Zákon č. 597/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 205/2008
Platnosť od 23.12.2008
Účinnosť od 23.12.2008

597

ZÁKON

z 3. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 45 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 6 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak tridsiaty deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je dňom zasadnutia súdnej rady najbližší nasledujúci pracovný deň.“

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 9 ods. 1 sa za slová „Úlohy spojené s“ vkladá slovo „odborným,“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

5b) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 9 odsek 5 znie:

(5) Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie súdnej rady, o postavení štátnych zamestnancov a zamestnancov kancelárie súdnej rady upravuje organizačný poriadok. Organizačný poriadok vydáva vedúci kancelárie súdnej rady po schválení súdnou radou.“.

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) § 51 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

9. V § 12 ods. 1 písmeno b) znie:

b) volebná komisia pre Najvyšší súd Slovenskej republiky, volebné komisie pre obvody krajských súdov, volebná komisia pre Špeciálny súd a volebná komisia pre obvod Vyššieho vojenského súdu (ďalej len „volebná komisia“).“.

10. V § 12 odsek 3 znie:

(3) Členmi hlavnej volebnej komisie sú zástupcovia sudcovských rád Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Špeciálneho súdu a Vyššieho vojenského súdu, a to vždy jeden z členov za každú sudcovskú radu, a zástupcovia kolégií predsedov sudcovských rád, a to vždy jeden z členov kolégia predsedov sudcovských rád za každé kolégium. Sudcovské rady a kolégiá predsedov sudcovských rád zvolia svojich zástupcov v hlavnej volebnej komisii najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia volieb. Členovia hlavnej volebnej komisie zvolia spomedzi seba predsedu hlavnej volebnej komisie; ak nemožno predsedu určiť voľbou, určí sa žrebom; žrebovanie riadi vedúci kancelárie súdnej rady.“.

11. V § 12 odsek 5 znie:

(5) Volebná komisia je päťčlenná a jej členov volí zhromaždenie sudcov (§ 17 ods. 2) bezprostredne pred začatím volieb. Členovia volebnej komisie zvolia spomedzi seba predsedu volebnej komisie; ak nemožno predsedu určiť voľbou, určí sa žrebom; žrebovanie riadi vedúci kancelárie súdnej rady.“.

12. V § 17 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Voľby sa konajú na zhromaždeniach sudcov v obvodoch jednotlivých volebných komisií [§ 12 ods. 1 písm. b)] v ten istý deň a v tom istom čase.

(3) Miesto konania zhromaždenia sudcov určí najneskôr 15 dní pred dňom konania volieb

a) predseda sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pre zhromaždenie sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,

b) predseda sudcovskej rady Špeciálneho súdu pre zhromaždenie sudcov Špeciálneho súdu,

c) predseda sudcovskej rady krajského súdu pre zhromaždenie sudcov obvodu tohto súdu,

d) predseda sudcovskej rady Vyššieho vojenského súdu pre zhromaždenie sudcov obvodu tohto súdu.“.

13. V § 20 ods. 2 písm. a) a b) sa slová „sudcovskej rady“ nahrádzajú slovami „volebnej komisie“.

14. V § 20 ods. 3 sa za slová „príslušnej sudcovskej rady“ vkladajú slová „(§ 17 ods. 3)“.

15. V § 21 ods. 2 sa slová „vo všetkých obvodoch sudcovských rád“ nahrádzajú slovami „v obvodoch všetkých volebných komisií“.

16. V § 27 ods. 2 sa slová „sudcovské rady“ nahrádzajú slovami „sudcovské rady (§ 17 ods. 3), tri kolégiá predsedov sudcovských rád“.

17. V § 27a ods. 1 sa za slová „predkladá súdna rada“ vkladajú slová „bez zbytočného odkladu“.

18. V § 27a ods. 2 sa slová „zhromaždenie sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“ nahrádzajú slovami „plénum sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“.

19. V § 27c sa vypúšťa odsek 5.

20. § 27d a 27e vrátane nadpisov znejú:

㤠27d

Nová voľba

(1) Ak ani v opakovanej voľbe nebol zvolený kandidát na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu, vykoná sa najneskôr do 120 dní na zasadnutí súdnej rady nová voľba.

(2) Na novej voľbe sa nemôžu zúčastniť kandidáti, o ktorých sa už hlasovalo v predchádzajúcich voľbách.

(3) Pri novej voľbe sa postupuje primerane podľa § 27a až 27c.

§ 27e

Ďalšia voľba

(1) Ak ani v novej voľbe nebol zvolený kandidát na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu, vyhlási súdna rada ďalšiu voľbu tak, aby sa uskutočnila do 120 dní, a to aj opakovane, až do zvolenia kandidáta.

(2) V ďalšej voľbe sa o zvolenie môžu uchádzať aj kandidáti, o ktorých sa hlasovalo v prvej voľbe (§ 27a ods. 2). Z ďalšej voľby sú vylúčení kandidáti, o ktorých sa hlasovalo v bezprostredne predchádzajúcej voľbe.

(3) Pri ďalšej voľbe sa postupuje primerane podľa § 27a až 27c.“.

21. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) § 66 a 67 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

22. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

23. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.