3 ods. 1 písm. e), ďalej verbálny prejav, všeobecný prehľad, rýchlosť uvažovania a schopnosť tvorivého myslenia uchádzača. U uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto probačného a mediačného úradníka sa overujú aj znalosti zo základov teórie riešenia konfliktov, základov sociálnej psychológie, základov sociálnej komunikácie a programov restoratívnej justície.

(2) Ústna časť výberového konania alebo výberu pozostáva z

a) prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,

b) odpovedí na otázky členov výberovej komisie.

(3) Pri ústnej časti výberového konania každý uchádzač odpovie na päť otázok položených členmi výberovej komisie, pričom každá otázka môže pozostávať z viacerých doplňujúcich otázok.

(4) Pri ústnej časti výberu každý uchádzač odpovie na tri otázky položené členmi výberovej komisie, pričom každá otázka môže pozostávať z viacerých doplňujúcich otázok; ak ide o obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vyššieho súdneho úradníka, probačného a mediačného úradníka a justičného čakateľa, uchádzač odpovie na štyri otázky.

(5) Každý člen výberovej komisie ohodnotí odpoveď uchádzača na ním položenú otázku pridelením bodov v rozpätí stupnice 0 – 5, pričom najvyšším hodnotením je päť bodov. Najnižší počet bodov, ktoré má uchádzač dosiahnuť, aby absolvoval ústnu časť výberového konania alebo výberu úspešne, je 15 bodov, ak ide o výberové konanie, 12 bodov, ak ide o výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vyššieho súdneho úradníka, probačného a mediačného úradníka a justičného čakateľa a deväť bodov, ak ide o výber v ostatných prípadoch.

§ 12

Vyhodnotenie výsledkov výberového konania a výberu a rozhodovanie výberovej komisie

(1) Každý člen výberovej komisie spracuje výsledky písomnej časti a ústnej časti výberového konania alebo výberu a určí vlastné poradie úspešných uchádzačov na hodnotiacom hárku. Hodnotiaci hárok odovzdá predsedovi výberovej komisie.

(2) Na základe dosiahnutých výsledkov uchádzačov výberová komisia určí konečné poradie úspešných uchádzačov.7a) Za úspešného uchádzača sa považuje ten uchádzač, ktorý dosiahol v písomnej časti počet bodov podľa § 9 ods. 9 a v ústnej časti výberového konania počet bodov podľa § 11 ods. 5.

(3) V prípade rovnosti poradia sa o ich poradí rozhodne osobitným hlasovaním.

§ 13

Zápisnica

(1) Zápisnicu o priebehu výberového konania alebo výberu vyhotoví predsedom výberovej komisie poverený člen výberovej komisie.

(2) Zápisnica obsahuje

a) údaj o dátume, čase a mieste začatia a skončenia výberového konania alebo výberu,

b) názov a sídlo služobného úradu,

c) zloženie výberovej komisie,

d) zoznam uchádzačov prihlásených do výberového konania alebo výberu, ako aj zoznam uchádzačov nepripustených do výberového konania alebo výberu,

e) stručný opis priebehu ústnej časti výberového konania alebo výberu,

f) konečné poradie úspešných uchádzačov a zoznam neúspešných uchádzačov,

g) dátum, čas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov výberového konania alebo výberu,

h) meno a priezvisko člena komisie, ktorý zápisnicu spísal,

i) dátum, čas a miesto spísania zápisnice,

j) vlastnoručné podpisy členov výberovej komisie.

(3) Zápisnicu po prečítaní vlastnoručne podpisujú všetci členovia výberovej komisie. Ak niektorý z členov odmietne zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak je ten známy. Ak zo závažných dôvodov nemôže niektorý z členov výberovej komisie zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici.

(4) Zápisnica je súčasťou príslušného spisu agendy správy súdu.8)

§ 14

Oznámenie výsledkov výberového konania a výberu

(1) Výsledky výberového konania alebo výberu a poradie úspešných uchádzačov, ako aj zoznam neúspešných uchádzačov výberová komisia verejne oznámi uchádzačom bezprostredne po ukončení výberového konania alebo výberu a písomne do desiatich dní od ich skončenia. Uchádzačom, ktorí neboli vo výberovom konaní alebo vo výbere úspešní alebo vybraní, predložené doklady vráti.

(2) Písomné oznámenie o výsledku výberového konania alebo výberu uchádzačovi, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie alebo výber, obsahuje aj lehotu, v ktorej sa má vybraný uchádzač prihlásiť v príslušnom služobnom úrade.

(3) Ak sa uchádzač, ktorý sa umiestnil podľa poradia zostaveného výberovou komisiou na prvom mieste v poradí, neprihlási v príslušnom služobnom úrade v lehote podľa odseku 2 alebo nenastúpi do štátnej služby v príslušnom služobnom úrade, získa miesto v poradí ďalší úspešný uchádzač, ktorý sa prihlási v príslušnom služobnom úrade na výzvu služobného úradu.

§ 15

Nové výberové konanie a výber

Nové výberové konanie alebo výber sa vyhlási, ak

a) vo výberovom konaní alebo výbere ani jeden uchádzač nebol úspešný,

b) žiadny z úspešných uchádzačov, ktorých služobný úrad postupne vyzval podľa konečného poradia zostaveného výberovou komisiou, sa neprihlásil v príslušnom služobnom úrade v lehote podľa § 14 ods. 3, alebo žiadny takýto uchádzač nenastúpi do štátnej služby v príslušnom služobnom úrade,

c) sa do výberového konania alebo do výberu neprihlásil ani jeden uchádzač alebo ak ani jeden uchádzač prihlásený do výberového konania alebo do výberu nespĺňa predpoklady na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,

d) sa ani jeden z pozvaných uchádzačov nezúčastnil na výberovom konaní alebo výbere.

§ 15a

Spoločné ustanovenie

Ustanovenia tejto vyhlášky o obsadzovaní voľného štátnozamestnaneckého miesta vyššieho súdneho úradníka a justičného čakateľa sa primerane použijú aj na obsadzovanie voľného štátnozamestnaneckého miesta asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.9)


§ 16

Prechodné ustanovenie

Výberová komisia vytvorená podľa predpisov účinných k 31. októbru 2009 sa považuje za výberovú komisiu vytvorenú podľa tejto vyhlášky, ak bolo výberové konanie vyhlásené podľa predpisov účinných k 31. októbru 2009 a vykonať sa má po 1. novembri 2009; to platí aj vtedy, ak sa má po 1. novembri 2009 vykonať výber namiesto výberového konania.

16a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2011

Výberové konanie alebo výber, ktorý bol vyhlásený podľa predpisov účinných k 31. máju 2011 a vykonať sa má po 1. júni 2011, sa uskutoční podľa predpisov účinných k 31. máju 2011.

§ 16b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2014

Výberové konanie alebo výber, ktorý bol vyhlásený podľa predpisov účinných k 30. novembru 2014 a vykonať sa má po 1. decembri 2014, sa uskutoční podľa predpisov účinných k 30. novembru 2014.

§ 17

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


Viera Petríková v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 148 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 322/2014 Z. z.

2) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) Napríklad § 2 ods. 4 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch, § 19 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 3 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky.

6a) § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) § 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.

7a) § 22 ods. 6 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) § 246 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z.

9) § 19 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.