Zákon č. 319/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z.

Čiastka 136/2005
Platnosť od 20.07.2005
Účinnosť od 01.09.2005

319

ZÁKON

z 23. júna 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 3 znie:

(3) Sídlom akadémie je Pezinok.“.

2. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) odbornú prípravu vyššieho súdneho úradníka zameranú na vykonanie odbornej justičnej skúšky.“.

3. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Akadémia zabezpečuje aj

a) vytvorenie, správu a ochranu jednotnej databázy súdnych prípadov v podobe súdnych spisov z oblasti trestného práva, správneho práva, pracovného práva, rodinného práva, obchodného práva a občianskeho práva, ktoré sú spracované na účely písomnej časti výberového konania na obsadenie voľného miesta sudcu; na požiadanie výberovej komisie akadémia dodá z databázy súdnych prípadov pre potreby písomnej časti výberovej komisii súdne spisy v počte rovnajúcom sa dvojnásobku uchádzačov prihlásených do výberového konania, pričom polovicu takto dodaných súdnych spisov tvoria súdne spisy z oblasti trestného práva a druhú polovicu súdne spisy z oblasti správneho práva, pracovného práva, rodinného práva, obchodného práva a občianskeho práva,

b) vytvorenie, správu a ochranu jednotnej databázy psychologických testov na výberové konanie na obsadenie voľného miesta sudcu.“.

4. § 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Akadémia pri vytváraní jednotnej databázy súdnych prípadov podľa odseku 4 písm. a) zabezpečí ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Zástupcu riaditeľa vymenúva riaditeľ na tri roky.“.

6. V § 8 ods. 8 písm. b) sa slová „člena rady“ nahrádzajú slovami „vyplývajúce z jeho funkcie.“.

7. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10a

Hmotné výhody riaditeľa

Riaditeľ má právo na bezplatné

a) používanie služobného motorového vozidla s vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s ňou,

b) poskytnutie a bezplatné používanie jedného služobného mobilného telefónu s mesačným limitom určeným štatútom akadémie.“.

8. V § 12 ods. 4 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „spravidla dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období“.

9. V § 13 ods. 1 v druhej a tretej vete, v odseku 2 a v odseku 3 sa slová „skúšobnej komisie“ nahrádzajú slovami „skúšobných komisií“.

10. § 15 znie:

㤠15

Podrobnosti o organizácii a činnosti orgánov akadémie, o priebehu vzdelávania v akadémii, hmotných výhodách riaditeľa, o postavení pedagogického zboru, účastníkov vzdelávania a o vnútornom členení akadémie upraví štatút akadémie.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.